Raudėnų (Šiaulių raj.) parapijos kapinėse yra kuklus paminklas žuvusiai KLEMANSKIŲ šeimai, o šalia — LIPSKIŲ šeimos kapas be jokio paminklo ir užrašo. Įrašas Klemanskių šeimos antkapyje nieko nesako apie šiurpią tragediją, įvykusią 1945 m. vasarą Švendrių km. (5 km. nuo Raudėnų link Papilės, už Gelžės durpyno).

Vieną 1945 m. vasaros dieną Klemanskių ir Lipskių sodybas apsupo stribų būrys. Iš šių šeimų po vieną sūnų slapstėsi nuo mobilizacijos į okupacinę kariuomenę. (Ginkluotus okupantų talkininkus liaudis vadino stribais, nes iki 1945.X. oficialus pavadinimas buvo: „istrebytelnij batalijon" — naikintojų batalijo-nas, tik vėliau pasityčiojimui sugalvotas „liaudies gynėjų" terminas. Neradę besislapstančių nuo kariuomenės sūnų, stribai ėmė kankinti jų šeimų narius. Iškankinti buvo uždaryti į kaminą (patalpos mėsai rūkyti), o namai padegti. Liepsnose žuvo: Lipskių šeimos vyras su žmona ir sūnus; Klemanskių: tėvas Antanas, g. 1898 m., žmona Ona, g. 1900 m., sūnus Alfonsas, g. 1931 m. ir duktė Joana, g. 1921 m. Liepsna sunaikino kankinimų žymes, bet ne visas. Ruošiant aukas laidoti pastebėta, kad Lipskių sūnui buvo nupjautas liežuvis.


Žudikai net aukų žmoniškai palaidoti neleido — ginkluoti stribai per laidotuves tyčiojosi iš sielvarto prislėgtų laidotuvių dalyvių.


Nežinau, ar ši šiurpi tragedija įvyko kieno nors įsakymu iš aukščiau, ar tai „patriotinė" iniciatyva. Niekas iš žvėriškų žudikų nebuvo nubaustas. Ir nenuostabu — okupantams tai naudingas darbas.

Tiesa, vienas iš žudikų, Viktoras Barakauskas, žymiai vėliau buvo nubaustas 2 metams laisvės atėmimu, bet už vagystę. Atlikęs bausmę, kartą, važiuojant motociklu, užsimušė.

K. ŽEMAITIS

 

***


Stribitelizmas nuo chuliganizmo skiriasi tuo, kad stribitelizmas buvo iš viršaus organizuotų visuomenės padugnių veikla, o chuliganizmas kyla stichiškai iš apačios.

***


Visų mažiausiai abejonių kelia išsivysčiusio socializmo laimėjimai — išaugęs nusikalstamumas, alkoholizmas ir korupcija.

***


Šiandien kiekvienas, kas talkininkauja saugumui, kas kuria mišrią šeimą, kas platina alkoholizmą — aktyviai prisideda prie tautos genocido.

***


Socializmo bajorų privilegijos: specialios parduotuvės, deficitinės prekės, geri butai, užmiesčio vilos, lengvosios mašinos, kelionės į užsienį, atskiros ligoninės ir ilgi nekrologai mirus.

***