VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA

Prienai. 1972.VII.26 Prienų tikintieji nuvyko į Pravieniškių lagerį pasitikti į laisvę išeinančio Prienų vikaro kun. J. Zdebskio. Tačiau šis jau buvo paleistas. Mat, lagerio vadovybei buvo duotas įsakymas kun. Zdebskį paleisti iš vakaro, norint sukliudyti „politinę demonstraciją". Valdžios pareigūnai nuogąstavo, ką reikės daryti, jei kunigo pasitikti atvyks daug žmonių.

Parapijiečiai iškilmingai kun. J. Zdebskį sutiko rugpiūčio 27 d., sekmadienį. Kunigui po šv. Mišių grįžtant į zakristiją, vaikučiai barstė gėles. Šventoriuje vaikai ir suaugusieji sveikino buvusį kalinį. Gėlių buvo tiek daug, kad jos netilpo į kunigo rankas, tada žmonės jas klojo ant žemės.

Rugienis J. E. vysk. Labukui neleido kun. Zdebskį paskirti į Vilkaviškio vyskupiją. Praslinkus dviems mėnesiams kun. J. Zdebskis buvo paskirtas į Šilutę vikaro pareigoms.

Tai „kultūringas" ištrėmimo būdas — nori dirbti parapijoje — važiuok iš savo vyskupijos!

Kalvarija. 1972.VII.22 - 23 dienomis čia buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Iš vakaro Kapsuko rajono pareigūnai įsakė Kalvarijos klebonui nuimti lauke iškabintus garsiakalbius. Liepos 22 d. net nebuvo sakomi pamokslai, „kad valdžia nesupyktų". Sutvirtinimo sakramentą priėmė apie 4000 vaikų.

Meteliai. 1972 m. rugsėjo 24 d. buvo švenčiamas Metelių bažnyčios 150 metų jubiliejus. Rugienis leido atvykti vyskupui, bet neleido teikti Sutvirtinimo sakramento.

* * *


Lietuvos katalikai vis labiau jaučia pareigą melstis už tėvynę. Tikinčiųjų tarpe per rankas platinamas atsišaukimas:

GELBĖKIME SAVĄJĄ ŽEMĘ!

Pokario metais užgijo mūsų Tėvynės medžiaginės žaizdos, bet atsivėrė dar skaudesnės: tikinčiųjų persekiojimas, bedievybė, keiksmai, girtuokliavimas, moralinis palaidumas, negimusių gyvybių žudymas, švenčiausių tautinių ir religinių tradicijų niekinimas. Daugelis mūsų tautiečių, susirūpinę savo likimu, užmiršta Tėvynės likimą. Todėl reikia kiekvieną dieną melstis už tėvynę. Paraginkime savo artimuosius, kad ir jie melstųsi. Šia intencija dažnai paskirkim Rožančių, šv. Mišias, Komuniją ir kt. Už tautiečių nuodėmes aukokime Dievui visas kančias, darbus ir vargus.

Tėvynė kiekvienam žmogui yra brangi, kaip motina, kaip gimtieji namai. Tik išsigimęs žmogus gali nemylėti savo Tėvynės. Tad gelbėkime gimtąją žemę auka ir malda.