1977 m. balandžio 19 d., apie 9 vai., Antanas Miklyčius, gyv. Kaune, Linkuvos 77-2, buvo paimtas iš darbovietės, parvežtas namo ir, pateikus kratos orderį, vyr. tard. mjr. Markevičiaus parėdymu buvo atlikta krata jo bute, rūsyje ir sandėliuose. Kratai vadovavo vyr. ltn. Gavėnas. Krata truko apie 7 vai. Joje dalyvavo 4 saugumo darbuotojai ir 2 kviestiniai. Kratos metu paimta užrašų knygutė, trys knygos („Prie vilties kryžiaus", „Iš Bažnyčios ir popiežių istorijos", „Dienoraštis"), lapai, rašyti mašinėle—„Kauno arkivyskupas ir metropolitas", lapai— Girniaus straipsnis „Istorija kartojasi" ir t.t.

Po kratos Antanas Miklyčius buvo nuvežtas į Saugumą tardymui.

* * *

Balandžio 19 d. saugumo darbuotojai, parsivežę Joną Repšį iš darbovietės ir pateikę kratos orderį su mjr. Markevičiaus parašu, padarė jo namuose kratą. Saugumiečiai ieškojo „Aušros" ir „LKB Kronikos", o taip pat ir kitų nelegalių leidinių. Krata truko 2 valandas. Kratos metu paėmė knygą „Sielos kultūra" ir apie 20 magnetofono kasečių. Po kratos Jonas Repšys buvo nuvežtas į saugumą tardymui.

* * *

Balandžio 19 d. gyd. Povilą Butkevičių, einantį į darbą 8 valandą, sulaikė iš saugumo mašinos iššokęs pareigūnas ir nusivežė į namus (Kaunas, Molėtų 18). Čia kartu važiavusi moteris ir vienas vyras nuėjo į Butkevičių butą ir prisistatė: „Mes nuo Alfonso". Kai buvo įleisti, atėjusieji parodė saugumiečių knygutes ir pasikvietė lauke buvusius 5 vyrus į vidų. Prasidėjo krata, kurios metu paimta: „LKB Kronika" Nr. 25, „Kronika tekuščich sobitij" Nr. 40, rašomoji mašinėlė ir ja nurašytas straipsnis iš „Aušros" Nr. 5. Kratos metu į butą atėjo Liudas Simutis, kuris taip pat buvo nuvežtas į Saugumo komitetą. P. Butkevičių saugumiečiai nusivežė tardymui į Saugumo komitetą, tačiau dėl blogos sveikatos tardė trumpai. Buvo klausinėjamas, iš kur gavo leidinius, rastus kratos metu, ar nebendradarbiauja „Aušroje" ir „LKB Kronikoje"? Teiravosi, ar nebuvo vasario 22 d. Viduklėje 22 metus iškalėjusio Liudo Simučio sutikime.

Tą pačią dieną iš paskaitų buvo iškviesta ir tardyta Kauno Medicinos institute 3 vai. ir 6 vai. Saugumo komitete 3 kurso stud. Ramunė Butkevičiūtė. Ji buvo kaltinama dalyvavusi L. Simučio sutikime Viduklėje ir susirinkime apie Žalgirio mūšį. Jai buvo grasinama pašalinimu iš instituto.

Iš Dzeržinskio staklių gamyklos buvo iškviestas Vidmantas Butkevičius ir nuvežtas į Saugumo komitetą. Jis buvo klausinėjamas apie dalyvavimą nelegaliuose susirinkimuose ir ekskursijose.

Balandžio 20 d. iš Kauno 25-sios vid. mokyklos buvo iškviesta ir nuvežta į Saugumo komitetą Ona Butkevičienė. Ji buvo tardoma apie kratos metu namuose rastus daiktus. Mokyt. O. Butkevičienei tardymo metu buvo grasinama.

* * *

Balandžio 20 saugumiečiai telefonu išsikvietė Viktorą Sniešką. Tardymas tęsėsi 7 vai., nepasakant dėl kokios bylos buvo iškviestas ir nerašant protokolo. Sulaikytą Sniešką klausinėjo, kokiuose turistiniuose žygiuose dalyvavęs, kas juose dalyvavo ir apie ką juose buvo kalbama. Grasino išmesią iš vandesnvydžio komandos, neišleisią į užsienį ir t.t. Klausinėjo, ar neskaitęs „LKB Kronikos" ir „Aušros", kaltino šių leidinių platinimu ir kitokia antitarybine veikla, kaltino dėl Lietuvos istorijos studijavimo draugų būrelyje. Saugumiečiai klausinėjo, kokiu būdu susipažino su draugais ir net su žmona. Jie sakėsi viską žiną, tik jiems reikią, kad kaltinamasis viską prisipažintų, o į kalėjimą visvien kažkas turės sėsti. Viktorą išleido iš saugumo tik todėl, kad reikėjo eiti į respublikines varžybas. Žadėjo dar kartą išsikviesti iš darbovietės.

