TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. balandžio 23 d. 
Nr.47

Lietuvos KP Antrajam sekretoriui N.Dybenkai

1981 m. vasario mėn. į Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetą kreipėsi Palomenės KK parapijos tikintieji papasakodami neįtikėtiną tarybinės valdžios pareigūnų savivalės faktą.

1981 m. vasario 26 d. Palomenės kolūkio pirmininkė Gudaitienė ir Kaišiadorių rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Kaubrys kolūkio ataskaitinio susirinkimo proga Palomenės kultūros namuose „išrinko" Palomenės KK parapijos bažnyčios komitetą, t.y. perskaitė dvidešimt pavardžių ir pareiškė, kad šie asmenys sudarys naują Palomenės KK parapijos bažnyčios komitetą, kurio pirmininke būsianti Aldona Jasonienė. Tarybinius pareigūnus šitaip savavaliauti paskatino Palomenės parapijos klebono kun. A.Pauliko nusikalstamas elgesys tikinčiųjų atžvilgiu.


Prieš keletą metų tarybinės valdžios pareigūnai panašiai „išrinko" bažnyčios komitetą Kirdeikių vidurinės mokyklos patalpose.

Šitokį tarybinės valdžios pareigūnų elgesį visi Lietuvos tikintieji laiko grubiausiu kišimusi į Bažnyčios vidaus reikalus. Ko vertas šių faktų akivaizdoje TSRS Konstitucijos 52 straipsnis, skelbiantis, kad „Bažnyčia TSR Sąjungoje atskirta nuo valstybės"?

Nuolat rašomuose tarybinių pareigūnų pareiškimuose primygtinai tvirtinama, kad valstybė tikrai nesikiša į Bažnyčios kanonų sritį. Tačiau tarybiniai pareigūnai nežino ar nenori žinoti Katalikų Bažnyčios įstatymų-kanonų ir jos hierarchinės struktūros. Popiežius drauge su vyskupais valdo visą Bažnyčią: vyskupas yra visiškas savo vyskupijos šeimininkas, o klebonas yra vyskupo pagalbininkas valdyti parapiją. Pasauliečiai tikintieji privalo padėti klebonui ir gali parapijoje veikti tik klebono vadovaujami, bet ne šalia klebono ar prieš kleboną, kuris savo veikloje vadovaujasi Bažnyčios kanonais. Priešingu atveju pasauliečiams tikintiesiems, uzurpuojantiems kunigo teises, gresia Bažnyčios kanonų sankcijos. Juo labiau Bažnyčios įstatymai nenumato rajono ar kolūkio administracijos vaidmens Bažnyčios gyvenime.

Grubūs tarybinės administracijos veiksmai praeityje tikinčiųjų širdyse sukėlė tik nepasitikėjimą ir priešiškumą. Mes nemanome, kad Lietuvos KP Centro Komitetas nūnai yra suinteresuotas palaikyti tikinčiųjų panašias nuotaikas.

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje niekuomet nesutiks su tokia ateistų politika, kad Bažnyčiai vadovautų ne vyskupai ir jų pagalbininkai kunigai, o pasauliečiai (juo labiau valdiški bedieviai). Mes esame įsitikinę, kad tarybinė valdžia nenorės Bažnyčios Lietuvoje nuvaryti į pogrindį.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:
Leonas Kalinauskas, 
Jonas Kauneckas, 
Algimantas Keina, 
Vaclovas Stakėnas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
doc. Vytautas Skuodis