LKB Kronika Nr.8

RELIGINĖ „LAISVĖ" LIETUVOJE

 1973 lapkričio 14 Valstybinio Saugumo Komitete buvo nutarta organizuoti masines kratas: likviduoti slaptą leidinį — Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką, pogrindyje spausdinamų maldaknygių ir religinės literatūros centrus, sunaikinti religinę literatūrą.

KRATŲ AUDRA

 1973 lapkričio 20, dar prieš aušrą, pas Kabelių kleboną kun. J. Lauriūną atvyko saugumiečiai padaryti kratą. Jai vadovavo Valstybės saugumo komiteto tardymo skyriaus kapitonas Kazanavičius. Saugumiečiai atsivežė iš Druskininkų kviestinius — Vytautą Žukauską ir Juozą Šliką, kurie faktiškai kratos metu ėjo saugumiečių pareigas. Gyvenamajame name ir ūkiniuose pastatuose buvo ieškoma tarybinę santvarką šmeižiančių dokumentų ir literatūros. Kratos metu paimta: dvi rašomosios mašinėlės, 9 juostelės rašomajai mašinėlei, nemaža rašomojo popieriaus, apie 10 religinių knygų („Niekšybės paslaptis", „Kristus ir krikščioniškoji asmenybė", „Viešpatie, ateik" ir kt.) spausdintų rašomąja mašinėle, apie 20 metalinių paveikslėlių ir daug įvairių rašinių. Viename kambaryje net atplėštos grindys. Saugumiečiai iškratė ir kun. J. Lauriūną. Po kratos klebonas jau du kartus buvo tardytas ir nežinia, kiek šis tąsymas dar truks.

***

Lapkričio 20 iš ankstaus ryto Valkininkų klebonijoje pasirodė tardymo skyriaus tardytojas vyr. leitenantas V. Kontrimas su pagalbininkais ir kviestiniais: O. Važgyte, V. Novikov ir Valkininkų apylinkės pirmininke M. Markevičiene. Kratos tikslas — paimti daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės baudžiamojoje byloje Nr. 345. Klebonas kun. A. Keina buvo išvykęs, todėl saugumiečiai kratos orderį pateikė klebonijos šeimininkei ir iki 18 valandos kruopščiai krėtė butą ir ūkinius pastatus. Kratos metu paimta: rašomoji mašinėlė, LKB Kronikos keturi numeriai, 50 maldaknygių „Melskimės", 40 K. Žitkaus „Sveika Marija", 6 egz. T. Totho „Jaunuolio religija" ir apie 80 religinių knygų, spausdintų rašomąja mašinėle arba elektrografiniu būdu. („Netinkinčiųjų katekizmas", „Marijos garbė", „Milžinas, didvyris, žmogus", „Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje", „Rekolekcijos apie Kristaus bičiulystę", „Dievo Avinėlis", „Bažnyčia ir pasaulis", „Deimančiukai", „Žodžiai broliams", „Tėve mūsų", „Sekmadienių ir švenčių pamokslai", „Katalikų katekizmas", „O vis dėlto šv. Raštas teisus" ir kt.) Paimtos kelios ir prieškarinės knygos: „Tautinis auklėjimas", „Jaunos sielos auklėjimas". Saugumiečių maišan atsidūrė 3 magnetofono juostelės, religiniai paveikslėliai, religiniai albumai, šūsnis rašomojo popieriaus, įvairūs užrašai, rankraščiai, segtuvas su laikraščių iškarpomis, įvairūs dokumentai. „Beprotybės klausimas" ir kt.

 Saugumiečiams besiilsint, po kratos parvažiavo ir kun. A. Keina. Jam nebuvo leista susirinkusiems žmonėms paaukoti Šv. Mišių auką, — tučtuojau buvo išgabentas į Varėną. Tardymas buvo pratęstas ir sekančią dieną.

 Apie 20 Valkininkų parapijos tikinčiųjų, atvykusių ieškoti klebono, saugumiečiams įvarė daug baimės.