Balandžio 19 d. 11 vai. Saugumo komitete buvo tardyta Med. instituto VI k. stud. Birutė Žemaitė. Studentė buvo kaltinama dalyvavus L. Simučio sutikime Viduklėje. Tardymas truko 9 vai., kurio metu studentė buvo įvairiai užgauliojama ir įžeidinėjama.

Balandžio 19 d. buvo tardoma Elena Kilikavičiūtė ir Liucija Šinkūnaitė. Jos abi buvo tardomos dar ir rytojaus dieną.

* * *

Balandžio 19 d. buvo krata pas Antaną Patacką, po kurios jis buvo tardomas.

* * *

Balandžio 20 Kauno medicinos institute buvo tardyta I k. stud. Aušra Rugevičiūtė. Ji buvo klausinėjama, ar nepažįstanti Butkevičių šeimos.

* * *

Balandžio 20 d. saugumiečiai tardė Kauno Medicinos instituto V k. stud. Zitą Visbergaitę ir ją kaltino dalyvavimu L. Simučio sutikime Viduklėje. Studentė kaltinimus paneigė.

* * *

Balandžio 20 iš Naujalio vid. mokyklos buvo iškviesta ir tardoma IX kl. mok. Asta Borisaitė. Buvo teiraujamasi, ar nepažįstanti Butkevičių šeimos. Asta kaltinimus paneigė.

* * *

Balandžio 20, 10 vai., buvo iškviesta į Saugumo komitetą Kauno politechnikos instituto Lengvosios pramonės fakulteto diplomatė Danutė Borutienė. Ji buvo kaltinama užsiimant nelegalia veikla. Tardytojai diplomatei pateikė sąrašus, kuriuose buvo parašyta, kada ir kokiuose susirinkimuose ir kas dalyvavo. Saugumiečiai pareikalavo tardomąją tą sąrašą perrašyti ir po juo pasirašyti. Tardymas užtruko 6 valandas.

* * *

Tą pačią dieną buvo tardomas Kauno politechnikos instituto dėst. Povilas Martinaitis. Jį kaltino už antitarybines nacionalistines nuotaikas, kurios esą pasireiškia vakaronių metu. Čekistai žadėjo P. Martinaičiui sudaryti bylą.

* * *

Balandžio 21 buvo tardomas Šarūnas Boruta. Jį kaltino „Aušros" ir „LKB Kronikos" skaitymu ir platinimu, o taip pat nacionalistinių pažiūrų skleidimu turistiniuose žygiuose ir panašiuose susibūrimuose.


Tardytojai reikalavo viską prisipažinti, nes visvien viską žiną, o už turistinius žygius į kalėjimą nesodinsią. Todėl drąsiai gali viską prisipažinti.

* * *

Taip pat buvo iškviestas Juozas Dapkevičius. Ir jam saugumiečiai metė tuos pačius kaltinimus—klausinėjo dėl turistinių žygių, apie Naujų Metų karnavalą ir t.t. Saugumiečiai įsakė J. Dapkevičiui prisistatyti į Saugumo komitetą balandžio 27.

* * *

Balandžio 22 Kulautuvoje (Komjaunimo g. 12) keturi saugumiečiai ir du kviestiniai (Birutė Vilčinskienė ir Algimantas Vyšniauskas) krėtė Stasės Jasiūnaitės butą, malkinę ir rūsį. Kratos metu paimta: 2 egz. po 24 puslapius mašinėle spausdintos brošiūros apie Romą Kalantą, brošiūrą „Lietuvos nepriklausomybės sulikvidavimas—Tarybų Sąjungos grobiamosios politikos aktas", S. Jasiūnaitės rašomos „Gyvenimo apysakos" antrą dalį, susidedančią iš 620 mašinėle spausdintų psl., 41 mokyklinį sąsiuvinį minėtos knygos rankraščio ir 4 sąsiuvinius įvairių kitų rankraščių.

Kratos metu vyr. operatyvinis įgaliotinis mjr. V. Žarskis paklausė S. Jasiūnaitę, ar ji gaunanti honorarą už savo kūrinius. Tardomoji atsakė, kad jos knygos niekur nespausdinamos ir todėl jokio honoraro negaunanti.

— Čia jūs nespausdinate, jūs užsienyje spausdinate— „Drauge",—pasišaipė mjr. Žarskis. Tačiau majoras nepasakė, kokius ir kieno užsienyje spausdinamus darbus jis turi galvoje. Jasiūnaitė šį neaiškų primetimą paneigė.
Pasibaigus kratai, Jasiūnaitė buvo nuvežta į Kauno saugumo komitetą tardymui.

* * *

Balandžio 19, 13 vai., Saugumo komiteto darbuotojas Česnavičius ir kit. įsiveržė į pensininko, buv. 7-sios vid. mokyklos mokytojo Broniaus Juškos, butą (Banaičio 5-14), ir, nepateikę kratos orderio, pradėjo kratą ir tardymą. Mokytoją kaltino nacionalistinių idėjų platinimu. Čekistams labai nepatiko, kad mokytojas jaunimui esą pasakojęs apie Žalgirio mūšį. Saugumiečiai priekaištavo ir stebėjosi: „Nejaugi vaišinantis negalima kalbėti, remiantis tarybine literatūra?!"

* * *