TSKP Generaliniam Sekretoriui TSRS Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo Pirmininkui J. Andropovui

Kauno Arkivyskupijos kunigų


P a r e i š k i m a s

Lietuvos kunigus ir tikinčiuosius labai sukrėtė valdžios akcijos prieš Lietuvos Katalikų Bažnyčią, suimant ir teisiant kunigus — Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tamkevičių.

Mūsų spauda, aprašydama teismo procesą, nenurodė nė vieno nusikaltimo, už kurį teisiamas kun. A. Svarinskas, prieš valstybę ar jos santvarką. Nurodyti tariami nusikaltimai buvo grynai religiniai veiksmai, kurie valstybei nedarė jokios žalos.

Suimtieji kunigai, kaip Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto nariai, atitinkamiems valstybės organams įteiktuose dokumentuose taip pat nė vienu žodžiu nepasisakė prieš valstybę ar jos santvarką, o tik kėlė viešumon faktus, rodančius tikinčiųjų diskriminavimą įvairiose gyvenimo srityse. Jų visa veikla buvo iškėlimas aikštėn ateistų savivaliavimų, užgaunančių tikinčiųjų jausmus. O jei tie savivaliavimai buvo keliami viešumon, tai ar galima tai laikyti valstybės ir jos santvarkos šmeižimu ir užtai bausti?


Jūs savo kalboje š.m. birželio mėn. 15 d. sakėte: „Mūsų šalyje visi turi vienodas teises ir vienodas pareigas visuomenei" (Tiesa, 1983.06.16. Nr. 138). TSKP CK sekretorius K. Černenka savo kalboje š.m. birželio mėn. 14 d. pasakė: „Visiems žinoma, kad mūsų Konstitucija garantuoja sąžinės laisvę. Komunistai — nuoseklūs ateistai, bet savų pažiūrų niekam neprimeta. Mūsų metodas — švietimas, įtikinėjimas, propaganda" (Tiesa 1983.06.14 Nr. 137). Teisingai. O kaip praktikoje? Visose Lietuvos mokyklose iš mokinių reikalaujama pasirinkti: jei nebūsi komjaunuolis, — tu niekur neįstosi, tau durys visur uždarytos. Ar tai nediskriminacija ir ateizmo primetimas? O kai suimtieji kunigai tai pareiškia viešai, jie kaltinami valstybės ir santvarkos šmeižimu.

Jus, kaip valstybės Vadovą, mes prašome padaryti viską, kad tikintieji nebūtų diskriminuojami ir už teisingą kritiką suimtieji kunigai nebūtų baudžiami, kaip nurodo Lietuvos TSR Konstitucijos 47 straipsnis.

Pasirašė: Vilniaus vyskupijos Vysk. Julijonas Steponavičius

Kauno arkivyskupijos kunigai:
1. Albavičius, Jonas
2. Aleksiūnas, Jonas
3. Babonas, Jonas
4. Baliūnas, Feliksas
5. Bartulis, Eugenijus
6. Bastys, Pranciškus
7. Brusokas, Viktoras
8. Bubnys, Prosperas
9. Bulotas, Alfonsas
10. Buožius, Mykolas
11. Butkus, Izidorius
12. Čepėnas, Juozas
13. Daknevičius, Kęstutis
14. Danyla, Antanas
15. Stankevičius, Jonas
16. Dobilaitis, Juozas
17. Dobrovolskis, Mykolas
18. Dunda, Gerardas
19. Fabijanskas, Jonas
20. Gaižauskas, Pranciškus
21. Gaižutis, Bronislavas
22. Gimžauskas, Bronislavas
23. Girdzevičius, Jonas
24. Griganavičius, Vytautas
25. Grinevičius, Zigmas
26. Gruodis, Stanislovas
27. Gudanavičius, Gustavas
28. Imbras, Antanas
29. Indriūnas, Juozas
30. Ylius, Antanas
31. Jagminas, Leonardas
32. Jakaitis, Kleopas
33. Jokubauskas, Antanas
34. Jokubauskas, Eugenijus
35. Jurgutis, Antanas
36. Kadys, Stanislovas
37. Kaknevičius, Juozas
38. Kalinauskas, Leonas
39. Katinas, Juozapas
40. Kazlauskas, Antanas
41. Kazlauskas, Jonas
42. Lapė, Alfonsas
43. Lileika, Antanas
44. Liubonas, Petras
45. Liukas, Rapolas
46. Luzgauskas, Vladas
47. Macevičius, Romualdas
48. Mačiūta, Petras
49. Maleckis, Juozas
50. Markaitis, Aleksandras
51. Martinkus, Petras
52. Matulaitis, Pranciškus
53. Matulis, Juozapas
54. Meilus, Petras
55. Mikutavičius, Ričardas
56. Mikutis, Petras
57. Mizaras, Romualdas
58. Močius, Algirdas
59. Nemeikšis, Bronius
60. Pesliakas, Vytautas
61. Petkevičius, Vladas
62. Petraitis, Petras

