Dokumentas Nr. 36 (1980.X.20) — Pranešama, kad į TTG Katalikų komitetą įsijungė trys nauji nariai:
Kun. Leonas Kalinauskas, ind. 235036, Kėdainių raj., Josvainiai, Šušvės g. 16.
Kun. Algimantas Keina, ind. 234645, Varėnos raj., Valkininkai.
Kun. Vaclovas Stakėnas, - ind. 234584, Alytaus raj. Kriokialaukis.

1981 metams TTG Katalikų Komiteto sekretoriumi išrinktas kun. Jonas Kauneckas.

* * *

Dokumentas Nr. 37 (1980.X.20) — Pareiškime Lietuvos KP CK antrajam Sekretoriui Dybenkai rašoma: „Kaip matosi iš Eduardo Bulacho autobiografijos, jis savo gyvenime yra daug iškentėjęs neužtarnautų pažeminimų ir ujimo; viso to priežastimi buvo tik jo religiniai įsitikinimai". Toliau prašoma leisti jam emigruoti į JAV.

 

* * *

Dokumentas Nr. 38 (1980.XI.1) —

Lietuvos TSR Prokurorui


1975 m. Kaune, prie Aleksoto kelto, einant į bažnyčią buvo užpulta ir peiliu nužudyta vienuolė seselė, uoli vaikų katechete Stanislava Lušaitė. Atgavus sąmonę ligoninėje, ji papasakojo, kad ją užpuolęs pagyvenęs vyras pilku ploščiumi ir keliais peilio smūgiais ją mirtinai sužeidęs. Prieš mirtį seselė, turėdama pilną sąmonę, žudikui dovanojo. Palaidota Viduklės kapinėse.

1978 m. kovo 10 d. naktį banditai užpuolė Šiluvos kleboną kun. Vaclovą Grauslį ir peiliu sužeidė; laimė, kad pabėgo, tačiau ligoninės neišvengė. Vienas užpuolikas vilkėjo milicininko uniforma. Kalbama, kad nusikaltėliai pagauti, bet teismui neperduoti.

1980 m. balandžio 28 d. 7.30 val. buvo užpultas ir smarkiai sumuštas Karmėlavos klebonas kun. Benediktas Povilanskis. Tuo metu jis pernešė švč. Sakramentą iš sakristijos saugyklos į didįjį altorių. Nusikaltėliai nesurasti, o gal būt rimtai ir neieškota.

Paskutiniųjų mėnesių įvykiai ir vėl giliai sukrėtė tikinčiąją Lietuvos visuomenę.

Š.m. rugsėjo 12-13 d. naktį nežinomi piktadariai įsiveržė į Kulautuvos klebono ir Kauno arkivyskupijos kanclerio kun. Antano Bitvinsko butą ir, žiauriai primušę, paliko jį vos gyvą. Kunigui teko atsigulti į ligoninę. Nusikaltėliai nesurasti.

Š.m. spalio pradžioje kažkokie nusikaltėliai neišaiškintomis priemonėmis sunkiai apdegino Šlavantų kleboną kun. Juozą Zdebskį. Kauno Klinikinės ligoninės gydytojai nustatė II laipsnio nudegimą. Gydant pasirodė, kad tai II-III laipsnio nudegimas. Reikia pastebėti, kad tiek nusikaltimo metu, tiek po jo, kun. J. Zdebskį įkyriai sekė motorizuoti asmenys. Kartu su kun. Juozu Zdebskiu silpnesniame laipsnyje buvo apdegintas ir inž. Vytautas Vaičiūnas.

Spalio 10-11 d. naktį piktadariai užpuolė savo bute miegantį Luokės kleboną kun. Leoną Šapoką. Po 4-5 valandų sadistiško kankinimo rado kleboną ant grindų negyvą. Reikia priminti, kad š.m. „Tiesoje" buvo įdėti net du straipsniai prieš nužudytąjį kunigą, nors tarybinis teismas buvo išsprendęs bylą kunigo naudai.

