VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA

Vilnius.

Jaunuolis Olikevič Vitalij, ukrainietis iš Vinicos srities, preš trejus metus atvyko į Vilnių išmokti lietuvių kalbos, norėdamas pasiruošti stoti į Kunigų seminariją (ukrainiečiai seminarijos neturi). Vitalijus patarnaudavo šv. Mišioms Šv. Mikalojaus ir Šv. Teresės bažnyčiose. Dažnai buvo saugumo tardomas. Jarn buvo siūloma dirbti saugumo agentu ir už tai žadama be karinės prievolės leisti stoti į Kunigų seminariją. Kovo 24 jis atšventė 18-ąsias gimimo metines. Gegužės 14 buvo rastas negyvas ir labai sumuštu veidu savo kambarėlyje, Gardino gatvėje.

Druskininkai.

1975 metais gegužės 25 dieną prie Druskininkų bažnyčios moteriškė pardavinėjo devocionalijas. Staiga ją apsupo draugovininkai ir milicininkas, kuris bandė jėga ją sulaikyti. Moteriškei pavyko išsprukti ir įbėgti į bažnyčią, kurioje vyko pamaldos. Pasigrobę krepšį su religiniais reikmenimis, užpuolikai dingo. Šį įvykį mačiusi poilsiautojų grupė garsiai reiškė savo pasipiktinimą tokiu chuliganišku elgesiu. Ant moteriškės rankų liko milicininko padarytos mėlynės.

Skelbiama kulto laisvė, o kulto reikmenų gamintojai persekiojami. Šiuo atžvilgiu samagono gamintojai jaučiasi saugiau, nes milicija jų ieškodama neparodo tokio uolumo, kaip gaudydama maldaknygių ir rožančių pardavėjus.

Spaudoje ateistai juokiasi, kad negražūs rožančiai, kryželiai... Ar yra galimybių pasigaminti gražesnių?

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA

Lazdijai.

LTSR Lazdijų rajono DŽDT Vykdomojo komiteto 
s p r e n d i m a s

Lazdijai, 1975 m. liepos 1 d. Nr. 227


Dėl kovos su savavaline statyba Lazdijų rajone, Meteliųžuvininkystėsūkyje,Buckūnųkaime.

Lazdijų rajono DŽDT Vykdomasis komitetas, apsvarstęs pateiktą medžiagą dėl savavališkai pastatyto kryžiaus Metelių žuvininkystės ūkyje, Buckūnų kaime, o taip pat remdamasis LTSR Ministrų Tarybos 1967 sausio 2 nutarimu Nr. 1 ir LTSR Civilinio kodekso 114 str.,

n u s p r e n d ž i a:

1. Iki 1975 liepos 15 nugriauti savavališkai pastatytą kryžių Klimavičiaus Igno, Kazio s. pasodybiniame sklype Metelių žuvininkystės ūkyje, Buckūnų kaime.

2. Neįvykdžius šio sprendimo pirmojo punkto, nugriovimo darbus pavesti savanorių gaisrininkų draugijai, išieškant iš Klimavičiaus Igno, Kazio s. išlaidas pagal savanorių gaisrininkų draugijos sąmatą.

3. Šio sprendimo vykdymo kontrolę pavesti rajono architekto įstaigai ir rajono vidaus reikalų skyriui.
Lazdijų raj. Vykdomojo komiteto pirmininkas
J. Andrijanovas
Lazdijų raj. Vykdomojo komiteto sekretorė:
Z. Giedraitienė.

1975 liepos 1 Lazdijų rajono architektas Aloyzas Liesis, dalyvaujant Žagariu apylinkės pirmininkui Mikelioniui, Metelių žuvų ūkio direktoriui Danbauskui ir Lazdijų rajono vyr. inžinieriui V. Liesienei, surašė aktą „dėl savavalinės statybos" Igno Klimavičiaus sodyboje. Akte rašoma:

„Pastatytas medinis žaliai nudažytas kryžius, fasadu atsuktas į kelią Miroslavas - Simnas prie gyvenamojo namo paradinio įėjimo ant išbetonuotos laiptų aikštelės... Statytojas jokių dokumentų dėl statybos leidimo neturi."


Pakuonis.

1975 metais birželio 4 į Pakuonį pas kun. Pranciškų Lingį atvyko Religijų reikalų tarybos įgaliotinis K. Tumėnas, tačiau, neradęs klebono namuose, nuvyko į Kauno kuriją. Netrukus į Pakuonį atvažiavo Vilkaviškio vyskupijos kancleris B. Baliukonis ir Prienų dekanas kun. Uleckas ir įkalbinėjo Pakuonio kleboną, kad jis užteptų ant bažnyčios vidinių sienų esančius Gedimino stulpus. Pasak kanclerio Baliukonio, neverta pyktis su rajono valdžia.

Kiek anksčiau kun. Lingys pasiūlė patiems rajono pareigūnams panaikinti ant sienų esančius Gedimino stulpus. Vienas pareigūnas paaiškino, kad jie šito padaryti negalį, nes žmonės apkaltinsią valdžią.

Gedimino stulpų sunaikinimo terminas pratęstas iki 1975 liepos 1. Pakuonio apylinkės pirmininkas retkarčiais užsuka į bažnyčią pažiūrėti, ar klebonas jau įvykdė rajono valdžios įsakymą.

***

Santaika.

1975 metais gegužės 27 dieną į Santaikos apylinkę buvo iškviestas Santaikos klebonas kun. P. Orlickas. Čia jo laukė Alytaus rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Jančiauskas, Santaikos aplylin-kės pirmininkas Aliulis ir aštuonmetės mokyklos direktorė. Pavaduotojas Jančiauskas paaiškino, kad rajonas gavęs skundą, jog Santaikos klebonas nesilaikąs tarybinių įstatymų ir leidžiąs vaikams patarnauti šv. Mišiose. Kun. Orlickas patarė aštuonmetės mokyklos direktorei liautis skųsti jį rajono valdžiai, o rajono pareigūnams — labiau rūpintis chuliganais, o ne keliais Mišiose patarnaujančiais vaikais.

***

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA

Širvintos.

1975 metais vasario mėnesį Širvintų Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Tverbutas įsakė Širvintų klebonui P. Guobiui, kad be rajono žinios neleistų jokiam kunigui bažnyčioje laikyti šv. Mišias.

*** 

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

Pajieslys.

1975 metais gegužės mėnesį Pajieslio klebonas kun. J. Vaicekauskas buvo iškviestas pas Religijų reikalų tarybos įgaliotinį, kuris išreiškė nepasitenkinimą dėl kun. Vaicekausko pareiškimo apie moksleivių diskriminaciją Krakių vidurinėje mokykloje (žr. „LKB Kronika" Nr. 15). Įgaliotinio K. Tumėno nuomone, moksleiviams elgesys buvo sumažintas ne už bažnyčios lankymą, bet už lankymąsi pas kleboną.

Vaškai.

1975 m. gegužės 28 nežinomi piktadariai išplėšė Vaškų bažnyčios tabernakulį ir išnešė komuninę su Švč. Sakramentu.

***