Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA 
NR. 18 [58]

Turinys:
1. Lietuvos Laisvės Lygos kreipimasis į SNO.
2. Kreipimasis į T. Sąjungos, VFR, VDR, šalių, pasirašiusių Atlanto Chartą, vyriausybes ir SNO Gen. sekr. K. Valdhaimą.
3. Mart Niklaus pareiškimas TSRS ATP.
4. Lietuvos Helsinkio grupės Dokumentas Nr. 15.
5. L. Simučio pareiškimas LTSR VRM.
6. SOS! SOS! SOS! (VI. Česiūnas — Vilniuje . . .).
7. R. Ragaišio teismas.
8. V. Petkus — kovotojas už žmogaus teises.
9. Lietuviai ir lenkai.
10. Žinios (Eucharistijos bičiuliai švenčia dešimtmetį ir kt.).

Lietuva 
1979 m. spalis.