Linkmenys (Ignalinos rajonas). 1984 m. Visų Šventųjų šventėje Linkmenų klebonas kun. Jonas Lauriūnas po pamaldų bažnyčioje (kaip numatyta liturginiam apeigyne) nuėjo kartu su tikinčiaisiais pasimelsti į kapines, esančias maždaug už 200 metrų nuo šventoriaus. Netrukus klebonas buvo pakviestas į Ignalinos rajono Vykdomąjį komitetą. Pirm. pavad. Stankevičienė įspėjo kleboną, kad tokiu elgesiu jis nusikaltęs viešajai tvarkai — sulaužęs įstatymą. „Bet juk ir ateistai eina į kapus pagerbti mirusiųjų!" — aiškinosi klebonas. „Tai tikinčiųjų diskriminacija!" „Kokia čia diskriminacija? Galite po vieną melstis", — atšovė Stankevičienė.

* * *

Šiauliai. 1984 m. lapkričio 22 d. į Šiaulių KGB pas saugumietį Edmundą Jeką buvo iškviestas Šiaulių miesto šv. Jurgio bažnyčios vikaras kun. Vytautas Brilius. Saugumietį domino, kokiu būdu anksčiau vykęs pokalbis tarp jo ir kun. V. Briliaus pateko į „Kroniką". Čekistas įrodinėjo, kad „Kronika" — šmežikiškas pogrindžio leidinys. į kun. V. Briliaus pateiktus konkrečius moksleivių diskriminacijos faktus saugumietis E. Jekas atsakė: „Nėra ko stebėtis, kad tikintiesiems kartais reikia nukentėti, juk mokykloje jų mažuma" . . .


Čekistas E. Jekas, tai baugindamas kun. V. Brilių kompromituojančiu straipsniu respublikiniame laikraštyje, tai žadėdamas jam geresnę parapiją, bandė priversti kunigą sutikti bendradarbiauti su KGB.

Šakiai. 1984 m. gruodžio 25 d. šakių bažnyčioje buvo renkami parašai dėl kalinių kun. Sigito Tamkevičiaus, kun. Alfonso Svarinsko, kun. Jono-Kastyčio Matulionio ir jaunuolio Romo Žemaičio išlaisvinimo.

Praėjus kelioms dienoms, šakių bažnyčios vikaras kun. Juozapas Gražulis buvo iškviestas į rajono vykdomąjį komitetą. Pirmininko pavaduotoja Eugenija Kasparevičienė priekaištavo jam, kad ragino žmones pasirašyti po pareiškimų tekstais.

1985 m. sausio 16 d. į rajono vykdomąjį komitetą buvo iškviestas dekanas kun. Juozas Žemaitis ir trys parapijos bažnytinio komiteto atstovai: Jeronimas Martinaitis, Juozapas Martinaitis ir Juozapas Rakickas. Pavaduotoja E. Kasparevičienė, dalyvaujant rajono vykdomojo komiteto pirmininkui Augoniui, perskaitė RRT įgaliotinio Petro Anilionio įspėjimą, kuriame parapijos klebonas kun. J. Žemaitis ir bažnytinis komitetas griežtai įspėjami, kam leido bažnyčioje rinkti parašus.

* * *

 

Viduklė. Viduklės klebonas Jonas Tamonis jau gavo tris raštiškus įspėjimus iš RRT įgaliotinio Petro Anilionio už tai, kad laikomos šv. Mišios už kunigus kalinius. Jo žodžiais, — „valstybinius nusikaltėlius".

1985 m. sausio 17 d. Raseinių rajono saugumo viršininkas Gardauskas buvo atvykęs į Viduklės kleboniją. Klebonas kun. J. Tamonis buvo išvažiavęs aplankyti savo sergančią motiną. Jį pavadavo kun. Kęstutis Brilius. Saugumietis pareikalavo kunigo paso. Patikrinęs dokumentus, Gardaukas užsipuolė kun. K. Brilių, kodėl jis neprisiregistravęs dirba (nors kun. K. Brilius į Viduklę buvo atvykęs tik prieš dvi dienas). Saugumietis griežtai uždraudė kun. K. Briliui atvažinėti į Viduklę.

