Vilnius

 1. Bronė Pupkevičiūtė, pedagogikos mokslų kandidatė, dirbusi Pedagogikos mokslinio tyrimo institute vyr. moksline bendradarbe. 1937.V.7 Saugumo organų verčiamas, Instituto direktorius V. Rajeckas įsakė jai paduoti pareiškimą, kad savo noru išeinanti iš darbo. B. Pupkevičiūtė kaltinama buvusi vienuole.

2. Domicėlė Gailiušytė, prancūzų kalbos mokytoja, turinti aukštąjį išsilavinimą ir dirbusi N. Vilnios vidurinėje mokykloje. Atleista iš darbo 1973 gegužės mėn. D. Gailiušytė kaltinama buvusi vienuole.

 3. Elena Šulinauskaitė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto vyr. laborantė (išsilavinimas aukštasis). 1973 gegužės mėn. prorektorius B. Sudavičius jai pranešė, kad universitete jokio pedagoginio darbo negalėsianti dirbti, nes esanti vienuolė.

 4. Šidla Voldemaras, baigęs ekonomiką, dirbo Prekybos mokyklos direktoriumi. 1973 gegužės pabaigoje atleistas iš darbo už tai, kad nepašalino iš mokyklos dviejų mokinių, kurie norėjo atžymėti vasario 16-ją.