• Šv. Tėvo vizitas Lenkijoje
• Bedievių nerimas
• RRT įgaliotinio susitikimas su dekanais
• Sovietinė valdžia atsako
• P. Anilionis moko ordinarus
• Laiškai iš Gulago
 Eucharistijos bičiuliams 10 metų
• TTKG Katalikų Komitetas
• Dėl laiškų mūsų vyskupams ir valdytojams
• Kryžiaus griovimas
 Teismas Varėnoje
• Bedieviai renka parapijos komitetą
• Rašo kun. Šeškevičius
• Sociologiniai tyrinėjimai
• Tai daugiau nei žmogžudystė
• Ką Jūs žinote apie Kroniką?
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Iš „LKB Kronikos" archyvo

1979.VII.22.

 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS
KRONIKA NR. 39

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 m.