Lietuvos TSR KP Pirmajam Sekretoriui P. Griškevičiui
Nuorašas: Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų komitetui

Pareiškimas

Mes, Lietuvos jaunimas ir tikintieji, atkreipiame Partijos dėmesį į grubius, su jokia morale nesuderinamus tarybinių pareigūnų išpuolius prieš tikintį jaunimą. Tokie veiksmai pastaruoju metu ypatingai suaktyvėjo.

1981-sius metus grupė tikinčio jaunimo sutiko Rumšiškių buities muziejuje. Nežiūrint to, kad iš jaunimo lūpų skambėjo blaivi daina ir iš tyros širdies liejosi jaunatviškas džiaugsmas, ši šventė nepraėjo be pasekmių. Saugumiečiai dirbtinai apkaltino jaunimą chuliganizmu ir pradėjo tardyti. Ypatingai buvo šantažuojama Marytė Vėlyvytė — jai grasino išmesią iš Kauno P. Mažylio med. mokyklos.

1981 m. rugpiūčio mėn. būrelis Vilniaus tikinčio jaunimo atostogavo prie Baltųjų Lokajų ežero. 20 d. vakare jaunimą užpuolė operatyvinė milicijos grupė. Girti milicininkai su dar nematytu ciniškumu ir sadizmu biauriai įžeidinėjo mergaites, spiaudė joms į veidą ir gąsdino išprievartavimu. Visą jaunimą žiauriai sumetė į mašinas ir nuvežė į Molėtų milicijos skyrių. Milicijos skyriuje juos išlaikė ištisą parą, laikas nuo laiko vargindami . tardymais. Du studentai — Alfonsas Vinclovas ir Audronė Ginkutė buvo pašalinti iš Vilniaus valstybinio universiteto. Jaunimas šantažuojamas iki šiolei.


1981 m. rugpiūčio 18 d. grupė tikinčių moksleivių iš Kybartų vasarojo prie Šlavantų ežero, Lazdijų rajone. Rugpiūčio 20 d., besiruošiant grįžti į namus, jie buvo milicijos pareigūnų sulaikyti, prievarta susodinti į autobusą ir nuvežti į milicijos skyrių rajone. Ten jaunimas buvo tardomas, o kelias suaugusias — Bernadetą Mališkaitę ir Onutę Šarakauskaitę išlaikė milicijos skyriuje tris paras, kaltindami vaikų religinio mokymo organizavimu, ir Lazdijų raj. vykdomojo komiteto administracinė komisija nubaudė jas po 50 rub., nors iš tikrųjų tai buvo tik eilinis turistinis žygis, neatsiklausus rajono komjaunimo ir partijos vadovų.

1981 m. spalio 25 d. iš Pagirių miestelio į Šiaulėnus per Šiluvą (kadangi buvo planuota aplankyti ir Šiluvos kapai) išvažiavo Chščenavičius Albinas su šeima. Kartu su jais važiavo ir sūnaus draugas Rimantas Jasinskas. Kelyje Raseiniai — Šiluva juos sustabdė milicijos pareigūnai ir neleido toliau važiuoti. Automobilyje važiavę asmenys išlipo ir ketino Šiluvą pasiekti pėsčiomis. Milicija pagriebė einančius vaikinus ir sugrūdo į mašiną. Tėvai, nesuprasdami, kas atsitiko, puolė prie mašinos. Milicijos mašina motiną parbloškė, o tėvui sužeidė ranką. Jaunuolius, o vėliau ir tėvus pristatė į milicijos skyrių. Rimantą Jasinską mušė ir spardė tol, kol už sienos buvusi Chščenavičienė išgirdo ir pradėjo šaukti: „Nemuškite!" Albinas Chščenavičius buvo nubaustas septynias paras arešto, o motinai uždėta bauda.