63. Pilka, Steponas
64. Počiulpis, Aleksandras
65. Polikaitis, Vaclovas
66. Povilanskis, Benediktas
67. Požėla, Vladas
68. Pranskietis, Vincas
69. Pranskūnas, Povilas
70. Račaitis, Jonas
71. Radzevičius, Vytautas
72. Rakauskas, Jonas
73. Ramanauskas, Vaclovas
74. Razmantas, Juozas
75. Semaška, Liudvikas
76. Semaška, Edvardas
77. Sirūnas, Kazimieras
78. Slavinskas, Antanas
79. Survila, Jonas
80. Šauklys, Viktoras
81. Ščepavičius, Pranciškus
82. Tamonis, Jonas
83. Tamoševičius, Vaclovas
84. Tavoraitis, Petras
85. Užusienis, Jurgis
86. Vaicekauskas, Juozas
87. Vaičeliūnas, Juozas
88. Vaičiulionis, Lionginas
89. Vairą, Boleslovas
90. Valavičius, Vladas
91. Vanagas, Alfredas
92. Varvuolis, Juozas
93. Vovieris, Jonas
94. kan. Želvys, Juozas
95. Žiugžda, Pijus

TSRS Generaliniam Sekretoriui, TSRS Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo Pirmininkui J. Andropovui

Panevėžio vyskupijos kunigų

P a r e i š k i m a s


Lietuvos kunigai ir tikintieji labai skaudžiai sukrėsti LTSR Aukščiausiojo teismo 1983.V.6. rūsčios ištarmės Viduklės klebonui kun. A. Svarinskui ir Kybartų klebono kun. S. Tamkevičiaus suėmimu. Tai dalis naujos skaudžios veiklos prieš Lietuvos Katalikų Bažnyčią.

Spaudoje po kun. A. Svarinsko teismo rašė: „Naudodamas bažnyčią ir kulto tarno padėtį, skleidžia šmeižikiškus prasimanymus apie Tarybinę valstybę ir visuomeninę santvarką" . . . (Tiesa, 1983.V.7. Algirdas Strumskis). „Juodinti, niekinti, apšmeižti visa, ko mūsų šalies ir respublikos žmonės yra pasiekę Tarybų valdžios dėka" („Valstiečių laikraštis" 1983.V.11. Mockuvienė).

Kybartų klebono kun. Sigito Tamkevičiaus suėmimas, apkaltinant tuo pačiu BK straipsniu (68, I-d), teikia pagrindo manyti, kad ir jo veikla bus panašiai įvertinta.

Kunigai ir tikintieji, kurie gerai pažino šiuos suimtuosius kunigus, nesutinka su tuo, kas parašyta minėtuose laikraščiuose. Jų darbas buvo religinėje srityje. Jie dorino, blaivino liaudį.

Jei būtų jų pamoksluose pilna melo ir šmeižtų, prasimanymų, nuo jų pirmiausiai būtų nusigręžę patys tikintieji, nes jie sugeba melą atskirti nuo tiesos. Jų pamokslų tikintieji ilgėjosi, o juos suėmus, labai skaudžiai pergyveno, meldėsi, o kurie turėjo galimybę pareikšti solidarumą raštu, ginant suimtuosius, tie savo parašu tai patvirtino. Vien už kun. A. Svarinską pasirašė 55000 asmenų.

