APIE TOLIMESNĮ RUSŲ KALBOS 
MOKYMO IR DĖSTYMO PRIEMONIŲ 
TOBULINIMĄ SĄJUNGINĖSE 
RESPUBLIKOSE

(Išrašas iš TSRS aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministerijos 
1978.XII.6. įsakymo Nr. 1116)


Įsakau:
1. Sąjunginių respublikų aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijoms, ministerijoms ir žynyboms, turinčioms aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo įstaigas:
1.2 Paruošti tolimesnes rusų kalbos mokymo ir dėstymo tobulinimo priemones aukštosioms ir specialiosioms vidurinėms mokykloms.
1.3 Kiekvienai respublikinei ir autonominei aukštojo ir spec. vidurinio   mokslo   įstaigai   numatyti   priemones,   kaip   ruošti kvalifikuotus rusų kalbos dėstytojus ir juos pilnai aprūpinti, sudarant reikiamas buitines-materialines sąlygas bei užtikrinti besąlygišką šių priemonių įvykdymą.
1.4. Organizuoti, pradedant nuo 1980 m., „Rusų kalba ir literatūra nacionalinėje mokykloje" specialybės dėstytojų paruošimą sąjunginių ir autonominių respublikų universitetuose bei pedagoginiuose institutuose, atsižvelgiant į šio profilio specialistų pareikalavimą.
1.5. Užtikrinti rusų kalbos dėstytojų kasmetinį nukreipimą į kvalifikacijos kėlimo kursus, ne mažiau 20% bendro jų skaičiaus.
Esant reikalui, prašyti TSRS aukštojo ir specialaus vidurinio mokslo ministeriją praplėsti žmonių priėmimą į esančius kvalifikacijos kėlimo fakultetus (skyrius) arba atidaryti naujus.
1.6. Plačiau skleisti sąjunginių ir autonominių respublikų mokymo įstaigų gerąją patirtį apie specialių disciplinų dėstymą rusiškai.

 1.7. 1978/79 m.m. įkurti mokymo įstaigose rusų kalbos ir literatūros kabinetus, techniškai aprūpintus lingvafonine aparatūra ir kitomis techninėmis mokymo priemonėmis.
Peržiūrėti rusų kalbos katedroms skiriamą būtiną asignaciją, skirtą įsigyti techninėms ir vaizdinėms mokymo priemonėms.
1.8. Paruošti ir pateikti TSRS aukštųjų mokyklų ministerijai pasiūlymus apie žinybinių aukštųjų mokslo įstaigų rusų kalbos ir literatūros specialybės paskutiniųjų mokymo metų studentų stažuotę RTFSR, Ukrainos TSR, Baltarusijos TSR pedagoginiuose institutuose ir universitetuose.
1.9. Užtikrinti, kad griežtai būtų laikomasi aukštosioms mokykloms nustatyto rusų k. specialybės studentų skaičiaus (po 12-15 žmonių) grupėse.
1.10. Aktyvinti respublikinių rusų k. dėstytojų metodinių susivienijimų (tarybų) darbą. Suteikti reikalingą ir veiksmingą pagalbą, skleidžiant gerąją patirtį rusų k. mokymo aukštosiose ir specialiose vidurinėse mokyklose.
1.11. Paruošti aukštųjų mokyklų organizuojamų rusų k. moksliniu-metodinių susirinkimų ir konferencijų planą ir sekti, kad jis būtų įvykdytas.
1.12. Pradedant nuo 1980 m., nustatyta tvarka peržiūrėti būtiniausias lėšas, skirtas priemonėms, kad geriau būtų ruošiama rusų k. dėstytojai, keliama jų kvalifikacija.

