Žinias pateikti nuo 1980m. gruodžio 28 d. iki 1981 m. sausio 3 d.

ŽINIOS


Apie.............................vyskupijos parapijų 1980 m. finansinę veiklą,
religinius patarnavimus ir aptarnaujantį personalą

Lėšų likutis 1980 m. sausio 1 d.......
I. Pajamos:
Išviso pajamų......
1. Savanoriškos aukos......
2. Parduota religinės literatūros ir kulto reikmenų......
3. Kitos pajamos......
4. Parapijų skaičius, kurios pinigus laiko:
a) valstybiniame banke......
b) taupomosiose kasose......
c) parapijų kasose......


II. Išlaidos:
1. Chorams, vargonininkams, orkestrų vadovams išlaikyti......
2. Aptarnaujančiam personalui......
3. Bažnyčių remontui ir išlaikymui (žemės rentos mokestis, mokestis už pastatus, privalomas draudimas, smulkaus inventoriaus įsigijimas, baldai, mokestis už elektros energiją, kurą ir kitus komunalinius patarnavimus) ......
4. Religinei literatūrai ir kulto reikmenims įsigyti......
5. Įmokos vyskupijos kurijai......
6. Skirta Taikos fondui (iš religinių bendruomenių)......
7. Skirta architektūros ir istorijos paminklų apsaugos fondui (iš religinių bendruomenių)......
8. Kunigų seminarijai išlaikyti (įmokėta ne per kurijos kasą)......
9. Kitos išlaidos (pašto perlaidos, žurnalai, laikraščiai, kanceliariniai reikmenys, automobiliai, benzinas)......
Likutis 1981 m. sausio 1 d.......
a) valstybiniame banke......
b) bendruomenių kasose......

III. Religiniai patarnavimai: 
1. Pakrikštyta:......
a) miestuose......
b) miesto tipo gyvenvietėse......
c) kaimuose......
d) kūdikių......
e) mokyklinio amžiaus vaikų......
f) pilnamečių......
2. Jungtuvės:......
a) miestuose......
b) miesto tipo gyvenvietėse......
c) kaimuose......
3. Laidotuvės:....................
a) miestuose......
b) miesto tipo gyvenvietėse......
c) kaimuose......
4. Leista prie pirmosios komunijos......
5. Sutvirtinta......
6. Velykinės išpažintys......

IV. Dvasininkija
Iš viso kunigų......
a) naujai atvykusių į vyskupiją......
b) mirusių......

V. Bažnyčiose dirba nuolatinio aptarnaujančio personalo:
1. Vargonininkų......
2. Zakristijonų......
3. Varpininkų......
4. Vairuotojų......
5. Valytojų......
6. Sargų......
7. Kiemsargių......
8. Kūrikų......
9. Chorų......
10. Choristų......
vyrų......
moterų......

VI. Įsilaužimai į bažnyčias ir vagystės jose......