LTSR Prokurorui
Vilniaus arkivyskupijos kunigų

P a r e i š k i m a s

1985 m. sausio mėn. 18 d. LTSR Aukščiausias Teismas nuteisė trims metams laisvės atėmimu kun. Joną-Kastytj Matulionį, apkaltinęs jį šiurkščiu viešosios tvarkos pažeidimu pagal LTSR BK 199 str.

1984 m. lapkričio 1 d. vakare iš Kybartų bažnyčios kun. Jonas-Kastytis Matulionis kartu su tikinčiaisiais nuėjo į netoliese esančias kapines pasimelsti už mirusius. Mirusiųjų pagerbimo dieną visoje Lietuvoje ir civilinė valdžia organizuoja eisenas į kapines. Tikintieji su nuteistuoju kunigu ėjo į kapines tvarkingai, netrukdydami nei transporto eismui, nei įmonių darbui. Todėl laikyti eiseną šiurkščiu viešosios tvarkos pažeidimu nėra jokio pagrindo. Be to, ir LTSR Konstitucija 48 straipsniu garantuoja gatvės eitynių laisvę.


Tuo pačiu nuosprendžiu buvo nuteistas 2 metų laisvės atėmimu ir apeigose patarnavęs kaip tvarkdarys jaunuolis Romas Žemaitis. Jis apkaltintas pasipriešinimu valdžios atstovui pagal LTSR BK 201 str. O buvo taip: eisenos metu Kybartų miesto DŽDT Vyk. komiteto pirmininkas Gudžiūnas norėjo prieiti prie kun. Jono-Kastyčio Matulionio ir su juo kalbėtis. R. Žemaitis ranka davė ženklą, leisdamas suprati, kad tuo laiku kalbėtis nepridera. Pirmininkas Gudžiūnas savo pastabas galėjo pareikšti prieš apeigas ar po jų. Tad nėra jokio pagrindo minėtą R. Žemaičio veiksmą laikyti pasipriešinimu valdžios atstovui.

Tuo tarpu pirmininkas Gudžiūnas net ir kapinėse trukdė religinių apeigų atlikimą, reikalaudamas, kad kun. Matulionis iš kapų išvarytų žmones (LTSR BK 145).


Todėl prašome panaikinti šį LTSR Aukščiausiojo Teismo nuosprendį abiems nuteistiesiems, turint dėmesyje dar ir tai, kad kun. Matulionis yra sunkus ligonis — II grupės invalidas.

Vilniaus arkivyskupijos kunigai:

Vilnius, 1985.III.29.

Algimantas Keina Vytautas Pūkas  Stasys Markevičius 
Jonas Boruta   Jonas Vaitonis Jordanas Šlėnys 
Česlovas Taraškevičius   Josifas Aškelovičius Domas Valančiauskas 
Edmundas Paulionis  Aldas Čeponis Ignas Jakutis 
Antonas Filipčik Mykolas Petravičius Jonas Kukta 
Antanas Simonaitis   Alfredas Kunišauskas  Antanas Valatka 
Kazimieras Kindurys  Mykolas Žemaitis   Vaclovas Aliulis 
Aleksandras Kaškevičius Algis Kazlauskas Petras Purlys 
Stanislovas Kakarieka Petras Tarvydas Konstantinas Molis
Kazimieras Gailius Marijonas Savickas Stasys Puidokas 
Juozas Vertas  Steponas Tunaitis Leonas Savickas 
Vytautas Jaskelevičius   Donatas Puidokas   Jonas Lauriūnas 
Kazimieras Žemėnas Vladas Černiauskas Alfonsas Merkys 
Donatas Valiukonis   Alfonsas Petronis Albertas Ulickas 
Jonas Kardelis Antanas Andriuškevičius   Vladislovas Novickis 
Juozas Urbonas Alfonsas Tamulaitis Stanislovas Valiukėnas 
Kazys Meilius  Petras Daunoras   Justinas Saulius 
Bronius Sakavičius Kazimieras Pukėnas  V. Verikas

* * *


 

Lietuvos tikintieji protesto pareiškimais nepaliauja kreipęsi į LTSR generalinį prokurorą, reikalaudami paleisti nekaltai areštuotus: kun. Joną-Kąstytį Matulionį ir jaunuolį Romą Žemaitį bei išlaisvinti jau antrus metus kalinamus kunigus — Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tamkevičių.