Suimtieji kunigai, kaip Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų komiteto nariai, valstybės įstaigoms įteikė dokumentus, pasisakančius ne prieš valstybę ar jos santvarką, o tik kėlė viešumon faktus, rodančius tikinčiųjų diskriminaciją gyvenime, ateistų sauvalę tikinčiųjų atžvilgiu, kuri skaudžiai žeidžia tikinčiųjų jausmus. Ar tai galima laikyti valstybės ir jos santvarkos šmeižimu?

Jei jų raštai falsifikatas ir paskviliai, kaip spauda teigia, tai kodėl nei vieno dokumento neišspausdinta spaudoje, kad visuomenė galėtų susipažinti ir įsitikinti?

Jei kun. A. Svarinskas teismo laikomas tokiu nusikaltėliu, tai visuomenė turėjo turėti galimybę įsitikinti teisiamojo kaltumu ir kitiems apie tai papasakoti, dalyvaujant teismo salėje. Tačiau kun. A. Svarinsko teisme galėjo dalyvauti tik jo sesuo ir brolis šalia spec. publikos. Kunigai ir tikintieji, norėjusieji įeiti į teismo salę, buvo milicijos grūdami į mašinas ir vežami toli už Vilniaus į miškus. Kitus baudė paromis, administracinėmis baudomis.

Teismas rengiamas kun. S. Tamkevičiui, išdrįsusiam pasisakyti prieš įžeidžiančius tikėjimą ateistų išpuolius ir ginti sąžinės reikalus.


Prašome Jus, kaip Valstybės Vadovą, patvarkyti, kad tikintieji nebūtų diskriminuojami, o už teisingą kritiką suimtieji kunigai nebūtų kalinami ir baudžiami, nes jie pasinaudojo Konstitucijos 47 str. suteikta teise.

Pasirašė Panevėžio vyskupijos kunigai:

1. Petras Adomonis  
2. kan. Bronius Antanaitis
3. Vincentas Arlauskas  4. Jonas Bagdonas   5. Juozas Bagdonas  6. Bronius Balaiša
7. Antanas Balaišis  
8. Vytautas Balašauskas   
9. Jonas Balčiūnas
10. Juozas Balčiūnas 
11. Jurgis Balickaitis 
12. Kostas Balsys 13. Petras Baltuška   14. Algis Baniulis  15. Kazys Baronas 16. Laimingas-F. Blynas 17. Valdas Braukyla   18. Adolfas Breivė 19. Petras Budriūnas  20. Jonas Buliauskas  
21. Jonas Butkys
22. Povilas Čiučkis  23. Juozas Dubnikas   24. Prel. Kazimieras Dulksnys  25. Steponas Galvydis
26. Juozas Garška  27. Juozas Giedraitis  
28. Kazimieras Girnius
29. Mykolas Gylys  30. Antanas Gobis 31. Alfonsas Gražys   32. Antanas Gružauskas 33. Klemensas Gutauskas
34. Gaudentas Ikamas
35. Vincas Inkratas
36. Tadas Ivanovskis
37. Alfonsas Jančys
38. Povilas Jankevičius
39. Juozas Janulis
40. Vytautas Jasiūnas
41. Jonas Jatulis 
42. Jonas Juodelis
43. Povilas Juozėnas
44. Jonas Jurgaitis
45. Antanas Juška
46. Alfonsas Kadžius
47. Antanas Kairys
48. Vytautas Kapočius
49. Lionginas Keršulis
50. Petras Kiela
51. Stanislovas Kazėnas
52. Antanas Kietis 
53. Anicetas Kisielius
54. Povilas Klezys
55. Petras Krasauskas
56. Vladas Kremenskas
57. Stanislovas Krumpliauskas
58. Petras Kuzmickas
59. Jonas Labakojis
60. Jonas Lapinskas
61. Antanas Liesis
62. Juozas Lukšas
63. Leonas Lukšas
64. Petras Markevičius 
65. Vytautas Marozas
66. Aleksandras Masys
67. Vytautas Masys
68. Antanas Mikulėnas
69. Algirdas Miškinis
70. Povilas Miškinis
71. Antanas Mitrikas
72. Kazimieras Mozūras
73. Juozas Nagulevičius
74. Algirdas Narušis
75. Longinas Neniškis
76. Petras Nykstąs
77. Albinas Paltanavičius
78. Steonas Pelešynas
79. Antanas Petrauskas
80. Albinas Pipiras
81. Jonas Pranevičius
82. Augustinas Pranskietis
83. Robertas Pukenis
84. Izidorius Puriuškis
85. Vladas Rabašauskas
86. Antanas Rameikis
87. Pranciškus Raščius
88. Jonas Rimša
89. Edmundas Rinkevičius
90. Pranas Sabaliauskas
91. Raimundas Saprigonas
92. Bronius Simsonas
93. Leonardas Skardinskas
94. Mykolas Stonys
95. Vincentas Stankevičius
96. Bronius Strazdas
97. Alfonsas Strielčūnas
98. Aloyzas Sungaila
99. Paulius Svirskis
100. Ignas šaučiūnas
101. Bronius šlapelis
102. Povilas šliauteris
103. Gediminas Šukys
104. Juozas Šumskis
105. Albertas Talačka
106. Leonardas Tamošauską
107. Pranas Tamulionis
108. Stasys Tamulionis
109. Petras Tarulis
110. Petras Tijušas
111. Vytautas Tvarijonas
112. Benediktas Urbonas
113. Sigitas Uždavinys
114. Jonas Vaičiūnas
115. Antanas Valančiūnas
116. Antanas Valantinas
117. Juozas Varnas
118. Povilas Varžinskas
119. Antanas Vaškevičius
120. Juozas Vaškevičius
121. Antanas Zakrys
122. Stasys Zubavičius
123. Antanas Zulonas
124. Bronius Žilinskas
125. Serafinas Žvinys

