TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. liepos 8 d. 
Nr.49

Lietuvos KP Centro Komitetui LTSR Ministrų Tarybai

Š.m. birželio 25-26 d. įvyko du teismo procesai už 1979-1980 m. religines eisenas iš Tytuvėnų į Šiluvą. LTSR Aukščiausiasis Teismas Vilniuje nuteisė darbininką Mečislovą Jurevičių 3 metus laisvės atėmimo, atliekant bausmę griežto režimo pataisos darbų kolonijose, ir Širvintose -inžinierių Vytautą Vaičiūną 2,5 metų laisvės atėmimo, atliekant bausmę paprasto režimo pataisos darbų kolonijose. Nesuprantama, kokiu pagrindu Vytautas Vaičiūnas buvo teisiamas Širvintose. Abu teisiamieji -geri katalikai ir aukštos moralės žmonės - buvo kaltinami, kad organizavo ir aktyviai, be Vykdomojo komiteto leidimo, dalyvavo religinėse eisenose iš Tytuvėnų į Šiluvą. Teisiamieji negalėjo suorganizuoti tokio masto eisenos, ir šito kaltinimo neparėmė nė vienas liudininkas. Kadangi M.Jurevičius ir V.Vaičiūnas religinių eisenų iš Tytuvėnų į Šiluvą neorganizavo, tai nė leidimo neprašė. Religinės eisenos iš Tytuvėnų į Šiluvą yra tradicinės, ir tikintieji niekieno neorganizuojami į jas renkasi.


Mes norime pastebėti, kad LDT vykdomieji komitetai religinėms eisenoms leidimų niekada neduoda. Pvz., Viduklės, Kybartų ir Skaudvilės klebonai ne kartą kreipėsi į vykdomuosius komitetus prašydami leidimo religinėms eisenoms. Ne tik leidimų, bet ir atsakymų į prašymus negavo. Buvęs Raseinių vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Z.Butkus Viduklės klebonui pareiškė: „Mes jokio leidimo religinėms eisenoms niekada neduosime!" Gyvenimo patirtis rodo, kad vietiniai tarybinės valdžios organai veikia tik kaip ateistų atstovai vadovaudamiesi kažkokiomis slaptomis instrukcijomis ir nurodymais. Todėl nereikėtų stebėtis, jei, praradę viltį gauti eisenoms leidimą, žmonės jo ir neprašo.

Tikintieji ne kartą kreipėsi į Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komi -tetą prašydami apginti jų teises, garantuotas LTSR Konstitucijos 48 ir 50 straipsnių. Todėl mes ir kreipiamės į LTSR Ministrų Tarybą ir prašome leisti tikintiesiems tradicinę, grynai religinę eiseną iš Tytuvėnų į Šiluvą, įvyksiančią 1981 m. rugpjūčio 23 dieną.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Leonas Kalinauskas, 
Jonas Kauneckas, 
Algimantas Keina,
Vaclovas Stakėnas,   
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
doc. Vytautas Skuodis