Lietuvos TSR Komunistų Partijos Centro Komiteto 
Pirmajam sekretoriui drg. Griškevičiui

Sveikatos apsaugos Ministrui drg. Kleizai

Nuo Lietuvos tikinčiųjų

P a r e i š k i m a s

Šių metų kovo 10 d. Lazdijų rajono Šlavantų parapijos klebonas kun. J. Zdebskis buvo sulaikytas Vilniuje vairuojant automašiną. Sulaikė VAI darbuotojas ir pareiškė, kad kunigas girtas. Pareikalavo vykti į psichoneurologinę ligoninę nustatyti girtumo laipsniui.

Ligoninėje, nepadarius kraujo analizės, nežiūrint to, kad pats kunigas to reikalavo, buvo nustatytas aktas, pripažįstąs girtumą. VAI atėmė vairuotojo teises pusantrų metų laikotarpiui ir nubaudė 30 rub. pinigine bauda.

Kadangi kun. J. Zdebskis Lietuvos tikintiesiems yra gerai pažįstamas kaip kunigas ir kaip žmogus—jis visiškai nevartoja alkoholinių gėrimų, todėl jo nubaudimą mes laikome sąmoninga pastanga kompromituoti ir persekioti kunigus.

Mūsų nuomone, gydytoja ir autoinspekcijos darbuotojas, kurie, KGB reikalaujant, sutiko neteisingai pasirašyti kun. J. Zdebskį apkaltinantį aktą, pasielgė neteisingai— nesąžiningai, todėl jiems neturėtų būti vietos oficialiose įstaigose. Kaip galima tokiam gydytojui patikėti žmonių sveikatą, kuris neturi sąžinės?

IV.13 Lazdijų rajoninis laikraštis „Darbo vėliava" įdėjo žinutę, kad Gegutės kaimo gyventojas Juozas Zdebskis kovo 23 d. neatsispyrė stikliuko pagundai, buvo sulaikytas Vilniuje už lengvojo automobilio vairo.

Prašome Centro Komitetą pasirūpinti, kad būtų atšauktas šmeižtas, paskelbtas Lazdijų rajoniniame laikraštyje, jog kun. J. Zdebskis sulaikytas girtas, o taip pat nedelsiant gražinti jam vairuotojo teises ir piniginę baudą ir pasirūpinti, kad tarybinių darbuotojų tarnautojų nepasikartotų panašus neteisingumas. Prašau duoti atsakymą, kokių priemonių imamasi sudrausti nesąžiningiems darbuotojams.

Atsakymą prašom duoti pačiam kun. J. Zdebskiui.
1976.VII.8. Lietuvos tikintieji:
(212 parašų)
 

***

Lietuvos TSR Prokurorui
P a r e i š k i m a s

Mus, tikinčius, pasiekė skaudi žinia, kad 1976.11.10 Vilniaus mieste VAI darbuotojas Jurevič sulaikė Šlavantų kleboną kun. J. Zdebskį, kaltindamas jį, kad girtas vairuojąs automobilį. Jurevič kun. Zdebskį pristatė į psichiatrinę ligoninę, kurioje, nepadarius net kraujo analizės, nustatytas girtumo laipsnis. Tuo remiantis VAI darbuotojai atėmė iš kunigo 18 mėnesių vairuotojo pažymėjimą, o rajoninis laikraštis paskelbė šmeižikišką straipsnį, kad kun. J. Zdebskis „neatsilaikęs" prieš stiklelį.

1976 m. gegužės 3 d. kun. Zdebskį valdžios pareigūnai sulaikė Ukmergėje, atėmė motociklisto teises ir padarė smulkią asmeninę kratą.

Mes, tikintieji, pažįstame kun. J. Zdebskį, kuris jau virš 20 m. dirba daugelyje parapijų, šventai vykdo kunigo pareigas, turi didelį autoritetą kunigų ir tikinčiųjų tarpe. Taip pat tvirtiname, kad niekas ir niekada nematėme kun. J. Zdebskio neblaiviu, nes jis pats yra griežtas abstinentas ir tikinčiųjų tarpe žodžiu ir pavyzdžiu kovoja prieš girtavimą. Tą gali paliudyti visų parapijų, kuriose kun. J. Zdebskis dirbo, tikintieji.

Mums neaišku, už ką kun. J. Zdebskį valdžios pareigūnai persekioja ir šmeižia? Kodėl jam atimtas vairuotojo pažymėjimas? Nejaugi ateistai galvoja, kad tokiomis priemonėmis nuteiks mus, tikinčiuosius, prieš kunigus? Mes, tikintieji, gerbiame savo kunigus ir užstosime juos, kurie yra nekaltai persekiojami ir šmeižiami. Protestuodami prieš valdžios pareigūnų neteisėtus veiksmus, nukreiptus prieš kun. J. Zdebskį, reikalaujame sugrąžinti jam vairuotojo pažymėjimą.

Atsakymą į mūsų pareiškimą prašome siųsti kun. J. Zdebskiui. Lazdijų rajonas, Šlavantai.

Klaipėda, 1976.VII.16 (Pasirašė daug tikinčiųjų).

Panašaus turinio pareiškimus įvairioms valdžios instancijoms rašė Kauno, Panevėžio, Prienų ir kitų vietovių tikintieji. Į juos saugumas „atsakė" šitokiu būdu: į Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos kuriją buvo atsiųstas „Šlavantų tikinčiųjų" anoniminis laiškas, kuriame skundžiamasi, kad kun. J. Zdebskis blogai einąs pareigas ir yra amoralus. Neaišku, kokiais sumetimais J.E. vysk. Povilonis šj anoniminį skundą perdavė Lazdijų dekanui kun. Strimaičiui, kuris ypač nekenčia tų kunigų, kuriuos persekioja KGB. Kun. Strimaitis supažindino kun. J. Zdebskį su skundo turiniu. Kunigai stebisi, kad kurija reaguoja į saugumo parašytus anoniminius skundus.