POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II KALBA,
pasakyta šv.Kazimiero šventės proga Romoje, Šv.Petro bazilikoje, 
lietuvių Aušros Vartų koplyčioje, 1981.III.5

Brangieji, su dideliu džiaugsmu sutikau koncelebruoti Jums šv. Mišias 35 metų sukakties proga nuo įsteigimo Popiežiaus kolegijos. Sveiki -nu šio garbingo instituto rektorių bei vadovybę, kunigus, aliumnus ir buvusius aliumnus. Šią iškilmę padidina dar ir tai, kad ji vyksta čia, Aušros Vartų Motinos koplyčioje, minint šv.Kazimierą, dangiškąjį Kolegijos, visos Lietuvos, ypač lietuvių jaunimo, Globėją. Tiesa, 35 metai nėra ilgas Kolegijos nueitas kelias, bet ne tai svarbu. Malonu pripažinti, kad tokiu trumpu laiku daug nuveikė Jūsų Kolegija, išleido daug kunigų į visą pasaulį. Raginu tuo keliu eiti pirmyn. Renkite Dievo tarnus! Formuokite šventus, gilaus tikėjimo, tvirtos vilties ir plačios meilės žmones. Dievo žmones, kurie liudytų Kristų ir Jo Evangeliją. Bažnyčios statytojus savo žodžiu ir gyvenimu, džiaugsmu ir kančia. Gavėnia moko, kaip per auką pasiekiama pergalė. Visus, ypač buvusius Kolegijos aliumnus, karštai ra -ginu nuolatos rūpintis pašaukimu į kunigus bei vienuolius. Bažnyčiai reikia naujų, ypač jaunų kunigų, visiškai pasišventusių darbininkų. Derliaus laukai jau prinokę. Šiuos savo troškimus pavedu šv.Kazimierui. Visi žinome, kad jis per trumpą laiką pasiekė didelės tobulybės. Šiandien lyg deimantas jis puošia Bažnyčios, ypač Lietuvos Bažnyčios, vadinasi, pačios Tėvynės, veidą. Tebūna jis mums visiems pavyzdys ir galingas Užtarėjas.


Maldauju Mergelę Mariją, Gailestingumo Motiną, kurią taip karštai mylėjo šv.Kazimieras, globoti jus visus. Dievo Motina teužtaria Jūsų Kolegiją ir visą Lietuvą, kurią kasdien su meile prisimenu savo maldose.

Iš širdies Jus visus laiminu!

Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit Nomen Domini bene-dictum. Ex hocnuncet usque insaecula. Adjutorium nostrum in no-mine Domini Qui fecit coelium et terram. Benedicatvos Omnipotens Deus: Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.