„LKB Kronikos" 15-me numeryje buvo rašyta apie negarbingą tarybinės spaudos klastotę — laikraštis „Tarybinis mokytojas" apkaltino Vatikano radiją, kad jis prigalvojęs „mirusių sielų" (mokytojų) ir jas apšmeižęs. Nepaisant, kad Vatikano radijas atskleidė šią klastotę, ji ir toliau kartojama. 1975 kovo 20 radijo „Akiratis" laidoje, balandžio 4 savaitraštyje „Kalba Vilnius" vėl buvo skelbiama, kad Vatikano radijas skelbiąs išsigalvotą informaciją. „LKB Kronika" patikrino faktus ir papildo 15-jo numerio medžiagą.

Klaipėdos 5-j e vidurinėje mokykloje dirbęs mokyt. Mažeika prieš dvejus metus perkeltas į Klaipėdos 18-ją vidurinę. Dirbdamas 5-je vidurinėje, jis tikrai tyčiodavosi iš bažnyčią lankančių moksleivių. Prieš Velykas kartą mokyt. Mažeika gąsdino vaikus: „Nemėginkite nė vienas nueiti į bažnyčią, nes parašysiu istorijos po dvejetą.'"(Šitai liudija mokyt. Mažeikos buvę mokiniai, kurių pavardės „LKB Kronikai" žinomos — Red.).

Šilutės aštuonmetės mokyt. Irena Arlauskienė (šiuo metu jau direktorė), liudija viena jos mokinė, pamokos metu liepė mokiniams tris kartus garsiai sušukti: „Nėra Dievo!". Vieni tylėjo, kiti nedrąsiai šaukė, o mokyt. I. Arlauskienė šaukė garsiausiai. „Kadangi aš nieko apie Dievą nežinojau — tylėjau, dabar drąsiai sušukčiau: Mokytoja, jūs klystate, nes Dievas yra!", — pasakoja apie buvusios mokytojos „auklėjimą" jos mokinė.

Kašučių aštuonmetės diretktorius Povilaitis tikrai daužydavo rankas tiems mokiniams, kurie nenorėdavo užpildyti anketas, reikalingas stojant į komjaunimą. Sutikęs moksleivį Darbėnuose, direktorius imdavo šaukti: „Išsigimėli, jau į bažnyčią atvažiavai!" Nepakęsdami direktoriaus teroro, tėvai skundėsi ir buvo atvykusi komisija tirti faktus.

„Tarybiniame Mokytojuje" (1975.1.24) buvo rašyta, kad Kretingos rajono Darbėnų apylinkės Vykdomasis komitetas herbiniu antspaudu ir pirmininko bei sekretoriaus parašais 1974 lapkričio 28 patvirtino, kad Kašučių aštuonmetėje tarp direkt. Povilaičio ir mokinių ar tėvų jokių konfliktų ir skundų nebuvo. Kokia proga teko Darbėnų apylinkei rašyti tokį pažymėjimą? Gi šiuo metu Saugumo komitetas, norėdamas sukompromituoti „LKB Kroniką", renka panašius pažymėjimus, tardo „Kronikoje" aprašytus asmenis, kam jie pasipasakoję apie įvykį ir verčia paneigti „Kronikoje" aprašytų faktų tikrumą. Saugumo reikalavimu ne tik Darbėnų, bet ir visos Lietuvos apylinkės, jei reikėtų, parašytų, nors ir po 100 panašių pažymėjimų, kad tik būtų suniekinta „Kronika", ir kad joks laikraštis, jokia radijo stotis nedrįstų pasinaudoti jos pateikiama medžiaga.

Žurnalistas Vyt. Mockevičius, parašęs straipsnius „Tas melagis Vatikano ruporas" ir „Kad prietarai netemdytų jaunystės", sprendžiant pagal pateiktus faktus, naudojosi saugumo pateikta medžiaga, todėl šios klastotės iniciatorius yra ne koks nors žurnalistas, bet Saugumo komitetas.