TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS
1979 m. rugpjūčio 15 d. 
Nr. 19

TSRS Generaliniam Prokurorui
Nuorašai:
Lietuvos TSR, Baltarusijos TSR ir Moldavijos TSR prokurorams

Mes norime atkreipti Jūsų, Generalini Prokurore, dėmesį, kad Tarybų Sąjungoje iki šiolei yra diskriminuojami ir grubiai persekiojami katalikai. Štai keletas faktų: 1979 m. birželio 28 d. Lietuvos TSR, Varėnoje milicijos ir saugumo darbuotojai sunkiai sumušė tikinčią moterį Daną Kelmelienę, atvykusią dalyvauti kun. Sigito Tamkevičiaus teisme. Moteris buvo prismaugta, tąsoma už plaukų ir jai buvo smarkiai sumušta galva. Po to ji gavo 15 parų arešto, buvo tampoma pas tardytojus, kurie ciniškai tyčiojosi iš sumuštos moters. Milicijoje Dana Kelmelienė prarado sąmonę, ir jai buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba. Birželio 30 d. sumuštoji moteris sunkios sveikatos būklės buvo paleista namo. Kai artimieji ją atvežė į Vilkaviškio rajoninę ligoninę, gydytojas Jelisejevas atsisakė ligonę priimti, nes bijojo ligos istorijoje parašyti tiesą - moteris sumušta milicijos ir saugumo pareigūnų! 

Nuo liepos 1 d. iki 20 d. Kelmelienė gydėsi Kazlų Rūdos ligoninėje. Diagnozė - galvos smegenų sukrėtimas. Iš Kazlų Rūdos ligonė buvo pervežta į Valkininkų sanatoriją „Pušelė". Liepos 25 d. į sanatoriją atvyko Varėnos prokuroras ir norėjo ligonę apklausti, tačiau gydytojai jam patarė apklausą atidėti, nes ligonės būklė esanti sunki. Prokuroras pasiūlymą priėmė, tačiau tuojau pat atsiuntė iš Vilniaus gyd. Germaniškį patikrinti ligonės sveikatos būklės. Gyd. Germaniškis patvirtino ankstesnių gydytojų nustatytą diagnozę-galvos smegenų sukrėtimą. Visų nuostabai, kitą dieną, t.y. rugpjūčio 2 d., iš Vilniaus atvyko nauja komisija „patikrinti" iš naujo D.Kelmelienės sveikatos. Neurochirurgas Vasiliauskas apžiūrėjo ligonę, o teismo ekspertas Petrulis ją įžeidinėjo. Pagal jį, D.Kelmelienė esanti sveika, milicijos kameroje nebuvo uždaryta ir tik apsimetanti ligone. Ekspertai į ligos istoriją įrašė, kad galvos sukrėtimo požymių nenustatyta. Valkininkų sanatorijai „Pušelė" buvo įsakyta D.Kelmelienę greitai išrašyti namo, kas ir buvo padaryta. Šiuo metu D.Kelmelienė toliau gydosi namie.

1979 m. liepos 20 d. Baltarusijos TSR, Astravo rajone, Girių km. Angelė Ramanauskaitė dešimčiai lietuvių vaikų pasakojo apie Dievą. Astravo rajono pareigūnai, sužinoję apie šį įvykį, atsiuntė dvi milicijos mašinas ir suėmė Angelę Ramanauskaitę. Ji kaltinama suorganizavusi „religinę mokyklą" ir dalijo vaikams religinę literatūrą. Šiuo metu Angelė Ramanauskaitė kalinama Lydoje ir laukia teismo. Angelės Ramanauskaitės suėmimo faktas liudija, kad Baltarusijos TSR, kaip ir kitose TSRS respublikose, norima administracinėmis priemonėmis sunaikinti Katalikų Bažnyčią. Čia neleidžiama veikti net Kunigų seminarijai, į parapijas nepriimami dirbti kunigai iš Lietuvos, o daugelis gražių bažnyčių barbariškai nusiaubtos.

Ne mažiau katalikai kenčia ir Moldavijos TSR teritorijoje. Čia jie turi tik vienintelį kunigą Vladislovą Zavalniuk, kuriam Moldavijos TSR administracijos aparato darbuotojai nuolatos trukdo eiti kunigo pareigas; jam kliudoma nuvykti net pas mirštančius ligonius. Iš tolimiausių respublikos kampų tikintieji telegramomis iškviečia kunigą pas sunkiai sergančius ligonius, tačiau Religijų reikalų tarybos įgaliotinis ne pas visus ligonius leidžia kunigui nuvykti. Tikintieji, prašydami savo religinei praktikai elementariausių teisių, apvažinėjo daugelį kartų visas galimas įstaigas nuo Kišiniovo iki Maskvos ir visur gavo neigiamą atsakymą. Vietiniai pareigūnai iš katalikų tyčiojasi ir juos gąsdina. Pavyzdžiui, Raškovo tikintiesiems sakoma, kad jie greičiau pamatysią ne kunigą, o baltąsias meškas, kad jie būsią išsiųsti į BAM'ą ir t.t.

Tamsta Generalini Prokurore, sustabdykite tarybinio administracinio aparato pareigūnų siautėjimą šiame pareiškime nurodytose vietovėse ir visoje TSRS teritorijoje, nes tai visiems žalinga: tikintieji kenčia dėl diksriminavimo ir persekiojimo, o tarybinės vyriausybės autoritetas krinta visame pasaulyje.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis

Adresas:
Lietuvos TSR 
234290 Kybartai, 
Darvino g. 12 
Kun. Sigitui Tamkevičiui