Š.m. gegužės 12 d. Vatikano radijas lietuvių kalba perdavė džiugią žinią, kad kovo mėn. Airijos katalikų grupė per tarybinę vyriausybę Dubline norėjo perduoti pareiškimą Tarybinei vyriausybei dėl katalikų persekiojimo Lietuvoje. Tarybinė vyriausybė pareiškimo nepriėmė, ir Airijos katalikų grupė, sukalbėjusi rožančių prie tarybinės atstovybės vartų, išsiskirstė, o neįteiktą atsišaukimą sekančią dieną išspausdino sostinės laikraštyje.

„LKB Kronika" visos tikinčiosios lietuvių tautos vardu širdingai dėkoja airiams už moralinę pagalbą Lietuvos katalikams, vedantiems žūtbūtinę kovą su vadinamuoju karinguoju ateizmu, kurį palaiko gigantiška valstybės mašina.

Kokia baisi veidmainystė išryškėja girdint, kaip tarybiniai laikraščiai nuolat skelbia, kad Tarybų Sąjunga remia Afrikos nacionalistus, kai tuo tarpu lietuvius, mylinčius savo tautą, gabena į Sibirą, uždaro į psichiatrines ligonines, grįžusius iš lagerių neregistruoja, mėto iš darbo. Tarybinė spauda skelbia, kad Tarybų Sąjunga padedanti šiaurės Airijos katalikams visomis galimomis priemonėmis, net ginklais. Tuo pat metu Lietuvoje negailestingai triuškinama Katalikų Bažnyčia: mūsų senos, istorinės ir meniškos bažnyčios paverčiamos sandėliais, muziejais, pvz., Vilniaus katedra — paveikslų  galerija, šv. Kazimiero bažnyčia — ateistiniu muziejumi. Griaunama tautos dora, žalojamas Lietuvos charakteris.

1940 m. birželio 15 d. Raudonoji armija mus atskyrė nuo šv. Petro Sosto ir viso nekomunistinio pasaulio. Žinios iš pasaulio gyvenimo dėl įvairių trukdymų mus pasiekia nepilnai ir pavėluotai, tačiau mes, žinoma, ir džiaugiamės, kad Airija duoda didžiausią procentą misionierių, kad jų katalikų 91% sekmadieniais lanko bažnyčią, kad JAV kokybiškiausi katalikai yra airiai išeiviai. Taigi mes turime viltį, kad šis airių protestas ne paskutinis!

Deja, Vakarų katalikai galėtų pasimokyti iš komunistų, kaip reikia kovoti už savo idealus. Pvz., viso pasaulio komunistinė (ir net nekomunistinė) spauda metų metais šaukė už Manolį Glezą. Ir savo pasiekė! JAV negrę Andželą Devis, padariusią kriminalinį nusikaltimą, padarė didvyre. Bet kuomet persekiojami katalikai Lietuvoje, kuomet Vakarų Ukrainoje 5 milijonai katalikų neturi nė vienos oficialios bažnyčios, kuomet Baltarusijoje paliko vos keli seneliai, kunigai, neturėdami nė vieno, nors ir slapto, kaip Ukrainoje, vyskupo, katalikų spauda pasitenkina retkarčiais viena kita žinute... Tiek iškentėjusi Airija turi suprasti, ką reiškia tikėjimo persekiojimas!

Lietuvos Katalikų Bažnyčia — paskutinis Bažnyčios bastionas Europos šiaurėje — jau keli dešimtmečiai veda nelygią kovą su atgabentu iš svetur ateizmu. Broliai, viso pasaulio katalikai, padėkite mums! Jūsų maldos ir kiekvienas protesto gestas teiks mums moralinių jėgų, padės atsilaikyti, laimėti teisę nevaržomai garbinti Dievą ir savo tėvynėje jaustis lygiateisiais piliečiais.

Vienintelė jėga, kurios bijo kiekvienas nusikaltėlis, taip pat ir karingasis ateizmas — tai viešoji opinija. Žydai turi ryžtingą senatorių Džeksoną. Nejaugi mes, katalikai, negalime turėti ką nors panašaus? — Skelbkite pasauliui, kad mes, katalikai, ne tik neturime tų teisių, kurias turi Amerikos negrai, bet neturime ir spaudos, net katalikiško kalendoriaus, maldaknygių, katekizmų, kad kunigai už religinių tiesų mokymą sodinami į kalėjimus, kad jaunimas persekiojamas už bažnyčios lankymą (tikintieji jaunuoliai mokykloje elgesio gauna tik patenkinamą pažymį). Skelbkite pasauliui, kad Lietuvos vyskupijos neturi nė vieno ordinaro. Vilnius, Lietuvos sostinė, neturi nei vyskupo, nei katedros. Du vyskupai, Julijonas Steponavičius ir Vincentas Sladkevičius, jau 15 metų ištremti be teismo. Vienintelė Kauno Kunigų seminarija išleisdavo per metus vos po kelis kunigus, šis skaičius, dėl protestų tėvynėje ir svetur, padidėjo iki dešimties. O tačiau kasmet Lietuvoje miršta apie 20 kunigų. Lietuvos kunigo amžiaus vidurkis jau prašoka 60 metų.

Broliai airiai, ruoškite misionierius ir Lietuvai! Dar ir dabar Ukraina su pagarba prisimena airių kunigų pasiaukojimą Lvove ir kitur. Savo laiku jie turės atvažiuoti ir į mūsų suvargusią tėvynę...

Jūsų maldos ir ryžtingi protestai — mūsų išsilaikymo ir pergalės laidas.


Tarybų Sąjungos Ministrų Tarybos Pirmininkui

Nuorašai:

Lietuvos Ministrų Tarybai
Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui LTSR
Lietuvos vyskupijų vadovams