TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. rugpjūčio 15 d. 
Nr.20

KREIPIMASIS

į Lietuvos ordinarus, kunigus, inteligentus ir visus brolius Tėvynėje ir išeivijoje

Neseniai Lenkijos katalikai paminėjo 1000 metų krikščionybės jubiliejų, kuriam ruošėsi 10 metų. Šiais metais iškilmingai buvo paminėtas Krokuvos vyskupo kankinio šv.Stanislovo mirties jubiliejus, pats Šv.Tėvas ta proga aplankė Lenkiją. Ukrainos katalikai ruošėsi minėti 1988 m. 1000 metų krikščionybės įvedimo Kijevo Rusijoje jubiliejų. Ir mes, lietuviai, esame dviejų didelių jubiliejų išvakarėse: 1) 1984 m. sueina 500 metų nuo šv. Kazimiero mirties; 2) 1987 m. švęsime 600 metų Lietuvos krikšto jubiliejų. Taigi laikas ir mums, Lietuvos katalikams, pradėti ruoštis tinkamai paminėti šias dideles sukaktis. Mes prašome ordinarus, kunigus, Vatikano radiją ir lietuvišką išeivijos spaudą nušviesti palaimingą Katalikų Bažnyčios veiklą Lietuvoje per 600 metų. Ta proga reikėtų sustiprinti vaikų katekizaciją, raginti katalikus krikščioniškai gyventi ir tvarkyti šeimų gyvenimą, auginti gausesnes šeimas. Kunigų pareiga per rekolekcijas, misijas ir kitokiomis progomis dvasiškai ruošti žmones šiems jubiliejams. Lietuva kenčia ne tik dėl išorinės laisvės trūkumo, bet ne mažiau jai skriaudos daro masiškai plintantis girtuokliavimas. Mūsų krašto dvasinis atgimimas prasidės tik užkirtus kelią šiai blogybei. 

Tikinčiųjų teisėms ginti komitetas yra gavęs daug pareiškimų iš įvairių Lietuvos vietovių; jaunimas prašo pagalbos ir nurodo, kaip sparčiai plinta alkoholizmas, nuo kurio labiausiai kenčia jaunimas ir šeimos. Lietuvos inteligentai šiais metais bandė įkurti blaivybės draugiją, bet tarybinė vyriausybė tam kilniam tikslui nedavė leidimo. Todėl lieka vienintelis būdas - kovoti su alkoholizmu per Bažnyčią. Prašome ordinarus, kunigus, inteligentus, brolius Tėvynėje ir išeivijoje kovoti už tautos blaivybę. Neįkainojamą paslaugą mums gali padaryti broliai išeivijoje, nes jie turi daug masinės komunikacijos priemonių. Siūlome 1980 m. paskelbti Lietuvoje ir išeivijoje Blaivybės metais. Artėjančių didžiųjų jubiliejų proga kreipkimės į tarybinę vyriausybę, kad sugrąžintų atimtas bažnyčias: Vilniaus Katedrą, Šv. Kazimiero bažnyčią, Kauno Įgulos bažnyčią ir Klaipėdos Taikos Karalienės Švč. Mergelės Marijos bažnyčią. Reikalaukime leidimo grįžti į savo katedras vyskupui Julijonui Steponavičiui ir Kaišiadorių vyskupui Vincentui Sladkevičiui, kuris be teismo jau 20 metų vargsta tremtyje. Palaikykime kiekvieną gerą iniciatyvą, kuri bent trupinėliu gali prisidėti prie mūsų krašto dvasinio atgimimo. Stebėdami dabartinį religinį atgimimą Lietuvoje su viltimi žvelgiame į ateitį.

Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė! (Psl. 45,2)

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius,
Juozas Zdebskis