1.13. Metiniuose ir perspektyviniuose specialių disciplinų pedagoginės literatūros, kurią išleidžia sąjunginės respublikos, planuose numatyti, kad būtų sistemingai didinamas vadovėlių leidimas rusų k.
1.14. Įpareigoti žinybinių aukštųjų mokyklų rektorius ir specialių vidurinių mokyklų direktorius:
1.14.1. Užtikrinti, kad besąlygiškai būtų vykdomos ir parengtos rusų kalbos mokymo ir dėstymo tobulinimo priemonės. Ypatingai susirūpinti, kad studentai ir moksleiviai įgytų gilias rusų k. žinias, ugdyti meilę rusų k., tapusiai reikšmingiausia tarptautinio bendravimo priemone. Aktyviau į mokymo procesą diegti naujas technines rusų k. mokymo priemones. Plačiau praktikuoti kursinių darbų ir diplominių projektų (darbų) ruošimą ir rašymą, gamybinės praktikos ataskaitas rusų k.
1.14.2. Kasmet perregistruoti specialiąsias disciplinas, kurias tikslinga dėstyti rusų k.
1.14.3. Nuo 1979/80 m.m. ne rusų tautybės asmenims organizuoti pagal pagilintą programą rusų k. mokymą, panaudojant valandas, skirtas fakultatyvams, ir vietoj disciplinų, kurios įvestos į aukštąsias, atsižvelgiant į respublikų ir aukštųjų mokyklų ypatumus. Visuomeninių profesijų fakultetuose įvesti vertimo iš rusų k. į gimtąją ir iš gimtosios k. į rusų skyrius.
1.14.4. Nustatyti efektingą kontrolę, parenkant, skiriant ir panaudojant rusų k. dėstytojus, patraukiant į šį darbą specialistus, tobulai vartojančius rusų k., turinčius specialų pasiruošimą.
1.14.5. Pasitelkti aukštųjų ir specialiųjų vidurinių mokyklų labiau kvalifikuotus dėstytojus į autorių kolektyvus, kurie ruoštų aukštos kokybės rusų k. ir literatūros vadovėlius ir mokymo priemones. Šiam darbui dėstytojams sudaryti reikiamas sąlygas.
1.14.6. Gerinti siunčiamų į atatinkamas aukštąsias ir specialiąsias vidurines mokyklas jaunimo atranką, kurių specialybė „Rusų kalba ir literatūra". Atitinkamai tikslingai ir sistemingai profesiniai orientuoti bendro lavinimo mokyklų abiturientus.
1.14.7. Sustiprinti stojantiesiems į aukštąsias ir spec. vidurines mokyklas rusų k. ir literatūros egzamino reikalavimus, ypač skirti dėmesio praktiškam rusų k. vartojimui.
1.14.8. Sustiprinti jaunų specialistų su aukštuoju išsilavinimu kontrolę — rusų k. mokytojų ir ypač paskirtųjų į kaimo mokyklas, kad jie atliktų stažuotę.


2. Uzbekijos, Kazachijos, Gruzijos, Azerbaidžano, Lietuvos, Moldavijos, Latvijos, Kirgizijos, Tadžikijos, Armėnijos, Turkmėnijos, Estijos TSR aukštojo ir spec. vidurinio mokslo ministerijoms pasiūlyti padidinti siunčiamų nekonkursine tvarka jaunuolių skaičių į „Rusų kalbos ir literatūros" specialybės I kursus ir perkėlimą į IV ir V kurus RTFSR, Ukrainos TSR, Baltarusijos TSR universitetuose ir kitose aukštosiose mokyklose.

3. Aukštojo mokslo mokslinei metodinei valdybai (drg. Kuprinui):
3.1. Paruošti ir iki 1979 m. kovo mėn. 25 d. pateikti patvirtinti specialybės „Rusų kalba ir literatūra nacionalinėje mokykloje", kur mokslas truktų 5 metus, mokymo planą, skirti dėmesio, kad būtų fundamentaliai paruošti šio profilio specialistai.
3.2. Peržiūrėti moksliniu-metodinių tarybų sudėtį pagal aukštąjį filologinį rusų k. išsilavinimą. į tarybas įtraukti įžymiausius aukštųjų mokyklų, TSRS Mokslų akademijos filologus, sąjunginių ir autonominių respublikų dėstytojus ir didinti šių tarybų efektyvumą.
3.3. Paruošti ir iki 1979 m. gegužės 15 d. nustatyta tvarka patvirtinti stažuotes bei paskutiniųjų mokslo metų aukštųjų mokyklų „Rusų kalbos ir literatūros" specialybės studentų, siunčiamų iš sąjunginių respublikų į RTFSR, Ukrainos, TSR, Baltarusiojos TSR pedagoginius institutus, apmokymo nuostatus.

4. Plano finansų valdybai (drg. Čuprunovui) peržiūrėti sąjunginių respublikų pasiūlymus apie nekonkursinį priėmimą, nustatytų planų ribose, į „Rusų kalbos ir literatūros" specialybę RTFSR, Ukrainos, Baltarusijos TSR universitetuose bei pedagoginiuose institutuose. Atsižvelgiant į pasiūlymus, išgvildenti ir paruošti Ministerijos vadovybei papildomų priėmimų 1979/80 m.m. plano projektą.

5. Vadovaujančių ir mokslinių pedagoginių kadrų valdybai (drg. Vasiljevui). Sąjunginių respublikų aukštojo ir spec. vidurinio mokslo ministerijoms, aukštosioms mokymo įstaigoms suteikti pagalbą, kad sustiprintų rusų k. katedras kvalifikuotais dėstytojais ir pagerintų rusų k. ir literatūros dėstytojų kokybinę sudėtį aukštose mokyklose, suteikti papildomų vietų į kryptingą aspirantūrą, padidinti mokslinių bendradarbių, dėstytojų stažuotojų skaičių.

6. Aukštojo mokslo mokymo metodinei valdybai (drg. Krupininui), specialaus vidurinio mokslo mokslinei metodinei valdybai (drg. Kuzminui) paruošti 1980 m. naujas tipines rusų k. programas aukštosioms mokykloms ir technikumams, kur dėstoma ne rusų k., sudaryti atitinkamų vadovėlių ir mokymo priemonių paruošimo planą ir užtikrinti jo vykdymą.


7. Mokslinei techninei tarybai (drg. Krutovui) paruošti aukštųjų mokymo įstaigų rusų k. koordinuotą mokslinį tiriamąjį planą, sąjunginėse respublikose dažniau organizuoti konferencijas rusų k.

8. Aukštojo ir specialaus vidurinio mokslo ministerijoms kartu su sąjunginių respublikų švietimo ministerijomis paskirti pedagoginius institutus, kuriuose nuo 1979 m. būtina įvesti „Rusų kalba ir literatūra nacionalinėse mokyklose" specialybę, kad būtų pilnutinai patenkintas atitinkamuose rajonuose rusų k. mokytojų pareikalavimas.

9. Rusų kalbos institutui (drg. Kostomorovui) dalyvauti parengiant rusų k. vadovėlius ir mokymo priemones aukštųjų ir specialiųjų vidurinių mokyklų studentams, kuriems dėstoma ne rusų k.

10. Valstybinei aukštųjų mokymo įstaigų inspekcijai (drg. Severcevui), Valstybinei specialiųjų vidurinių mokyklų ir mokymo įstaigų inspekcijai (drg. Kurzinui), tikrinant specialistų kokybinį paruošimą, taip pat kontroliuoti rusų k. dėstymo lygį ne filologinėse aukštosiose mokyklose, specvidurinėse mokyklose, mokytojų paruošimą institutuose ir universitetuose.

11. Mokymo metodinei aukštojo mokslo valdybai (drg. Krupinui), Mokymo metodinei specialiojo vidurinio mokslo valdybai (drg. Kuzminui), Plano finansų valdybai (drg. Čuprinovui), Mokslinei techninei tarybai (drg. Krutovui), Vadovaujančių ir mokslo-pedagoginių kadrų valdybai (drg. Vasiljevui), Valstybinei aukštųjų mokymo įstaigų inspekcijai (drg. Severcevui), Valstybinei specialliojo vidurinio mokslo įstaigų inspekcijai (drg. Kurzinui) paruošti ir pateikti iki 1979 m. gruodžio 15 d. ministerijos vadovybei įsakymo priemonių realizacijos kalendorinį planą.

12. šio įsakymo vykdymo kontrolę pavesti Aukštojo mokslo mokymo metodinei valdybai (drg. Krupinui).
Ministras V. Jeliutinas

 

APIE TOLIMESNĮ RUSŲ KALBOS 
MOKYMO IR DĖSTYMO PRIEMONIŲ 
TOBULINIMĄ SĄJUNG. RESPUBLIKOSE

1979 m. sausio 17 d.

1. Paruošti tolimesnį rusų k. apmokymo ir dėstymo gerinimo priemonių planą žinybinėse aukštosiose ir specialiose vidurinėse mokymo įstaigose, ypač skirti daug dėmesio priemonėms, kurių tikslas ugdyti šnekamosios kalbos įgūdžius, praktišką rusų k. vartojimą nefilologinėse mokymo įstaigose, turint galvoje būsimų mokytojų paruošimo profilį.

2. Visokeriopai gilinti studentų ir moksleivių žinias, įgytas bendro lavinimo mokyklose.

3. Plačiau skleisti bendro išsilavinimo mokyklose specialiųjų disciplinų (pvz., rusų k. studijuojant marksizmo-leninizmo klasikus) dėstymo rusų k. patirtį.

4. Visokeriopai padėti aukštųjų ir specialiųjų vidurinių mokyklų studentams rusų k. rašyti kursinius ir diplominius darbus bei projektus, o taip pat pranešimus, specialybės referatus ir gamybinės bei pedagoginės praktikos ataskaitas.

5. Regionuose reguliariai organizuoti rusų k. lingvistinius ir literatūrinius studentų darbų konkursus.

6. Kartu su aukštųjų mokyklų rektorato tarybomis išnagrinėti rusų k. ir literatūros kadrų paruošimą tam tikro rajono universitetuose ir pedagoginiuose institutuose, numatyti tolimesnio darbo gerinimo priemones.

7. Kasmetiniuose ir perspektyviniuose mokymo planuose numatyti literatūros, kuri išleidžiama sąjunginėse respublikose, didinimą rusų kalba.
8. Užtikrinti efektingą bibliotekų fondų komplektavimą grožine, moksline literatūra ir vadovėliais rusų k.

9. Užtikrinti ne filologinėse aukštosiose ir specialiose vidurinėse mokyklose rusų k. kabinetų organizavimą, aprūpinant šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis.

10. Skleisti mokslinių metodinių konferencijų, susirinkimų, seminarų rusų k. praktiką. Aktyvinti respublikinių ir miesto rusų k. pedagogų metodinių susivienijimų (būrelių) veiklą.

11. Plačiau praktikuoti be konkurso studentų priėmime iš sąjunginių respublikų ir pervedimą į aukštesnius filologinius kursus RTFSR Ukrainos, Baltarusijos TSR aukštąsias mokyklas.

14. Įpareigoti universitetų filologijos fakultetų darbuotojus sustiprinti ryšius su aukštosiomis ir specialiosiomis vidurinėmis mokyklomis ir bendrojo lavinimo mokyklomis, kad būtų suteikiama joms pagalba.
15. Užtikrinti tolimesnį rusų k. mokslinį tiriamąjį darbą.

17. Žinybinių mokymo įstaigų rusų k. dėstytojų nemažiau kaip 20% išsiųsti kelti kvalifikacijos. Už rusų k. ir literatūros dėstytojų kvalifikacijos kėlimą atsakingais paskirti respublikines aukštojo ir specialaus viduriniojo mokslo ministerijas ir geriausius RTFSR, Ukrainos, Baltarusijos TSR pedagoginius institutus.

18. . . . Užtikrinti, kad universitetų ir pedagoginių institutų rusų k. ir literatūros katedros, kur dėstomi šie kursai, būtų sukomplektuotos iš asmenų, turinčių atitinkamą išsilavinimą.

19. Sustiprinti universitetų ir pedagoginių institutų rusų k. ir literatūros skyrių materialinę-techninę bazę.
Ministras V. Jeliutinas
(vertimas iš rusų k.)