TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. sausio 27 d. 
Nr. 43

Lietuvos KP Centro Komitetui

Truskavos (Kėdainių raj.) tikintieji ir parapijos komitetas savo bažnyčios reikalu 1979-1980 m. daug kartų kreipėsi į Kėdainių raj. vykdomąjį komitetą, į Religijų reikalų tarybos įgaliotinį P.Anilionį ir net į Lietuvos KP CK Pirmąjį Sekretorių P.Griškevičių. Į pareiškimus, kuriuose pasirašydavo šimtai tikinčiųjų, valdžios pareigūnai atsakydavo neigiamai, o tikinčiųjų atstovus užgauliodavo ir baugindavo, kad bažnyčią uždarysią.


1948 m. Truskavos bažnyčia buvo užregistruota. Pagal sutartį tuometinis Ramygalos raj. vykdomasis komitetas atidavė Truskavos parapijos komitetui nemokamai ir neterminuotai naudotis špitolės pastatu, paverstu laikina bažnyčia. Kiek vėliau špitolė-bažnyčia neaiškiu pagrindu buvo paversta komunaliniu pastatu, kuriame šeimininkauja Truskavos ateistai. Į šį pastatą nuolatiniam gyvenimui buvo įkelti bedieviai, kurie pamaldų metu beldžiasi, leidžia radiją, televizorių ir trukdo tikintiesiems melstis. Bažnyčios šventoriuje taip pat šeimininkauja bedieviai, todėl iškilmių metu tikintieji, netilpdami į bažnyčią, eina į kapus ir meldžiasi prie senosios bažnyčios pamatų, tačiau valdžios pareigūnai šitai daryti draudžia. Tokiu būdu tikintieji kiršinami, nors LTSR Konstitucijoje aiškiai parašyta: „kurstyti nesantaiką ryšium su religiniais kultais draudžiama" (50 str.).

Mes, Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komiteto nariai, nuvykome į Truskavą susipažinti su esama padėtimi ir liudijame, kad tikintieji ten tikrai negali normaliai atlikinėti savo religinių pareigų ir todėl pagrįstai reikalauja, kad visas bažnyčios pastatas būtų sugrąžintas Truskavos parapijos komitetui, o visi bažnyčioje apgyvendinti bedieviai būtų iškelti. Primename, kad valstybinį draudimą už bažnyčią moka Truskavos parapijos komitetas.

Ateitis parodys, ar Truskavos bedieviai ir toliau bus tarybinės valdžios globojami, o tikintieji skriaudžiami, ar partija ir vyriausybė imsis žygių Truskavos tikinčiųjų skriaudoms atitaisyti.

Skriaudoms atitaisyti būtina:
1) iš Truskavos bažnyčios pastato nedelsiant iškelti visus bedievius;
2) duoti leidimą kapitaliniam laikinos Truskavos bažnyčios remontui ir reikalui esant leisti ją praplėsti;
3) nurodyti, kad vietiniai valdžios organai bažnyčios remontui išskirtų reikiamų medžiagų ir padėtų, kad ateistų sudarkyta bažnyčia būtų suremontuota, o tikintieji netrukdomi ir nekiršinami galėtų joje garbinti Dievą.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Leonas Kalinauskas, 
Jonas Kauneckas, 
Algimantas Keina,
Vaclovas Stakėnas,   
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
doc. Vytautas Skuodis