Vilnius. 1973 m. Vilniaus saugume buvo tardomi šie lietuviai:

1. Andrašiūnaitė Birutė, inžinierė, (III.28).
2. Božytė Marytė, VVU IV kurso studentė lituanistė, (III.28).
3. Burauskaitė Birutė, inžinierė, (IV.2).
4. Eigminas Kazimieras, baigęs lietuvių kalbą VVU, (IV.6).
5. Eimaitytė Elena, baigusi vokiečių kalbą (III.27).
6. Jakučionytė Rėda, inžinierė, (III.28).
7. Jakučiūnas Zenonas, baigęs konservatoriją;
8. Janulevičiūtė Veronika, Jaunimo teatro etnografinio ansamblio dalyvė, (III.28).
9. Jasukaitytė - Ašmontienė Virginija, VVU studentė lituanistė;
10. Juška Alfonsas, biofizikas, (111.27-28).
11. Kanevičiūtė Donate, matematikė, (IV.3).
12. Kaukėnas Danas, „Vakarinių naujienų" korespondentas (IV.4).
13. Labanauskas Kęstutis, Paminklų restauravimo instituto darbuotojas, (III.28).
14. Matulis Rimas, baigęs anglų kalbą (III.28).
15. Misius Kazimieras, inžinierius, (III.27).
16. Norvaišas Egidijus, aspirantas fizikas (III.27).
17. Petrauskas Algimantas, inžinierius, (III.28).
18. Povilaitytė Teresė, baigusi lietuvių kalbą (III.28).
19. Ramonas Alfonsas, fizikas-matematikas, (III.27).
20. Simokaitis Albinas, sanepid. stoties instruktorius.
21. Stankevičius Edma, studentas žurnalistas.
22. Trinkūnas Jonas, istorijos-filosofijos aspirantas (III.28).
23. Vanagaitė Zita, (IV.3).

Saugumiečiai klausinėjo apie išvykas į Uralą ir Sibirą: kodėl jų metu bendrauta su lietuviais tremtiniais, aplankyti buvę lageriai. Kaltino, kad išvykų į Kaukazą metu buvę bandoma užmegzti ryšius su nacionalistiniais armėnų, gruzinų ir kitų tautybių sluoksniais.

Tardytojai priekaištavo, kad išvykų metu į Rytų Prūsijos Sambijos sritį buvo domimasi ir keliama aikštėn senųjų kultūros paminklų naikinimas, deginamos žvakelės ant piliakalnių.

Saugumiečius domino Liaudies dainos klubas Vilniaus profsąjungų rūmuose, prieš 2 metus išvaikytas VVU (Vilniaus universiteto) studentų klubas Romuva, vasaros ekspedicijos, Rasos šventė Kernavėje, Šventosios archeologinė ekspedicija.


Tardomieji buvo barami už domėjimąsi senove ir jos idealizavimą, nes tuo skleidžiamos nacionalistinės nuotaikos. „Kodėl dainuojamos tik lietuviškos dainos? Kodėl dainuojamos partizaniškos dainos? Kodėl renkama medžiaga apie partizanų kovas? Kodėl, susitinkant su latviais, skleidžiamos nacionalistinės nuotaikos? Kodėl bendraujama su Baltarusijos lietuviais, jiems vežamos knygos, prenumeruojami laikraščiai, vaikai raginami lankyti lietuviškas mokyklas Lietuvoje?"

Saugumiečiai teiravosi, kokiu būdu į kraštotyrininkų renginius pritraukiama daug jaunimo.

R. Matuliui įsakė pasirašyti, jog nedalyvausiąs jokiose sueigose ir jų neorganizuosiąs, jei jos nebus suderintos su oficialiais organais.