Žemiau pateikiame kun. Zigmo Neciunsko Lietuvos TSR Prokurorui paruoštą skundą, kurio, draugams pertariant, dar nebuvo išsiuntęs.

S k u n d a s

dėl LTSR Ministrų Tarybos 
Valstybinio Televizijos ir radijo 
komiteto veiklos, šiurkščiai 
pažeidusios elementarias 
teisingumo ir teisėtumo normas, 
liečiančias asmens orumą ir 
religinio kulto apeigas.

LTSR MT Valstybinio televizijos ir radijo komiteto pareigūnai maskuotos ir klastingos apgaulės būdu, be mano žinios ir sutikimo, suorganizavo manęs nufilmavi-mą Kaišiadorių rajono vykdomajame komitete ir laikantį Mišias Kalvių bažnyčioje. Tokį sumontuotą filmą per televizijos laidą, vardu „Ir per amžių amžius", kartkartėmis su šmeižiančia mane informacija demonstruoja Lietuvos tikintiesiems ir visuomenei.

Aš buvau oficialiai iškviestas atvykti į Kaišiadorių rajono vykdomąjį komitetą. Ten mane siuntinėjo iš kabineto į kabinetą, užduodami nereikšmingus klausimus: apie turistų lankymąsi Kalvių bažnyčioje ir pan. Pasirodo, atvykę televizijos darbuotojai su iš anksto paruošta aparatūra mane ten filmavo.

Vėliau Kalvių bažnyčioje, man belaikant sekmadienį šv. Mišias, susikaupusiai besimeldžiant gausiai susirinkusiems parapiečiams, į bažnyčią, sukeldami triukšmą, įsibrovė vyrai su televizijos aparatūra ir be mano leidimo ėmė filmuoti, šeimininkaudami bažnyčioje, tarsi nuosavoje studijoje.

LTSR BK 143 str. numato bausmę laisvės atėmimu ligi vienerių metų už pažeidimą įstatymo dėl Bažnyčios atskyrimo nuo valstybės, taigi ir valstybės atskyrimo nuo Bažnyčios.

Minėtu įsibrovimu buvo šiurkščiai sudrumsta švenčiausių tikintiesiems kulto apeigų, būtent, šv. Mišių rimtis, buvo giliai užgauti besimeldžiančiųjų religiniai jausmai.

Momentas, kai aš dalinu Komuniją, filme yra palydimas tokiais diktoriaus komentarais: „Tomis pačiomis rankomis šventino banditų ginklus ir kankinimo įrankius".

Šios insinuacijos bei teiginiai, liečiantieji mano asmenį ir veiklą pokario metu, pasitelkus visų veikliausią propagandinę priemonę—pakartotinas televizijos laidas, yra nedovanotinas tyčinis nuolatinis mano asmens įžeidinėjimas, siekiant mane diskredituoti kaip kunigą, Katalikų Bažnyčios atstovą, visos tikinčios ir netikinčios Lietuvos visuomenės akyse.

Tokiu negarbingu ir neteisėtu, šmeižikišku būdu sumontuotas filmas yra šlykštus prasimanymas ir nusikalstama veikla, baudžiama LTSR įstatymais.

Tas faktas, kad praeityje tarybinio teismo sprendimu aš, kaip politinis kalinys, iškalėjau sustiprinto režimo lageryje 10 metų, dar neduoda niekam teisės, praėjus 20-čiai metų vėl mane maltretuoti ir terorizuoti.

Pagaliau mano teisminės bylos medžiaga nurodo, už ką aš buvau nuteistas 10 metų. Pokario metu nekartą maitinau Lietuvos partizanus, nepripažinusius teisėtu Lietuvos inkorporavimu į TSRS sudėtį; juos materialiai rėmiau ir sutuokiau vieną jų porą. Filmo redaktorių propaganda, esą aš šventinęs banditų ginklus bei kankinimo įrankius yra ne dokumentiniai faktai, o piktavališkas šmeižtas.

Šiuo atviru skundu aš kreipiuosi į LTSR prokuratūrą reikalaudamas:

Sustabdyti manęs, kaip legalaus tarybinio piliečio ir kunigo, gyvenančio Tarybų Sąjungoje, terorizavimą ir maltretavimą.

Užkirsti kelią šv. Mišių orumo paniekinimui.

Sudrausti nusikaltėlius:

1. Išimti mane liečiančius kadrus iš televizijos filmo „Ir per amžių amžius".

2. Patraukti baudžiamon atsakomybėn aukščiau minėtus Televizijos ir radijo laidų redaktorius bei operatorius ir jiems davusius patvarkymus šiuos veiksmus atlikti, kartu su bendrininkais iš Kaišiadorių rajono vykdomojo komiteto, pagal LTSR BK 18 (tyčinis bendras dviejų ar daugiau asmenų dalyvavimas nusikaltime) ir pagal BK 132 ir 133 straipsnius (už šmeižimą ir įžeidimą viešai paskleistą kūrinio forma, šmeižimo, susijusio su kaltinimu, padarius sunkų nusikaltimą).

3. Atitaisyti man padarytą moralinę skriaudą tokiu pačiu būdu prieš Lietuvos visuomenę, kuriuo šis mane šmeižiantis kūrinys buvo paskelbtas.

Norint auklėti tarybinę visuomenę komunistinės moralės dvasia, reikėtų Televizijos ir radijo komitetui pavesti savo laidose ne fantazuoti, o atskleisti autentišką dokumentinę medžiagą apie tokių tragedijų sadizmą bei jų autorius, kaip antai:

1. Susidorojimas su tokiais populiariais tarybinės liaudies gynėjais, tarybinės visuomenės kūrėjais, kaip Putna, Uborevičius ir kiti.

2. Susidorojimas su revoliucionieriais, kaip Z. Angariečiu, K. Požėlos žmona ir kt.

3. Prieš 34 metus Vilkaviškio raj. Orijos miškelyje niekuo nekaltų kunigų žvėrišką nukankinimą ir nužudymą.

4. Tuo pačiu metu grupės Panevėžio gydytojų bei intelektualų nukankinimą.

5. Tuo pat metu Telšių raj. Rainių miškelyje taip pat žvėriškai nukankintų ir nužudytų niekuo nekaltų inteligentų, moksleivių ir darbininkų.

6. To paties laikotarpio Kaišiadorių raj. Pravieniškių politinių kalinių lagerio kartu su jų tarybiniais prižiūrėtojais masišką išžudymą.

Kai kuriose kitose Lietuvos vietose tuo metu įvykdyta dar ir dabar gyvų visuomenės atmintyje sadizmo faktų.

Išaiškinti, kas laimino anų budelių ginklus ir paruošė kankinimo įrankius, išaiškinti, kad atskleistoji dokumentinė medžiaga pasitarnautų šito, pasauliui neįsivaizduojamo, sadizmo autorius-budelius patraukti analogiškam Niunbergo proceso teisminei atsakomybei. Tokia dokumentinė medžiaga, kartkarčiais pateikiama televizijos laidose, būtų nepaprastai svarbi, auklėjant dabarties jaunąją kartą bei visą Lietuvos visuomenę, ugdant nepakantumą neteisėtumui ir žvėriškam barbarizmui.

Kun. Z. Neciunskas