• M. Tamonis — saugumo auka

• J. E. vysk. J. Steponavičiaus pareiškimas

• Pirmieji „Aušros" spinduliai

• Gelbėkime Lietuvos gamtą!

• Streikas Šiaulių autobusų parke

• S. Kovaliovo byla

• Moksleivių nutautinimas

• Persekiojimai už katekizaciją

• Rašo Lietuvos kunigai

• Žinios iš vyskupij

                                                       • Tarybinėje mokykloje


                                                        1975.XII.8.