KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA

Nemaniūnai, 1972.V.15 Prienų rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas K. Cerneckis Nemaniūnų kleboną kun. J. Matulaitį perspėjo, kad jis nesilaikąs tarybinių įstatymų, ir vertė pasirašyti tokį įspėjimą: „Yra žinoma, kad Nemaniūnų parapijos bažnyčioje religinėms apeigoms patarnauja vaikai ir paaugliai. Tuo pažeidžiami tarybiniai įstatymai. Įspėjame Jus neįtraukti vaikų ir paauglių religinėms apeigoms.

Be to, Jūs, neturėdami leidimo, išvykstate iš savo parapijos ir atliekate religines apeigas kitose parapijų bažnyčiose. Įspėjame, kad ateityje tai nesikartotų".

Į Nemaniūnų mokyklą atvykusi iš Prienų lektorė „švietė" mokinius ateistiniais klausimais. Vaikai mokykloje buvo bauginami, kad nedalyvautų procesijoje. Bailesnieji iš procesijos dingo, o kiti toliau uoliai lanko bažnyčią ir dalyvauja religinėse apeigose.

***

SKELBIMAI

„LKB Kronika" dėkoja visiems, kurie 1972 m. padėjo rinkti medžiagą apie persekiojamos Bažnyčios padėti, ir prašo ateityje dar uoliau padėti.

„LKB Kronika" reikalinga visų sąmoningų katalikų pagalbos, kad galėtų daugelį supažindinti su tikrąją Bažnyčios padėtimi.

„LKB Kronika" eina nuo 1972.III.19.