TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. gruodžio 25 d. 
Nr. 50

TSKP Generaliniam Sekretoriui L.Brežnevui

1981 m. tarybinės valdžios pareigūnai pradėjo grubią akciją prieš tikintį Lietuvos jaunimą. Į Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetą daug kartų kreipėsi persekiojamas jaunimas prašydamas kokios nors pagalbos. Kadangi mes neturime priemonių apsaugoti tikintįjį jaunimą nuo pareigūnų savivalės, todėl kreipiamės į Jus nurodydami keletą ryškesnių persekiojimo faktų.

Rugpjūčio 19 d. grupė Vilniaus miesto jaunimo nuvyko pailsėti prie Molėtų ežerų. Tikintis jaunimas, trokšdamas pagilinti tikėjimą, pasikvietė ir kun. Ričardą Černiauską. Rugpjūčio 20 d. jie buvo užpulti milicininkų ir saugumiečių. Šie gaudė jaunimą ir grūdo į mašinas. Milicininkų elgesys peržengė visas žmoniškumo ribas: jie spjaudė mergaitėms į veidus ir šlykščiai iš jų tyčiojosi. Molėtų milicijos skyriuje per tardymą milicininkai žadėjo mergaites išprievartauti, kitus gąsdino nušausią ir panašiai. Siekdami dar labiau pasityčioti iš mergaičių, pareigūnai jas nuvežė pas gydytoją ginekologą kaip ištvirkėles. Kunigą Ričardą Černiauską milicijos daboklėje išlaikė net šešias paras. Studentai Alfonsas Vinclavas ir Audronė Ginkutė buvo pašalinti iš Vilniaus valstybinio universiteto.


Rugpjūčio 20 d. nedidelė grupelė tikinčio Kybartų jaunimo, išsiruošusi kelioms dienoms į turistinį žygį, Šlavantuose buvo sulaikyta Lazdijų milicininkų ir saugumiečių. Sugrūdę į mašiną pareigūnai jaunimą nusivežė į Lazdijų milicijos skyrių ir pradėjo tardyti: ar jie tiki Dievą, ar eina į bažnyčią ir panašiai. Su jaunimu dalyvavusias turistiniame žygyje Oną Šarakauskaitę ir Bernadetą Mališkaitę milicijos daboklėje išlaikė tris paras, o vėliau nubaudė po 50 rub. administracine bauda, apkaltinę jas mokius jaunimą tikėjimo tiesų.

Lapkričio 14 d. Vilkaviškyje susirinko tikintis jaunimas į savo šventę - minėjo vienos moters gimtadienį. Vakarop jaunimą užpuolė milicininkai ir saugumiečiai ir nusivežė į Vilkaviškio milicijos skyrių, kur visi buvo tardomi. Pareigūnai su jaunimu elgėsi grubiai. Tarybinių pareigūnų pradėtą terorą tęsė pedagogai. Pavyzdžiui, Kybartų vidurinės mokyklos direktorius Dirvonskis gąsdino Vidą Merkevičiūtę, kad už šį nusikaltimą (be svaigalų šventė gimtadienį) ji gali būti išvežta „pas baltas meškas", dorą mergaitę išvadino valkata.

Gruodžio 5 d. Kapsuke milicininkai ir saugumiečiai įsibrovė į Magdalenos Kuncevičiūtės namą ir nusivežė į miliciją visus, kurie buvo susirinkę melstis už mirusius. Tardymo metu apklausiamieji buvo kaltinami vilioją jaunimą į religinius susirinkimus.

Nors praėjo nuo šių įvykių jau nemaža laiko, bet tikintis jaunimas vis terorizuojamas: jie yra tardomi, gąsdinami, kaltinami, kad tokie susirinkimai esanti veikla prieš tarybų valdžią.

Tamsta Generalini Sekretoriau, Jums gerai žinoma, kad Lietuvos TSR prieš tikėjimą kovojama jau 40 metų. Argi priėmus naują TSRS Konstituciją ir paskelbus, kad įžengėme į brandaus socializmo laikotarpį, dar reikia tokių nežmoniškų ir negarbingų priemonių kovojant prieš tikintį jaunimą? Spręskite patys, kokius tikinčiųjų jausmus gali sukelti, kai pareigūnai nusikaltėliais laiko blaivų, dorą ir tikintį jaunimą, susirenkantį pasilinksminti, pagilinti religinių žinių ar paekskursuoti po gimtąjį kraštą?

Mes atkreipiame dėmesį, kad tikinčio jaunimo persekiojimas peržengia ne tik Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, paskutinėje Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje priimtos Religijos laisvės deklaracijos rėmus, pažeidžia TSRS Konstituciją, bet ir neatitinka elementaraus žmoniškumo.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Leonas Kalinauskas, 
Algimantas Keina,
Alfonsas Svarinskas, 
Vaclovas Stakėnas,   
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
doc. Vytautas Skuodis