1979 m. gegužės 30 d. Kirdeikių parapijos klebonas P. Kražauskas pasiuntė J.E. Kaišiadorių vyskupijos Apaštališkajam Administratoriui vysk. V. Sladkevičiui pranešimą, kurį pasirašė 267 Kirdeikių parapijos tikintieji, apie ypatingai grubų ateistinės valdžios kišimąsi į parapijos vidaus reikalus. Pranešime rašoma:

1979 m. gegužės 13 d. Utenos rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojui J. Labanauskui ir Saldutiškio apylinkės pirmininkui A. Šapranauskui vadovaujant, buvo išrinktas naujas Kirdeikių bažnyčios vykdomasis komitetas. O buvo taip:

1979 m. gegužės 6 d. Saldutiškio apylinkės pirmininkas A. Šapranauskas pakabino ant bažnyčios durų sekančio turinio skelbimą: „Kirdeikių parapijos tikinčiųjų dėmesiui! š.m. gegužės 13 d. tuojau po pamaldų, 14.15 vai. įvyks tikinčiųjų bendruomenės susirinkimas, kuris įvyks vidurinės mokyklos salėje. Darbotvarkėje: naujo bažnytinio komiteto rinkimai. Saldutiškio apylinkės LDT pirmininkas A. Šapranauskas".

Turėdamas pareiškimą apie bažnytinio komiteto pirmininko atsistatydinimą iš eitų pareigų (jis yra senyvo amžiaus ir ligotas) ir suprasdamas susidariusią padėtį, o kartu ir bedievių kėslus, gegužės 9 d. sušaukiau Kirdeikių bažnytinio komiteto narių susirinkimą.

Remiantis CIC 1183 ir Lietuvos vyskupijų sinodų nuostatais, pradėjau eiti bažnytinio komiteto pirmininko pareigas, šias pareigas perimant, dalyvavo visi bažnyčios komiteto nariai. Protokolas apie bažnytinio komiteto sudarymą buvo išsiųstas Utenos rajono LDT Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojui J. Labanauskui.

1979 m. gegužės 11 d. skelbimai (apie įvyksiantį susirinkimą, — Red.) pasirodė prie parduotuvės, mokyklos ir visuose ūkio skyriuose.

Gegužės 13 d. 14,15 vai. vidurinės mokyklos salėje įvyko minėtas susirinkimas, kuriam vadovavo pavaduotojas J. Labanauskas. Susirinkusiems jis aiškino Konstituciją, kalbėjo apie tai, kad visiems garantuojama sąžinės laisvė ir apie valstybės nesikišimą į Bažnyčios reikalus. Po to skaitė anoniminius laiškus klebono adresu. Paskui pranešė, kad bus renkamas naujas bažnytinis komitetas. Susirinkimo dalyviai pareiškė, kad bažnytinis komitetas jau yra išrinktas gegužės 9 d. ir jam vadovauja vietos klebonas. Kirdeikiškiai nesutiko, kad bedieviai kištųsi į Bažnyčios vidaus reikalus ir išėjo iš salės.

Nepaisant tikinčiųjų pasipriešinimo, Labanauskui vadovaujant, buvo paskirtas tarybinis komitetas.

Mes pareiškiame, kad niekados nesutiksime, jog bedievių pastatyti komitetai valdytų Bažnyčią ir ją griautų iš vidaus".
(Pareiškimas sutrumpintas, — Red.).

***