TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. balandžio 23 d. 
Nr. 48

Lietuvos KP Centro Komitetui

1981 m. kovo 25 d. Lietuvoje vėl suimti du lietuviai katalikai: inž. Vytautas Vaičiūnas Kaune ir Mečislovas Jurevičius Šiauliuose. Tūkstančiai tikinčiųjų klausia: kada visa tai baigsis? Jeigu visi tarybiniai piliečiai, tarp jų ir tikintieji, turi teisę gegužės 1-ąją, 9-ąją arba lapkričio 7-ąją žygiuoti gatvėmis, tai kodėl tarybinių piliečių tikinčiųjų religinė eisena į šventas vietas: Kryžių kalną, Šiluvą arba per Vėlines į kapines kvalifikuojama kaip nusikaltimas? Argi tokiomis eisenomis griaunami tarybinės valstybės pagrindai? Argi už tokias eisenas reikia įkalinti niekuo nekaltus ir visų lietuvių gerbiamus žmones? Ar ne daugiau nusikalsta tie tarybiniai valdžios atstovai, kurie trukdo tikinčiųjų religines eisenas: iššaukia gaisrines mašinas, filmuoja, o vėliau terorizuoja eisenos dalyvius,ypač jaunimą?

Vytauto Vaičiūno ir Mečislovo Jurevičiaus suėmimai visoje Lietuvoje sukėlė tik pasipiktinimą ir gilina prarają tarp tikinčiųjų ir tarybinės valdžios, kuriai užkliūva bent kiek laisvesnis tikinčiųjų žingsnis.


Kriminalinio straipsnio taikymas už dalyvavimą grynai religinėje eisenoje ir suimtojo patalpinimas į Lukiškių kalėjimą tarp kriminalinių nusikaltėlių bausmę dar daugiau sunkina.

Nepaisant represijų tikintieji gausiai dalyvauja religinėse eisenose į Kryžių kalną ir į Šiluvą ir tikriausiai ateityje dar gausiau dalyvaus. Šitai patvirtina ir faktas, kad liūdnai pagarsėjęs Jadvygos Stanelytės suėmimas už 1979 m. eiseną į Šiluvą iššaukė nelauktą efektą - praėjusių metų eisenoje iš Tytuvėnų į Šiluvą dalyvavo dar daugiau tikinčiųjų.

Drauge su visais tikinčiaisiais ir mes išreiškiame savo protestą dėl Vytauto Vaičiūno ir Mečislovo Jurevičiaus suėmimo.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Leonas Kalinauskas, 
Jonas Kauneckas, 
Algimantas Keina, 
Vaclovas Stakėnas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
doc. Vytautas Skuodis 
(lageryje)