TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. rugsėjo 12 d.
Nr. 21

LTSR KP Centro Komitetui 
LTSR Ministrų Tarybai

Lietuvos TSR Konstitucijos 50 straipsnis skelbia: „Bažnyčia Lietuvos TSR atskirta nuo valstybės ir mokykla - nuo Bažnyčios".

J.Aničas savo brošiūroje „Socialistinė valstybė ir religiniai kultai" (Vilnius, 1979) taip komentuoja Bažnyčios atskyrimą nuo valstybės: „Konstitucijoje skelbiama svarbiausia sąžinės laisvės garantija - Bažnyčios atskyrimas nuo valstybės ir mokyklos nuo Bažnyčios. Valstybės organai nesikiša į vidinius (dogminius ir kanoninius) Bažnyčios reikalus..." (p. 33). „Socialistinė valstybė... nesikiša į religinių susivienijimų vidaus, su kanonais susijusią veiklą" (p. 34).

Mes norime šiuo raštu dar kartą priminti, kad LTSR Konstitucijos 50 straipsnį tarybiniai pareigūnai nuolatos grubiai laužo. Neseniai į TTG Katalikų Komitetą kreipėsi 267 Kirdeikių parapijiečiai ir Daugailių parapijos klebonas kun. Petras Baltuška, papasakodami sunkiai įtikinamų faktų. Štai jie:

1979 m. Kirdeikių parapijos bažnyčios komiteto pirmininkas Kindurys atsisakė savo pareigų. Tada Utenos rajono ir Saldutiškio apylinkės pareigūnai nutarė patys suorganizuoti naujo pirmininko rinkimus. 1979 m. gegužės 6 d. Saldutiškio apylinkės pirmininkas A. Šapranauskas ant bažnyčios durų pakabino tokį skelbimą: „Kirdeikių parapijos tikinčiųjų dėmesiui: Šių metų gegužės 13 d., tuojau po pamaldų, 14.15 val. įvyks tikinčiųjų bendruomenės susirinkimas, kuris vyks vidurinės mokyklos salėje. Darbotvarkėje naujo bažnytinio komiteto rinkimai. Saldutiškio apylinkės LDT pirmininkas A. Šapranauskas".

Kirdeikių parapijos klebonas kun. Petras Kražauskas, suprasdamas bedievių kėslus, gegužės 9 d. sušaukė bažnyčios komiteto susirinkimą. Komiteto nariai priėmė pirmininko Kindurio atsistatydinimą, o klebonas kun. Kražauskas, remdamasis Bažnyčios įstatymais - CIC1183 str. ir Lietuvos Vyskupų sinodo nuostatais, perėmė bažnyčios komiteto pirmininko pareigas. Apie įvykusį posėdį buvo surašytas protokolas ir pasiųstas Utenos raj. vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojui J.Labanauskui.

Gegužės 13 d. 14 val. 30 min. vidurinės mokyklos salėje įvyko tikinčiųjų susirinkimas, kuriam vadovavo pavaduotojas J.Labanauskas. Cituojame kirdeikiečių pareiškimą: „J.Labanauskas susirinkusiems aiškino Konstituciją, kad valstybė atskirta nuo Bažnyčios, kad visi žmonės prieš įstatymus lygūs, visiems garantuojama sąžinės laisvė ir kad valstybė nesikiša į Bažnyčios reikalus. Po to skaitė anoniminius laiškus klebono adresu. Paskui pranešė, kad dabar bus renkamas naujas bažnyčios komi -tetas. Susirinkimo dalyviai pareiškė, kad bažnyčios komitetas jau yra išrinktas gegužės 9 d., ir jam vadovauja vietos klebonas. Kirdeikiečiai nesutiko, kad bedieviai kištųsi į Bažnyčios vidaus reikalus, ir išėjo iš salės. Vis dėlto, nepaisant tikinčiųjų priešinimosi, J.Labanauskui vadovaujant, buvo sudarytas tarybinis komitetas. Visi tikintieji buvo skaudžiai užgauti ir papiktinti ateistų savivalės, nes jie vienaip kalba, o kitaip elgiasi".

Labai panašiai tarybinės valdžios pareigūnai savavaliavo ir Daugailių parapijoje.

1979 m. balandžio 20 d. mirė Daugailių katalikų parapijos bažnyčios komiteto pirmininkas Juozas Tarulis. Gegužės 6 d. įvyko bažnyčios komiteto narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 21 narys. Susirinkusieji vienbalsiai nutarė bažnyčios komiteto pareigas pavesti vietos klebonui kun. Petrui Baltuškai, nes to reikalauja Bažnyčios teisė: „Jei kas nors, ar tai būtų dvasininkas, ar pasauliečiai, įtraukiami į bažnytinio turto valdymą, jie visi kartu su vietos klebonu... jam pirmininkaujant, sudaro Bažnyčios palaikymo tarybą" (CIC1183).

1979 m. gegužės 30 d. kun. Petras Baltuška buvo iškviestas pas Utenos rajono pirmininko pavaduotoją J. Labanauską. Klebonui buvo grasi -narna atimti darbo pažymėjimą, patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jis buvo verčiamas pasirašyti įspėjimą.

1979 m. birželio 3 d. prie bažnyčios durų ir šventoriaus vartų apylinkės pirmininkė A.Stankevičienė priklijavo tokio turinio skelbimą: „Dėmesio! Šių metų birželio 3 d., tuojau po pamaldų Daugailių kultūros namuose įvyks visuotinis tikinčiųjų susirinkimas, kuriame bus aptariama Daugailių religinės bendruomenės ūkinė ir finansinė veikla. Kviečiame visus tikinčiuosius dalyvauti susirinkime. Utenos rajono LDT vykdomasis komitetas". Susirinkimas neįvyko, nes į jį atėjo tik viena moterėlė.

1979 m. birželio 4 d. Daugailių miestelyje kvietimus nešiojo apylinkės darbuotojai, kaimuose jie buvo platinami per laiškininkus: „Šių metų birželio 7 d. 18 val. Daugailių kultūros namuose šaukiamas Daugailių religinės bendruomenės tikinčiųjų visuotinis susirinkimas. Kviečiame Jus dalyvauti. Utenos raj. LDT vykdomasis komitetas". Į šį susirinkimą atvyko trys moterėlės, ir todėl valdžios pageidaujamas pirmininkas nebuvo išrinktas.

Kuo pateisinti šitokį grubų tarybinių pareigūnų kišimąsi į religinių bendruomenių vidaus gyvenimą?

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis