1981 m. gruodžio 5 d. saugumiečiai ir milicininkai apsupo ir įsiveržė į Magdalenos Kuncevičiūtės maną (Alyvų g. Nr. 4), kur kun. Pranciškus Šulskis aukojo šv. Mišių auką, o būrelis tikinčiųjų meldėsi. Kun. Pranciškus Šulskis 1946 m. čekistų buvo peršautas ir jau 36 metai kaip nevaldo kojų, todėl šv. Mišias visada aukoja kambaryje.

Įsibrovėliai pradėjo fotografuoti besimeldžiančius. Čekistai landžiojo po kambarius, fotografavo rastus rožančius, 
knygas, apžiūrėjo namo palėpes, paėmė ant stalo rastą „LKB Kronikos" 49 numerį. Saugumiečiai primygtinai   reikalavo   greičiau   nutraukti   melstis   ir parodyti dokumentus. Nežiūrint įsibrovėlių keliamo triukšmo, susirinkusieji giedojo giesmes ir sukalbėjo dalį rožančiaus. Moterims pareikalavus prisistatyti, iš atvykėlių būrio savo pavardę pasisakė tik Namų valdybos viršininkas Granickas. Vienas saugumietis pareiškė, jog esąs skundas, kad šiuose namuose viliojamas jaunimas. Patikrinus dokumentus, kun. Šulskis, lydint saugumiečiams, buvo nuneštas į savo namus. Pareigūnai surašė protokolą, tačiau namo savininkė jį pasirašyti atsisakė.

Neturinčius su savimi dokumentų prievarta susodino į mašinas ir nuvežė į milicijos skyrių „išsiaiškinti asmenybes". Atvežtąsias moteris apklausė trys saugumiečiai, neišdrįsę pasisakyti savo pavardžių. Vienai atvežtajai atsisakius kalbėti su nepažįstamu tardytoju, majoras Arbačiauskas pasisakė savo pavardę. Kai kurias sulaikytąsias tardė pakartotinai, kitas vežė į namus tikrinti dokumentų, vertė rašyti pasiaiškinimus. Po keturių valandų tardymo 23 vai. nakties moterys buvo paleistos namo, bet tuo vargai nepasibaigė. Tuojau prasidėjo nauji tardymai.


Po kelių dienų Alytaus milicijoje buvo apklausinėjama Marytė Aleksaitė, kaip ji pateko į pamaldas, ar pažįsta kun. Sigitą Tamkevičių, ar esanti vienuolė ir kt. Tardytojas pasiūlė Aleksaitei šnipinėti: ką veikia vienuolės, kur išvyksta, apie ką kalba ir t.t. Vėliau Aleksaitė dar buvo tardoma du kartus. 1982 m. vasario mėn. tardymui į saugumą buvo išvkiesti net Marytės Aleksaitės tėvai.

1981 m. gruodžio 9 d. viena čekiste tardė vilnietę Reginą Liukinevičiūtę apie gruodžio 5 d. Marijampolėje vykusias pamaldas. Pokalbio metu čekiste tvirtino, jog Liukinevičiūtę esanti vienuolė ir žadėjo ateityje dar susitikti.

1981 m. gruodžio 11 d. buvo tardoma vilnietė Stasė Jakubonytė. Čekiste kaltino tardomąją, kad ji dalyvavusi vienuolių susirinkime. Tardytoja tvirtino, kad vienuolės, prisidengusios malda, skleidžia antitarybinę propagandą. „Mes žinome, — šaukė saugumietė, — kad jūs gerai pažįstate kun. Sigitą Tamkevičių!" Čekiste piktinosi, kad, vieną kartą sutrukdžius eiseną į Šiluvą, tikintieji bandė eiti kitus kartus.

1981 m. gruodžio 11 d. Marijampolėje buvo tardoma Magdalena Kuncevičiūtė. Saugumietis kaltino namo savininkę, kad ji gruodžio 5 d. paslėpusi pamaldose dalyvavusį jaunimą. Tardytojas klausinėjo apie Nijolę Sadūnaitę, Genę Navickaitę, Oną Vitkauskaitę, ar skaitanti „LKB Kroniką" ir kt. Saugumietis įtikinėjo, jog, užsiimdamos tokia veikla, ji ir jos draugės pateksiančios į kalėjimą.

1981 m. gruodžio 11 d. buvo tardoma kapsukietė Stasė Burkutė. Čekistą domino vienuolynai, „LKB Kronika", Nijolė Sadūnaitė, Genė Navickaitė, Ona Vitkauskaitė ir kt. Po tardymo saugumiečiai Stasę Burkutę nuvežė į namus, kur paėmė rašomosios mašinėlės šrifto pavyzdį ir žadėjo, jog ateityje dar reikėsią susitikti.

1981 m. gruodžio 11 d. tardymo metu saugumietis kalbėjo Eugenijai Kalvaitytei: „Jūs, vyresnio amžiaus, galite melstis, bet jaunimą luošinti negalima." Prigrasinęs, kad už religinių sambūrių organizavimą gali tekti labai skaudžiai nukentėti, čekistas Kalvaitytei liepė įspėti visas vienuoles, kad draudžiama organizuoti eisenas ir religinius susibūrimus.

1981 m. gruodžio mėn. pradžioje pas Marytę Navickienę buvo padaryta krata. Moteris kaltinama religinės literatūros dauginimu.

Po kratos keltis kartus buvo tardoma.
1981 m. gruodžio 19 d. kun. Pranciškus Šulskis, gyv. Marijampolėje, Laukaitytės g. 19 savo pareiškime vyskupui Liudvikui Poviloniui aprašo, kaip milicininkai ir saugumiečiai gruodžio 5 d. sutrukdė pamaldas ir 24 asmenis nusivežė į milicijos skyrių.

1982 m. sausio 26 d. antrą kartą buvo tardoma Stasė Burkutė. Saugumietis vėl pūtė miglas į akis, jog melstis galima, tik nereikia užsiimti politika, tarsi Burkutė ir kitos gruodžio 5 d. nesimeldė, o griovė sovietinę valdžią.

1982 m. sausio 28 d. buvo tardoma Zina Kuzmickaitė.


Saugumiečio nuomone, Kuzmickaitė priklausanti pogrindžiui.

1982 m. sausio 29 d. buvo tardomas Stasys Kuzmickas. Saugumietis jam davė Stasės Burkutės adresą ir leipė eiti ir sakyti, kad vienuolės netrauktų jo dukrų į kalėjimą.

1982 m. vasario 1 d. buvo tardoma Ona Rėklaitytė. Čekistas Jakovlevas grasino, kad už vaikus ir jaunimą Rėklaitytė galinti gauti kalėjimo.