Žurnalas „Nauka i religija" (1972 m.) 3 nr. Lietuvai paskyrė 23 puslapius.

 Lietuvos KP CK propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjas P. Mišutis pateikia ateistinės propagandos ir katalikybės apžvalgą.

 Jau daugiau kaip 30 metų Lietuva yra Tarybų Sąjungos sudėtyje. Ateistai kovoja su religija, „griežtai prisilaikydami tarybinių įstatymų", „pagarbiai traktuodami tikinčiuosius, kaip lygiateisius tarybinus piliečius" (27 psl.).

 Jau 8 metai dirba prie Lietuvos KP CK ateistinės propagandos koordinacijos taryba; ateistinės tarybos ar komisijos veikia prie respublikinės profsąjungų Tarybos, prie komjaunimo Centro Komiteto, prie kultūros ir sveikatos apsaugos ministerijų, prie televizijos, radijo, spaudos, kinofikacijos komitetų ir kt. Panašios tarybos ir komisijos veikia prie miestų ir rajonų KP komitetų. Ateistinei veiklai vadovauja Lietuvos TSR KP Centro Komitetas.

 Vien 1970 metais buvo perskaityta apie 40,000 paskaitų ateistinėmis, filosofinėmis ir gamtamokslio temomis. Kasmet auga ateistinės literatūros tiražai. Daug ateizmui padeda radijas ir televizija...

 Nepaisant visų šių priemonių, P. Mišutis apgailestauja, kad „palyginus dar daug žmonių yra religingi" (30 psl.).

 Kunigus P. Mišutis skirsto į tris grupes:

   1) metę kunigystę,

   2) supasaulėję,

   3) tarybinių įstatymų laužytojai, priešiškai nusiteikę tarybinei santvarkai.

 „Partinės organizacijos rūpestingai seka, kad ateistinėje propagandoje nebūtų administravimo, tikinčiųjų teisių pažeidimo ir netaktiškumo" (34 psl.).

NOTA BENE

 Vatikano radijo laidos lietuvių kalba: Kasdien — 21 vai. 20 min., 25 m, 31, 41 m bangomis.

***

 „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" skaitytojai tepadeda jai rinkti tikslius faktus iš dabarties gyvenimo.

Skaitytojai prašomi „LKB Kroniką" saugoti nuo KGB organų.

 „LKB Kronika" supažindins su dabartine Lietuvos katalikų padėtimi daug skaitytojų tuo atveju, jei ji bus perduodama iš rankų į rankas.