1) „LKB Kronika", Nr. 30 padavė klaidingą O. Pranskūnaitės adresą. Tikroji jos kalinimo vieta pateikta šiame numeryje.

    2) „LKB Kronika", Nr. 29-30 rašė apie Kirdeikių parapijos kleboną kun. P. Kražauską, o ne Kražanską.

*     *     *

L i e t u v i, n e u ž m i r š k!

    Petras Plumpa, Nijolė Sadūnaitė, Ona Pranskūnaitė, Sergiejus Kovaliovas, Viktoras Petkus ir kt. neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!