Pastaruoju metu vėl padažnėjo bažnyčių apiplėšimų. Vien tik Kaune šį rudenį buvo apiplėštos šv. Antano, Panemunės bažnyčios; apiplėšimai įvyko Dūkšto, Švenčionėlių, Braziūkų bažnyčiose. Buvo bandyta apiplėšti Šančių bažnyčią, tačiau piktadariai buvo sulaikyti nusikaltimo vietoje. Sunku suprasti pagal kokį barometrą kyla šios šventvagiškos bangos, tačiau viena aišku, kad tai ne pavieniai ar atsitiktiniai reiškiniai, o nusikaltėliškos sistemos grandinė. Kas tai: satanizmas, nuobodžiaujančių "žaliūkų" pramogos ar sąmoningai piktybiška veikla? Jei dominuoja dvi pirmosios priežastys, tai jas labai nesunku pašalinu. Pakanka teisėtvarkos organams sugriežtinti atsakomybę ir tvarka bus atstatyta. O vis tik milicijos organai ne itin rimtai ieško tokio tipo nusikaltėlių, o juridinės instancijos silpnai baudžia, todėl teisėtai kyla visiškai logiška prielaida, kad šiuo atveju galioja trečioji priežastis, būtent, sąmoninga nusikalstama veikla.

* * *

Tūbausiai (Kretingos raj.). 1985 m. naktį iš spalio 10 d. į 11 d. įsiveržę piktadariai į Tūbausių bažnyčią išniekino Švč. Sakramentą. Atplėšę tabernakulio dureles, rado seifą, kurio negalėjo atidaryti. Švč. Sakramentas buvo saugomas seife. Piktadariai išplėšė tabernakulį su seifu ir išsivežė. Nusikaltėliai nesurasti.

* * *

Kaunatava (Telšių raj.). 1985 m. spalio mėnesį naktį iš 13 d. į 14 d. piktadariai įsiveržė į Kaunatavos bažnyčią. Išnaršę zakristiją, išmetę liturginius rūbus, susirado tabernakulio raktelį ir išniekino Švč. Sakramentą, išėmę konsekruotus Komunikantus, smulkiai sutrynę, išbarstė juos bažnyčioje.


Lapkričio 24 d., Kristaus Karaliaus šventėje, Kaunatavos bažnyčioje įvyko permaldavimo pamaldos, kurioms vadovavo vietos klebonas kun. Vytautas Kadys. Pamaldose dalyvavo Telšių katedros kunigai — Vincentas Vėlavičius ir Jonas Bučelis. Atgailos ženklan visi trys kunigai ir didelė minia tikinčiųjų keliais ėjo nuo didžiųjų bažnyčios durų iki altoriaus. Pamokslą pasakė kun. J. Bučelis.

* * *


Lenkimai (Skuodo raj.). 1985 m. spalio mėnesio gale iš Lenkimų bažnyčios šventoriaus buvo išvogtos šventųjų statulėlės. Nesigirdi, kad valdžia rimtai ieškotų nusikaltėlių.

* * *

Lieplaukė (Telšių raj.). 1985 m. naktį iš spalio 31 d. į lapkričio 1 d. iš Lieplaukės bažnyčios šventoriuje esančių koplytėlių buvo pavogtos dvi šventųjų statulėlės ir nusiaubta miesto aikštėje esanti šv. Jurgio koplytėlė, kuri yra priskirta prie valstybės saugomų paminklų. Nesigirdi, kad valdžia rimtai ieškotų piktadarių.