1981 m. spalio 25 d. Kęstutis Vareikonis pasiryžo, kaip atgailą už tautos nuodėmes, keliauti iš Raseinių į Šiluvą pėsčiomis. Jam beeinant septynioliktą kilometrą, nieko nepaklausę ir nepaaiškinę milicijos pareigūnai jj įgrūdo į mašiną ir nusivežė į milicijos skyrių. Tardymo metu buvo iš Kęstučio grubiai tyčiojamasi ir atimtas rožančius. Be to, jaunuolis buvo nubaustas 10 rub. bauda.

1981 m. lapkričio 14 d. Vilkaviškyje, Statybininkų 4-3, Kelmelių bute, jaunimas šventė gimtadienį, šventinę nuotaiką sugadino į butą įsibrovę milicininkai ir saugumiečiai, neva nustatyti susirinkusiųjų asmenybes. Jaunimas buvo nugabentas į Vilkaviškio milicijos skyrių. Nors įsibrovėliai žadėjo sutrukdyti tik 15 min., bet asmenybes aiškino 4,5 vai., ir neaišku, kada jaunimą būtų paleidę, jeigu nebūtų reikėję vienai iš merginų iškviesti greitąją med. pagalbą.

Kiek anksčiau trys studentės: Zita Vizbergaitė, Ramunė Butkevičiūtė ir Dalia Dambrauskaitė negavo diplomų vien dėl to, kad „neišlaikė" komunizmo egzamino, o iš tikrųjų, kad jos buvo giliai tikinčios, ir apie tai gerai žinojo institutų vadovybės.

Tai tik keletas atvejų, o kas gali išvardyti pavienių jaunuolių terorą.

Žvelgiant į tokią gyvenimo tikrovę, kyla klausimas:

kur mes gyvename? Mes įtikinėjami, kad esame pačios demokratiškiausios šalies piliečiai, bet demokratiją kol kas mes matome tik popieriuje.

Kodėl pareigūnams nepatinka blaivus jaunimas? Kodėl jiems užkliūva jaunimo tikėjimas? Kokiais įstatymais remiantis tikintis jaunimas neturi teisės ekskursuoti, linksmintis ar gilinti savo įsitikinimus?

Nejaugi tarybinės valdžios atstovai nemato moralinio skurdo tarpe netikinčio jaunimo, kuris užpildo kalėjimus, pataisos darbų kolonijas, venerinių ligų dispanserius, — kad reikia visas jėgas nukreipti į tikinčiojo jaunimo terorizavimą. Peršasi mintis, kad tai daroma sąmoningai, norint administracinėmis priemonėmis padėti nesėkmingam tautos bedievinimui.

Mes   teisėtai   reikalaujame,   kad   būtų  užtikrintos elementariausios žmoniškumo teisės — gyventi pagal savo sąžinę ir įsitikinimus. 1982 m.
Po pareiškimu pasirašė tikintieji:

Anykščiuose — 58  Šėtoje — 71
Alytuje — 565        Šlavantuose — 83
Aluntoje — 200      Šilutėje - 300
Biržuose — 200      Ukmergėje - 150
Garliavoje — 1972 Užuguostyje — 100
Igliaukoje — 194  Valkininkuose — 170
Kaune — 3814       Veisiejuose — 218
Kėdainiuose — 683    Vilniuje — 185 
Kapčiamiestyje — 94 Viduklėje — 588 
Kučiūnuose — 131 Žilinuose — 107 
Kretingoje — 99    Josvainiuose — 200
Karmėlavoje — 144   Kupiškyje apie 100
Leipalingyje — 35  Seredžiuje — 88  
Molėtuose — 223  Raudondvaryje — 138
Pagiryje — 42        Tabariškėse — 30
Panevėžyje — 1925  Utenoje — 333 
Papilyje — 42        Vištytyje — 130 
Pandėlyje — 70     Vilkaviškyje — 200
Prienuose — 890    Gižuose — 83
Ramygaloje — 370    Kybartuose — 580
Rokiškyje apie 80  Griškabūdyje — 346
Skaudvilėje — 238 Sasnavoje — 40
Stirniuose — 75     Virbalyje — 245 
Šiauliuose — 1239 Kapsuke — 234
Šeduvoje — 242

Viso: 18.341