Spalio 18 d. naktį plėšikai užpuolė Griškabūdžio kleboną kun. Vytautą Užkuraitį: keliais dūriais sužeidė ir sudaužė galvą. Kunigas gydosi šakių ligoninėje, o nusikaltėliai ieško naujų aukų.

Šiandien Lietuvos tikintieji pagrįstai klausia: kas yra tie sužvėrėję nusikaltėliai ir kuris kunigas bus sekančia jų auka? Kuo paaiškinti, kad nusikaltėliai veikia labai drąsiai, tarsi jausdami stiprų užnugarį?

Mes esame susirūpinę, kad tarybinės valdžios įstaigos neparodytų tokio nusikalstamo aplaidumo, kokį parodė per paskutinį dešimtmetį, kai buvo sudegintos Sangrūdos, Batakių ir Gaurės bažnyčios, arba kokį parodo, kai kasmet daugelyje vietų išniekinamas švč. Sakramentas. Per paskutinius du metus buvo išniekintas švč. Sakramentas, pats brangiausias Bažnyčios turtas, Kauno Prisikėlimo bažnyčioje, Upynoje, Žemaičių Kalvarijoje, Sedoje, Juozapave, Tryškiuose, Gaudanave, Kuršėnuose, Dotnuvoje, Josvainiuose, Baptuose, Vilkijoje, Alsėdžiuose, Joniškėlyje, Vyžuonose, Klovainiuose, Skiemonyse, Balbieriškyje ir kt. Deja, nusikaltėliai neišaiškinti, o gal ir nesistengta išaiškinti.

Kun. Leonas Šapoka


Mums atrodo, kad tarp visų šių nusikaltimų: bažnyčių apiplėšimų, deginimų, švč. Sakramento išniekinimų, kunigų kankinimų ir žudymų yra kažkoks vidinis, organinis ryšys. Ir todėl natūralu, kad tikintieji šiuos skaudžius ir baisius nusikaltimus kvalifikuoja kaip sąmoningą, apgalvotą akciją prieš Katalikų Bažnyčios autoriteto ir įtakos kilimą Lietuvoje.

Tamsta, Prokurore, imkitės skubių priemonių sudrausti tarybinę mafiją ir nusikaltėlius patraukti baudžiamojon atsakomybėn; mat šie prieš Bažnyčią ir kunigus nukreipti nusikaltimai ne tik Bažnyčiai yra žalingi, bet ypač kompromituoja tarybinę valdžią, kuri visomis priemonėmis globoja ateistus ir kovojančius prieš Bažnyčią.

Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų komiteto nariai — kunigai: Leonas Kalinauskas, Jonas Kauneckas, Algimantas Keina, Vaclovas Stakėnas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Vincas Vėlavičius.
 

* * *

Po šiuo arba panašaus turinio pareiškimais yra pasirašę dešimtys tūkstančių Lietuvos tikinčiųjų ir daugelis kunigų.
 

* * *

Dokumentas Nr. 39 (1980.XI.1) — skirtas Madrido konferencijai ir jame nušviečiama dabartinė Lietuvos Katalikų padėtis.
 

* * *

Dokumentas Nr. 40 (1980.XI.25) — Čia aprašomas latvių kun. Vladislovo Zavalniuk sumušimas ir patalpinimas į psichiatrinę ligoninę.


Dokumentas Nr. 41 — (žr. aukščiau šiame „LKB Kronikos" numeryje).
 

* * *

Dokumentas Nr. 42 (1980.XII.22) —

LTSR Prokurorui 
LTSR AT Pirmininkui

Pranešimas


Pranešame, kad patenkintas doc. Vytauto Skuodžio prašymas priimti jį į Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komitetą ir po visais dokumentais įrašyti jo pavardę.

Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komiteto nariai — kunigai: Alfonsas Svarinskas, Algimantas Keina, Vaclovas Stakėnas, Sigitas Tamkevičius.

* * *