Varėnos rajonas

    Valkininkų parapijos tėvai kreipėsi į rajono valdžią dėl mokinių diskriminavimo už religinius įsitikinimus. Pateikiame ištisą jų pareiškimo turinį:

        Varėnos raj. DŽDT Vykdomojo 
        komiteto pirmininkui 
        P a r e i š k i m a s

    Š. m. rugsėjo mėn. mūsų vaikai, grįžę iš mokyklos, skundėsi, kad mokykloje jie buvo tardomi, ar jie eina į bažnyčią, kas kiti eina, ir bauginami, kad už ėjimą į bažnyčią bus sumažintas elgesys, įrašyta į charakteristiką.

    Mano, Griežės J., dukrą Valkininkų vidurinėje mokykloje klausinėjo mokytoja Kliukaitė, mokytoja Butkienė, direktorė, ar einanti ji, jos mažesnė sesuo į bažnyčią, kada eina išpažinties. Prieš metus jai buvo priminta— jei eisianti į bažnyčią, neprileis prie egzaminų.

    Urkionių aštuonmetėje m-loje mokytoja Saulėnienė baugino mano, Andriuškevičienės S., dukrą, kada buvusi Pirmosios Komunijos, ar einanti į bažnyčią. Kartu baugino, kad už ėjimą į bažnyčią bus įrašyta į charakteristiką ir negausianti darbo.

    Mano, Kazlauskienės J., (Plekštorės kaimas) abu sūnu klausinėjo mokytoja Kliukaitė, direktorė ir iš rajono, ar buvo Pirmos Komunijos, kas ir berniukų ir mergaičių eina į bažnyčią, kas privedė prie Pirmos Komunijos.


    Mano, Blažulionienės J., (Užperkasės kaimas) sūnų ir dukrą klausinėjo mokytoja Butkienė, direktorė ir iš rajono, kada buvo Pirmos Komunijos, kas mokė, kokios mergaitės buvo.

    S. Naniškių mokykloje per tėvų susirinkimą buvo pareikalauta, kad tėvai nevestų vaikų į bažnyčią. Mano, Jurgelevičiaus, sūnus (Mištūnų kaimas), parėjęs iš mokyklos, pasakojo, kad mokytojai sakę, jog jei „vaikai, eisite į bažnyčią, klebonas gaus dvejus metus kalėjimo."

    Dar ir kiti buvo klausinėjami po valandą ir daugiau.

    Mums atrodo, kad niekas negali mūsų vaikų be mūsų klausinėti, ar eina į bažnyčią, ir bauginti. Vaikai verkia ir nemiega naktimis. Jau pats klausinėjimas vaikus įbaugina ir yra nusikaltimas prieš sąžinės laisvę ir mūsų, tėvų, teises. Jei vaikas nusikalstų, tai mus kaltintų ir baustų. Mūsų šventa pareiga auklėti vaikus. Mes, tikintieji tėvai, jaučiame ir suprantame, kad mūsų tikėjimas daug padeda gražiai auklėti vaikus. Visai kiti vaikai grįžta iš bažnyčios, dalyvavę pamaldose. Čia vaikai tiek gražaus mato ir girdi.

    Ar turi teisę minėti mokytojai taip elgtis su mūsų vaikais — juos tardyti ir bauginti tik dėl to, kad eina į bažnyčią ir dalyvauja prie altoriaus pamaldose? Jie eina į bažnyčią mūsų vedami ir įpareigojami. Juk pagal prigimtį ir Konstituciją mes turime teisę vesti vaikus į bažnyčią ir pareigą gražiai juos auklėti. Kodėl taip elgiamasi su mūsų, tikinčiųjų tėvų, teisėmis?

    Prašytume Gerb. Pirmininką painformuoti mus, ar taip gali tardyti mūsų vaikus, ir padėti, kad daugiau taip  nepasikartotų.
Valkininkai, 1971.X.10.

    Pasirašė 9 vaikų tėvai.

Varėnos raj. vykdomojo komiteto pirmininkas po 10 dienų atsiuntė šitokį atsakymą:

  „Patikrinus jūsų pareiškimą, nenustatyta, kad jūsų vaikai būtų tardomi. Mokytojai klausinėjo vaikus, kaip jie praleidžia savo laisvalaikį ir ką jie veikia už mokyklos ribų, ir tas natūralu, nes mokytojai privalo žinoti, kuo užsiima jų mokiniai, nuolat rūpintis jų auklėjimu.


    Be to, Jūs neturite teisės reikalauti, kad mokytojai propaguotų tikėjimą, nes Jūs puikiai žinote, kad bažnyčia yra atskirta nuo valstybės ir visose mokyklose yra vedamas ateistinis mokinių auklėjimas, kaip to reikalauja dabartinis mokslo išsivystymas.
1971.XI.9.
Varėnos raj. Vykdomojo Komiteto pirmininkas
        Z. Voroneckas."


    Varėnos raj. VK pirmininko atsakymas mokinių tėvams akivaizdžiai atskleidžia katalikų beteisiškumą ir valdžios pareigūnų sauvalę.

    O dabar pažvelkime į kitą skundą, parašyta keturiais mėnesiais vėliau Lukšių parapijos tikinčiųjų tėvų. Šiuo laiku Lietuvos TSR vyriausybei jau buvo žinoma, kad renkami parašai po Lietuvos katalikų memorandumu.