TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

Moldavijos TSR Romos Katalikų   
Bažnyčios tikinčiųjų iš Dnestrovsko, 
Krasnovo ir Glince kaimų   

PRAŠYMAS

Iš radijo laidų mes sužinojome, kad Lietuvoje susikūrė Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetas, ir nusprendėme kreiptis į Jus prašydami pagalbos.

Pas mus, Moldavijoje, tik viena bažnyčia Kišiniove ir tik vienas kunigas Vladas Zavalniuk. Mes ne kiekvieną sekmadienį galime dalyvauti bažnyčioje pamaldose, nes iki bažnyčios 120 km.

Sunkesnė padėtis yra mūsų senų tėvų, senelių, mirštančiųjų ir mirusiųjų. Religijų reikalų įgaliotinis MTSR drg. Vikonskis drauge su Maskvos komisija griežtai uždraudė mūsų kunigui išvažiuoti už Kišiniovo ribų, kad suteiktų religinius patarnavimus ligoniams ir mirštantiems, seneliams ir laidojimo atveju. Tokie draudimai jau ne pirmą kartą. Kunigui leidžia išvažiuoti tik tuo atveju, kai bus gautas leidimas iš vietinės valdžios ar paties drg. Vikonskio.

Kol ligonio artimieji vaikštinėja prašydami leidimų, kurių negauna, atsitinka, kad ligonis ir numiršta. Vėl prasideda viskas iš naujo - reikia leidimo atvažiuoti kunigui laidotuvėms. Taip prisieina su dideliu skausmu širdyje laidoti artimuosius neišpildžius jų prašymo. Žinoma, ne visuomet liga baigiasi mirtimi, tačiau mes ne visada žinome, kada Dievas pašauks mus pas save.

Mūsų jaunimui, vaikams skaudu žiūrėti į mūsų nusenusius tėvus, sergančius, mirštančius, kai mes negalime išpildyti jų prašymo, o kai kada ir paskutiniojo jų prašymo.

Bet ir mums, jaunesniajai kartai, reikia sakramentų. Juk Dievas ir jaunus pakviečia pas save. Labai prašome Jūsų pagalbos į mūsų prašymą.

Pasirašė 15 tikinčiųjų