Ceikiniai.
Lietuvos TSR Švietimo Ministrui M. Gedvilui
Vilniaus Arkivyskupijos kurijai
Ignalinos raj. Ceikinių parapijos mokinių tėvų
P a r e i š k i m a s

1972.IX.5 mes, Ceikinių parapijos tikintieji, parašėme TSKP CK Generaliniam Sekretoriui pareiškimą, kurio nuorašą pasiuntėme ir Jums. 1972.X.10 Jūs parašėte mums tokį atsakymą: „Atsakydami į Jūsų pareiškimą, pranešame, kad bažnyčia negalinti kištis i mokyklų reikalus, ardyti nustatytą tvarką ir versti mokinius atlikinėti religines apeigas. Švietimo Ministras M. Gedvilas."

Ypač iš Švietimo Ministro mes laukėme rimtesnio atsakymo. Iš visų mūsų išdėstytų faktų galima aiškiai matyti, kaip mokytojai ir net Švietimo skyriaus vedėjas kišasi į Bažnyčios vidaus reikalus ir nepaiso pagrindinių tėvų teisių. O Jūsų atsakymas tartum norėtų mus, skriaudžiamus, apkaltinti.

1969.III.3 Ceikinių parapijos mokinių tėvai rašė Švietimo ministerijai, kad Valėnų mokytoja Kanišauskaitė pašalino iš mokyklos Galatilčio Verutę ir Onutę ir Varnienės Almą, kam motinos savo mergaites per Kalėdas nusivedė į bažnyčią. Tame pačiame pareiškime Jums rašėme, kad 1967 m. gegužės mėn. per atlaidus atvažiavo į Ceikinius Ignalinos Švietimo skyriaus vedėjas Jadzevičius ir, išsikvietęs iš bažnyčios mūsų kleboną, kažkiek laiko trukdė pamaldas.

1966 Ceikinių mokytoja Medeišytė, norėdama visus mūsų vaikus įrašyti į pionierius, davė mokiniams lietuvių kalbos rašto darbą, kad išmoktų vaikai rašyti pareiškimą įstoti į pionierius. O kada mokiniai tokį pareiškimą kaip lietuvių kalbos pratimą parašė, tuomet mokytoja, surinkusi tuos rašinius, mokiniam pasakė: „Jūs dabar jau esate pionieriai!"

1967.1.16 Ceikinių mokytoja Šiaudinienė vėlai vakare išvarė iš bendrabučio Algį Sapiegą, kam šis nesirašė į komjaunimą ir lankydavo bažnyčią. Berniukas ėjo namo 7 km naktį, esant 25 laipsniam šalčio ir siaučiant pūgai. Grįžęs susirgo.

Mūsų paskutiniame pareiškime buvo nurodyta Jums faktai, kaip mokiniai, be tėvų žinios, verčiami rašyti visokius pareiškimus, kad būtų galima apkaltinti kunigą, kaip mokytojai baudžia mokinius net už tai, kam šie prie šventoriaus pasistato savo dviračius ir t.t.

Mums atrodo, kad mokytojai taip nesielgtų, jei Švietimo Ministerija tokiems dalykams nepritartų.

Mes norėtume žinoti, kaip visa tai derinasi su tarybine Konstitucija, kuri visiems garantuoja sąžinės laisvę?

Mes tikimės, kad Jūs rimčiau pasvarstysite tokius klausimus ir ateityje visas šias negeroves pašalinsite.

Ceikiniai, 1973.III.28.

Pasirašė 120 tėvų.