Religijų reikalų tarybos įgaliotinis P. Anilionis raštu atsakė į kunigų pareiškimus (žr. „LKB Kronika" Nr. 38). 

Atsakymas Kauno arkivyskupijos kunigams:

Religijų reikalų taryba
prie TSRS Ministrų Tarybos
Įgaliotinis
Lietuvos TSR Respublikai
232600, Vilnius, Lenino pr. 39, tel. Nr. 22228 1979.05.16.Nr. 140

Kun. G. Gudanavičiui, 
Joniškio rajonas, Žagarė


Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pavedimu į Jūsų 1979 metų sausio mėn. 25 d. pareiškimą pranešame, kad religinių susivienijimų nuostatus keisti arba panaikinti nenumatoma.

Tarybos Įgaliotinis P. Anilionis

***

Religijų Reikalų Taryba 
prie TSRS Ministrų Tarybos 
Įgaliotinis
Lietuvos TS Respublikai 
1979.05.12Nr. 141

Kun. G. Dovidaičiui 
Višakio Rūda. Kapsuko raj.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pavedimu į grupinį Vilkaviškio vyskupijos kunigų 1979 m. sausio 10 dienos pareiškimą pranešame, kad religinių susivienijimų nuostatai panaikinti arba keisti nenumatoma.

Tarybos įgaliotinis P. Anilionis

***

 

Religijų Reikalų Taryba 
prie TSRS Ministrų Tarybos 
Įgaliotinis
Lietuvos TS Respublikai 
1979.06.05Nr. 177

Kun. Vaclovui Stirbiui 
Plungės rajonas, Alsėdžiai


Į kolektyvinį Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kunigų pareiškimą pranešame, kad keisti arba panaikinti religinių susivienijimų nuostatus nenumatoma.

Tarybos įgaliotinis P. Anilionis

 

***