1985 m. sausio 31 d. Bažnyčios komitetui buvo išsiuntinėti kvietimai atvykti į Viduklės apylinkę. Nuvyko tik penki nariai. Raseinių VK pirm. Nacienė ir pavad. Stonienė kalbėjo, kad, esą, Viduklėje dedasi baisūs dalykai — darosi minėjimai, t.y., laikomos šv. Mišios už kalinius. Jos reikalavo, kad bažnytinis komitetas imtųsi priemonių: išvaikytų besirenkančius melstis kunigus ir tikinčiuosius. Be to, siūlė tą dieną užrakinti Viduklės bažnyčią, kad niekas negalėtų įeiti. Tikintieji tam nepritarė.
 

* * *


Kiaukliai (Širvintų rajonas). 1985 m. vasario 25 d. Kiauklių parapijos klebonas kun. Rokas Puzonas buvo iškviestas į rajoną pas vykdomojo komiteto pirm. pavad. D. Tvirbutą, kuris supažindino kleboną su tokio turinio įspėjimu: „1985.11.13 įspėjimas. Nustatyta, kad 1985 m. sausio 26 d. kun. R. Puzonas Viduklės bažnyčioje (Raseinių rajonas), neturėdamas sutikimo iš Raseinių raj. VK, organizavo ir atliko religines apeigas, kurių metu liaupsino valstybinius nusikaltėlius — kun. Sigitą Tamkevičių ir kun. Alfonsą Svarinską. Bažnyčią panaudojo priešiškai propagandai skleisti, o ne tikinčiųjų religiniams poreikiams tenkinti.

Kun. Rokas Puzonas savo veiksmais kartu pažeidė ir Religinių susivienijimų 19 punktą, kuriame nurodyta, kad kulto tarnautojų veiklos rajonas apribojamas jų aptarnaujamo religinio susivienijimo narių gyvenamąja vieta ir atitinkamų maldos namų buvimo vieta.

Reikalauju kun. R. Puzoną laikytis tarybinių įstatymų ir įspėju, kad už priešįstatyminę veiklą jo atžvilgiu būsime priversti imtis griežtų poveikio priemonių. Religijos reikalų tarybos įgaliotinis Petras Anilionis. 1985 m.II.8.".

Po įspėjimu kun. R. Puzonas nepasirašė. Vietoje jo pasirašė liudininkai — Morkūnienė ir Andrikonienė.
 

* * *


Kaunas. 1985 m. sausio 4 d. pas Teresę Kurtinaitytę, dirbančią radijo gamykloje, prisistatė saugumietis Kalašnikovas. Sumelavęs, jog norįs grąžinti religinio turinio knygą, paimtą kratos metu, parvežė T. Kurtinaitytę iš darbo į namus, tikslu — jos ir Onos Dranginytės bute padaryti kratą. Kratai bute vadovavo vyr. tardytojas majoras Pilelis. Kratos metu O. Dranginytės kambaryje buvo areštuotas Vladas Lapienis. Paėmė: iš V. Lapienio rašomąją mašinėlę, atsiminimų iš lagerio gyvenimo rankraščius, keletą „LKBK" ir „Lietuvos ateities" numerių; iš ten gyvenančių — dvi rašomąsias mašinėles, kalinių — kun. S. Tamkevičiaus, kun. A. Svarinsko, J. Bieliauskienės, — ir kun. V. Jaugelio nuotraukas.

Krata truko tris valandas. Apie 15 val. atvykęs majoras Petrauskas, T. Kurtinaitytę išsivežė į saugumą. Tardymo metu čekistą domino, ar dažnai V. Lapienis lankėsi pas O. Dranginytę, ar O. Dranginytės kambaryje nerašoma mašinėle, kada T. Kurtinaitytę įstojo į vienuolyną, kas paskatino tokiam žingsniui, koks vienuolyno pavdinimas, T. Kurtinaitytės vienuoliškas vardas, kada padarė vienuoliškus įžadus, kiek perrašiusi „Kronikų", gal žino, kas rašo „Kroniką" ir t.t. Po pusantros valandos trukusio pokalbio čekistas Petrauskas išreiškė viltį, jog T. Kurtinaitytę viską supratusi. Į kabinetą įėjęs majoras Pilelis pasiūlė T. Kurtinaitytei pasirašyti po kratos protokolu, bet tardomoji atsisakė.