Pateikiame keletą pareiškimų tekstų:

„Mus pasiekė skaudi žinia. Vėl suimtas kunigas, uoliai tarnavęs Dievui ir žmonėms, Kybartų parapijos vikaras kun. Jonas-Kastytis Matulionis ir Kybartų parapijos tikintis jaunuolis Romas Žemaitis. Labai prašome nelaužyti LTSR Konstitucijos, nepersekioti mūsų tikėjimo ir kuo greičiau paleisti nepadariusius jokio nusikaltimo kunigus: Kybartų parapijos vikarą kun. Joną-Kastytį Matulionį ir kleboną kun. Sigitą Tamkevičių, Viduklės parapijos kleboną kun. Alfonsą Svarinską ir uolų Kybartų parapijos tikintį jaunuolį Romą Žemaitį bei kitus už tiesą kenčiančius kalinius."
 

* * *


„Prašome paleisti nekaltai suimtus: Kybartų parapijos kunigą Joną-Kastytį Matulionį ir Kybartų parapijos tikintį jaunuolį Romą Žemaitį, taip pat jau antrus metus už uolų pareigų atlikimą kalinamus: Viduklės parapijos kleboną kun. Alfonsą Svarinską ir Kybartų parapijos kleboną kun. Sigitą Tamkevičių.

Kunigų ir uolių tikinčiųjų areštus mes traktuojame kaip tikėjimo persekiojimą ir pasityčiojimą iš mūsų švenčiausių įsitikinimų."
 

* * *


„1984 m. lapkričio 9 d. buvo suimtas Kybartų parapijos vikaras kunigas Jonas-Kastytis Matulionis, o lapkričio 12 d. — patarnautojas Romas Žemaitis. Taip pat nuteisti po 10 metų kalėti Viduklės klebonas Alfonsas Svarinskas ir Kybartų parapijos klebonas Sigitas Tamkevičius.

Mūsų Tėvynei Lietuvai tai neapsakomai didelis skausmas ir nuostolis. Ypač šiais laikais, kada ir taip trūksta kunigų. Todėl mes, Lietuvos tikintieji, kreipiamės į Jus, Prokurore, reikalaudami paleisti neteisingai apkaltintus ir nubaustus kunigus bei visus kitus, kalinamus už tikėjimą. Taip pat reikalaujame liautis bauginti ir persekioti kitus uoliai ir drąsiai besidarbuojančius Lietuvos kunigus bei tikinčiuosius."

Pasirašė sekančių parapijų tikintieji:

Aleksotas (Kaunas) — 415 Alytus II — 4013   Bagotoji — 148 
Balbieriškis — 244 Birštonas — 248   Ilguva — 130 
Būdvietis — 568   Druskininkai — 740 Gelgaudiškis — 433 
Girdžiai — 228 Griškabūdis — 641 Igliauka — 138 
Daukšiai — 165     Garliava — 606 Gerdašiai — 152 
Gižai — 135 Gudeliai — 101  Išlaužas — 79 
Kaimelis — 334 Kalvarija — 1587 Kazlų Rūda — 266 
Kučiūnai — 240 Leipalingis — 404 Lukšiai — 830 
Miroslavas — 1500 Panemunė — 1339 Pažėrai — 168 
Plokščiai — 54 Raudondvaris — 810   Rumbonys — 542
Santaika — 302   Sintautai — 242 Šakiai — 2437 
Šlavantai — 268  Tabariškės — 172   Valkininkai — 1112 
Viduklė — 350 Višakio Rūda — 132     Kalesnykai — 450 
Kapčiamiestis — 347 Krikštonys — 339   Kudirkos Naumiestis — 674 
Lekėčiai — 40 Marcinkonys — 110 Paluobiai — 81 
Panevėžys — 4315   Pilviškiai — 600 Prienai — 2107 
Riečiai — 810  Sangrūda — 405          Seirijai — 513 
Skardupiai — 105  Šeštokai — 352 Šunskai — 147 
Utena — 1825        Veisiejai — 987      Vilkaviškis — 675 
Ž. Panemunė — 81  Kalvarija — 1584  Kapsukas — 4257

Lazdijai — 1306 Liškiava — 337          Meteliai — 165 
Pakuonis — 149 Patilčiai — 152           Plutiškės — 43 
Punia — 98            Kriokialaukis — 495             Sasnava — 590 
Simnas — 1524  Skriaudžiai — 111     Šilavotas — 78 
Šventažeris — 272 Ūdrija — 632  Veiveriai — 112 
Zapyškis — 18       Rudamina — 565