Krikliniai. 1971 m. pabaigoje Kriklinių klebonas kun. P. Masilionis prašė Pasvalio raj. valdžios leidimo aplankyti Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančius šeimos narius. 1972 m. birželio mėn. jis gavo neigiamą atsakymą.

Dėl tokio tarybinės valdžios elgesio niekas nenustebo. Atrodo, nė pats kun. Masilionis, nes kol kas į kapitalistines šalis yra išleidžiami tik visiškai valdžiai patikimi kunigai, kurie daugiau ar mažiau reikalų turi su KGB organais. Kriklinių klebonas „nuopelnų" tarybinės valdžios atžvilgiu neturi. Vos jam atvykus į parapiją, Pasvalio rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Stapulionis griežtai įspėjo: „Sėdėk bažnyčioje! Negastroliuok po parapiją." Rajono pareigūnams nepatinka ir kun. P. Masilionio pamokslai, kuriuose paliečiami aktualūs tikinčiųjų gyvenimo klausimai. Pavyzdžiui, Kriklinių kolūkio vadovybė tiems kolūkiečiams, kurie sekmadienį eina dirbti, moka dvigubai — po 10 rub. už darbadieni. Prieš Marijos Aplankymo atlaidus (VII.2) kolūkiečiams buvo paskelbta: kas atlaidų metu dirbs, gaus po vežimą šieno. Kadangi šieno sunku gauti, tai ne vienas kolūkietis susigundė ir atlaidų metu dirbo.

 Klebonas pamokslo metu priminė, kad tikintieji sekmadienių nepardavinėtų. Be to, parapijiečiams buvo priminta, jog blogai daro tie katalikai tėvai, kurie kelia iškilmingas vestuves vaikams, atsisakantiems priimti moterystės sakramentą, — „nėra ko džiaugtis, kad vaikas pradeda neteisėtą gyvenimą moterystėje." Kun. Masilionis sakė, jog daroma didelė klaida, kai pakaruokliams suruošiamos iškilmingos laidotuvės — su orkestru ir didele vaikų bei jaunimo procesija. Klebonas priminė vieno šoferio laidotuves, kai pasigėręs užmušė žmogų, o paskui pats pasikorė ir buvo iškilmingai palydėtas į kapines.

1972 m. liepos mėn. pabaigoje kun. Masilionis buvo kviestas Pasvalio saugumo. Viršininkas priekaištavo dėl kunigų išsišokimų per pamokslus. Kaip išsišokėlius paminėjo kun. Buliauską, kun. Nykštų ir kt. Per smarkus esąs ir Kriklinių klebonas. Saugumietis priminė, kad tikintiesiems maldaknygių užtenka. Tarybinė valdžia sutikusi leisti katalikišką laikraštį. Tik patys kunigai nesugebą sudaryti redkolegijos. Kunigų taip pat užtenką, reikia tik geriau atrinkti tinkamus kandidatus į seminariją.

Kun. Masilionis paaiškino, kad ateistinė propaganda yra nusibodusi, suklastota, pilna pornografijos. Kunigo pareiga pasakyti tikintiesiems tiesą.

— Kodėl jūs, kunigai, rašote kolektyvinius pareiškimus, sakysime, dėl kan. Žiukelio, — paklausė saugumietis.

Mat, kan. Žiukelis, Rugienio įsakymu, buvo skiriamas į užkampią Šimonių parapiją. Pasvalio rajono kunigai, gindami savo dekaną, pareiškime valdytojui kan. P. Bakšiui priekaištavo, kad toks perkėlimas prieštarauja Bažnyčios teisei.

Saugumietis dar priminė, kad pareiškimai, siunčiami į užsienį, kaip pvz. 17O00 memorandumas, neduos jokios naudos.

— Jei ko reikia, surašykite viską ir pasiųskite Ru-gieniui, — patarė saugumietis.

Baigdamas pokalbį, viršininkas apgailestavo, kad valstybinio saugumo komitetas, sukurtas kovai prieš kontrrevoliuciją, šiuo metu turi domėtis kunigais.