Surviliškis

 Kėdainių rajono VK pirmininko pavaduotojas Juškevičius uždraudė Surviliškio klebonui kun. Vytautui Užkuraičiui vykti pas kaimynus į atlaidus ir ten sakyti pamokslus. Apie šį draudimą kun. V. Užkuraitis painformavo tikinčiuosius Surviliškyje, Gudžiūnuose bei Šaravuose.

 — Rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas man uždraudė vykti pas kaimynus į atlaidus ir ten sakyti pamokslus. Tačiau aš esu Kristaus įsteigtos Bažnyčios kunigas ir privalau klausyti Mokytojo žodžių, kuris sako: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai." Ar aš galiu neklausyti tokio kategoriško paliepimo? Todėl į atlaidus važiuosiu ir pamokslus sakysiu, o savo draudėjams aš noriu priminti šv. apaštalų Petro ir Jono žodžius žydų tarybai: „Spręskite patys, ar teisinga jūsų klausyti labiau negu Dievo?"

 Praėjus atlaidamas, liepos mėnesį kun. V. Užkuraitis buvo iškviestas pas pavaduotoją Juškevičių, kuris pradėjo „neklaužadą" kleboną auklėti:

 — Kodėl nesilaikai mūsų įsakymų ir be leidimo Važiavai į atlaidus ir ten pamokslininką vai?

 — Atlaidų rengimas, pamaldos, sakramentų teikimas priklauso ne jūsų kompetencijai, bet vyskupui ir kunigams, — paaiškino Surviliškio klebonas. — Kokia teise jūs kišatės į Bažnyčioos vidaus gyvenimą, kanonų sritį ir trukdote kunigams bei tikintiesiems atlikti religines pareigas? Šitokiu elgesiu Jūs, o ne mes pažeidžiate TSRS Konstituciją ir Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją. Jūs, tarybinės administracijos pareigūnai, tampate ateistų įrankiais ir tarnaujate ne visiems piliečiams, o tik negausiai grupei. Aš esu giliai įsitikinęs, kad jūs, pavaduotojau, neturite jokios juridinės bei moralinės teisės įsakinėti kunigams: „Tu važiuok į atlaidus ir sakyk pamokslą, o tu — nevažiuok."

 — Už tokį elgesį ir žodžius aš tave sutvarkysiu! — grūmojo Juškevičius. — Tu prieisi liepto galą...

***

 Surviliškyje Eidukienė su savo sūnumi kasdien ateidavo į bažnyčią. Už tai vaikas mokykloje būdavo visaip išjuokiamas ir pravardžiuojamas. Mokytojas Klanauskas motinai net pagrasino:

— Jei ir toliau taip dažnai vesi vaiką į bažnyčią, tai atimsime motinystės teises, o vyrą atleisime iš buhalterio pareigų.