Iš 127 Panevėžio vyskupijos kunigų nepasirašė tik du kun. Juozas Antanavičius ir kun. Jonas Uogintas.


Kybartai. 1983 m. birželio mėn. 6 d. Kybartų parapijos vikaras kun. Jonas Matulionis, protestuodamas prieš kun. Sigito Tamkevičiaus suėmimą, išsiuntė pareiškimą Lietuvos prokurorui, kuriame rašoma: „(. . .) Visa Lietuva kun. Sigitą Tamkevičių žino kaip labai gerą, pavyzdingą ir nuoširdų kunigą (. . .) Niekuomet negirdėjau, kad kun. S. Tamkevičius būtų užsiėminėjęs tuo, kuo kaltinamas — antitarybine agitacija ir propaganda (. . .) Jo pagrindinis tikslas ir rūpestis — tikinčiojo reikalai. Kas užstos tikintįjį, kai jis diskriminuojamas, jei ne kunigas?! O kaip su tikinčiaisiais elgiamasi — pavyzdžių pilna visoje Lietuvoje .. .

Todėl protestuoju prieš kun. S. Tamkevičiaus suėmimą. Prašau reikalą sutvarkyti taip, kad kun. S. Tamkevičius būtų paleistas iš saugumo izoliatoriaus ir leista jam eiti kunigo klebono pareigas. Jeigu nuspręsta su juo susidoroti ir nuteisti, tai prašau įkaitu leisti man už kun. S. Tamkevičių atlikti tą bausmę, kuria jis būtų baudžiamas (. . .)"
 

* * *


Lietuvos tikintieji, protestuodami prieš kun. Alfonso Svarinsko nuteisimą ir kun. Sigito Tamkevičiaus suėmimą, toliau pasirašinėja po protestais:


Kazlų Rūda — 611 Kalviai — 382
Skuodas — 186 Daugailiai — 733
Mosėdis — 229 Vilkija — 86
Tauragė — 363 Alovė — 300
Šatės — 546 Kapsukas — 4609
Laižuva — 268  Rumbonys — 506
Akmenė — 520 Valkininkai — 777

Kražiai — 733  Kriokialaukis — 235 
Kretinga — 1718  Ūdrija — 317 
Kuršėnai — 357   Bazilionai — 173
Kalesninkai — 385   Josvainiai — 166 
Dubičiai — 203  Šeduva — 676
Klaipėda — 1467
Baltarusijos lietuvių Palesės km. — 36


Pakartotinai rinko parašus šios parapijos:
Zarasai — 164 Vištytis — 646
Kirdeikiai — 33 Imbradas — 119
Dūkštas — 63  Alytus — 1260
Smalvos — 26  Punia — 62
Vilnius — 108