Teismo pirmininkas—S. Raziūnas, liaudies tarėjai—V. Burokevičienė ir B. Kilius, sekretorė—O Jablonskaitė, prokuroras—J. Bakučionis.

Kaltinamieji—

1. Vladas Lapienis, Antano, g. 1906 m. birželio 6 d., kaltinamas pagal LTSR BK 68 str. 1 d.;

2. Ona Pranskūnaitė, Jono, g. 1935 m. sausio 2 d., kaltinama pagal LTSR BK 199-1 str.

LTSR 1972-1976 metais buvo nelegaliai išleisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika" („LKB Kronika") 25 numeriai, kurie buvo padauginti ir išplatinti. Šiuose „LKB Kronikos" rinkiniuose sudėta tendencingai surinkta bei aiškiai šmeižikiška medžiaga, kuria iškreiptai pateikiama TSRS vidaus politika Katalikų Bažnyčios atšvilgiu Lietuvoje, stengiamasi įteigti apie tariamą sąžinės laisvės slopinimą bei tikinčiųjų persekiojimą ir tuo nuteikti prieš tarybų valdžią.

„LKB Kronikos" rinkiniai buvo perduoti antitarybiniams buržuazinės emigracijos centrams užsienyje, kurie šmeižikišką medžiagą naudojo savo ardomoje veikloje prieš TSRS, perspausdindami ją ir komentuodami JAV leidžiamuose „Darbininkas", „Draugas" ir kituose reakcinguose laikraščiuose bei perduodami per radijo stotis (Vatikano ir kt.) antitarybines laidas.

Vlado Lapienio nusikalstama veikla

Siekiant susilpninti tarybų valdžią, skleidžiant tarybinę valstybę ir visuomeninę santvarką žeminančius šmeižikiškus prasimanymus, V. Lapienis 1974-1976 metais parašė respublikiniams bei sąjunginiams valstybiniams ir partiniams organams tokio pat turinio pareiškimus, kuriuos išplatino, patalpindamas į nelegalaus leidinio „LKB Kronika" 9, 11, 15 ir 23 numerius. Po to ši medžiaga buvo patalpinta užsienyje leidžiamuose reakcinguose laikraščiuose.

1976 m. pavasarį V. Lapienis parūpino A. Ruzgienei rašomąją mašinėlę ir davė jai padauginti A. Solženicyno „Gulago salynas" I-ją dalį. ši rašomąja mašinėle atspausdino 6 egzempliorius kopijų, iš kurių 1 egz. davė Niurkai (Utenos klebonui), o 5 egz. perdavė Lapieniui, kuris juos išplatino.

1976 m. spalio 19 d. Lapienis atsinešė pas K. J. Matulionį „LKB Kronika" Nr. 24 ir jo 12 neįrištų mašinraščio kopijų, kurias, ruošdamasis išplatinti, tikrino su K. J. Matulioniu ir taisė spausdinimo klaidas. Išplatinti nespėjo, nes buvo vietoje sulaikyti.

Agitacijos ir propagandos tikslu V. Lapienis laikė antitarybinio šmeižikiško turinio literatūrą: „LKB Kronika" (12 egz.), „Aušra", „Einamųjų įvykių kronika" (rusų kalba) leidinius; užsienyje išleistų knygų bei brošiūrų kopijas: „Gulago salynas", „Simas", „Kultūrinės represijos Lietuvoje", „Lietuviškojo charakterio problemos", „Atsiskyrimas ir suartėjimas", „Dabartinės visuomeninės ekonominės sistemos ir jų perspektyvos", o taip pat rašinius: „Atsakymas V. Trumpai", „Atviras laiškas Leonidui Pliuščiui", o taip pat rašinį apie vieną iš TSKP vadovų („Michailas Suslovas—antrasis Muravjovas korikas"—Red. past.).

Lapienis kaltas neprisipažino. Jis paaiškino, kad nesiekė susilpninti tarybų valdžią šmeižikiškais prasimanymais. Pareiškimuose kėlė religijos klausimus, siekdamas apginti Bažnyčios ir tikinčiųjų interesus, bet jų netalpino į „LKB Kroniką", o kas juos perdavė šio leidinio leidėjams, nežino.

Nustatyta, kad V. Lapienis kaupė antitarybinę literatūrą, ruošė medžiagą „LKB Kronikai", daugino ir platino ją bei kitą priešišką literatūrą. Jo veiklos uždavinius nurodo ir rasti pas jį „Patarimai, kaip laikytis tardymo metu".

O. Pranskūnaitės nusikalstama veikla

O. Pranskunaitė sistemingai daugino literatūrą su žinomai melagingais prasimanymais, žeminančiais tarybinę santvarką.

O. Pranskunaitė kalta prisipažino. Ji paaiškino, kad 1975 m. pavasarį susipažino su vienu vyriškiu, iš kurio gavo dvi rašomąsias mašinėles, ir jam padaugino nelegalaus rinkinio „LKB Kronika" 13, 14, 15, 17, 19 ir 20 numerius po 5-6 egz., o Nr. 20 apie 10-12 egz. šiam vyriškiui taip pat padaugino knygą „Lietuviškojo charakterio problema".

Pas O. Pranskūnaitę buvo surastas didelis kiekis rašomojo ir kalkinio popieriaus, o jos bute, vonioje, įrengtas elektrografinis kopijavimo aparatas, kas taip pat liudija, kad ji sistemingai daugino nelegalią bei antitarybinę literatūrą.

V. Lapienio, O. Pranskūnaitės ir J. Matulionio teisme dalyvavo šie liudininkai: K. Šinkūnas, N. Kunaitis, J. Raškauskas, S. Pečkevičius, A. Ruzgienė, E. Lapienienė, B. Aleksis ir J. Šutas.