***

... tą atmintiną rytą kun. Boleslovas Babrauskas skubėjo į Smilgių autobusų stotį (Biržų raj.). Pakeliui jį sulaikė saugumo pareigūnai. Sakėsi norį pasikalbėti. Kunigas, nenorėdamas kalbėtis su saugumiečiais, atsisakė. Tada šie jėga nutempė jį į apylinkę ir ten, pateikę kratos aktą, iškratė kišenes ir portfelį. Kunigą nusivedė į zakristiją, kur klebonas gyveno, nes parapijos pastatai valdžios atimti. Apie 15 saugumiečių su dviem atsivežtais „kviestiniais" naršė po visas palėpes. Klebonui pasikviesti liudininkų neleista. Zakristijoje visos religinės knygos buvo suverstos ant grindų. Paskui „svečiai", užlipę į zakristijos antrąjį aukštą — klebono miegamąjį, — tempė knygas ir mėtė žemyn. Iškratytas ir šeimininkės butas. Iš jos paimtas Šv. Raštas, Maldų knygelė ir kita religinė, net ir prieškarinės laidos, literatūra. Klebono miegamajame buvo išplėštos net grindys. Bažnyčia kratyta be bažnyčios komiteto atstovo. Išžiūrinėti net bažnyčios tabernakuliai, paimta dalis gaidų ir visos giesmės. Saugumiečiai į zakristiją atvilko bažnyčios palėpėje rastą religinę literatūrą. Neliko užmiršti ir ūkiniai pastatai. Saugumiečiai paėmė magnetofono juosteles, diapozityvus. Krėtėjų maišai prarijo net religinius paveikslėlius. Religinių knygų paimta virš tūkstančio. Į kratos protokolą įrašyti tik LKB Kronikos numeriai, keli maišai ir knygos. Visos kitos knygos, netvarkingai sugrūstos į dešimtį maišų, atsidūrė saugumiečių sunkvežimyje. Po kratos kun. B. Babrauskas buvo tardomas, — kur gavęs religinę literatūrą ir LKB Kronikas?

 Lapkričio 20 saugumiečiai Krinčino altaristą pasigavo Šiauliuose ir parsivežę padarė kratą. Kratos metu iš kun. Jono Buliausko buvo paimta religinė literatūra. Kratos protokole kunigas įrašė protestą, nes TSRS Konstitucija garantuoja religijos ir spaudos laisvę, ir pareiškė, kad tardymo metu nekalbėsiąs. Kun. Buliauskas tardymui iki šiol nebuvo iškviestas.

 1973.XI.20 grupė saugumiečių anksti rytą atvyko pas Augustiną Jaugelį, gyv. Kaune, Linkuvos g-vė, Nr. 16, ir 7 vai. krėtė gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą. Iškrėstas buvo ir pats šeimininkas. Kratos tikslas — paimti daiktus ir dokumentus „melagingai" žeminančius tarybinę valstybę ir visuomeninę santvarką. Kratai vadovavęs majoras Vaclovas Raudys į kratos protokolą įtraukė tik 9 religines knygas ir prieškarinio žurnalo „Ateities spinduliai" šešerių metų komplektus. Žurnalų — „Šaltinis", „Saleziečių žinios", „Žvaigždė", „Liurdas", „Pranciškonų pasaulis", „Misijos", „Šv. Pranciškaus varpelis" — komplektai, rašomoji mašinėlė, kelios religinės knygos („Visi mes broliai", „Žmonės ir žvėrys", „Mokslininkų pasaulėžiūra" ir kt.), segtuvai su laikraščių iškarpomis, užrašų sąsiuviniai ir kt. buvo surašyti į popieriaus lapus, po kuriais nepasirašė nei majoras Raudys, nei kviestiniai. A. Jaugeliui davė pasirašyti tik po kratos protokolu.

 Tardymo metu saugumietis tikinčiuosius piktai vadino fanatikais.

 — Jei būtų jūsų valdžia, mums galvas nusuktumėte, — kalbėjo tardytojas.

 — Jei duotume jums spaudos laisvę, rekalausit, kad kunigai mokyklose tikėjimą dėstytų, o paskui, kad būtų įkurta krikščionių partija... Jūs savo šmeižikiškais raštais mus ekonomiškai žlugdote. Mums reikia technikos, kompiuterių, o Amerikos kongresas mums kliūčių daro dėl šmeižikiškos propagandos apie tikinčiųjų tariama persekiojimą.

***

 1973.XI.20 Valstybinio saugumo darbuotojas kapitonas Žilakauskas su kitais saugumiečiais 7 vai. 30 min. pradėjo kratą pas Virgilijų Jaugelį, gyv. Kaune, Kalnų g-vė Nr. 7, bt. 4, norint paimti daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės bylai.

 Kratos metu paimta: knygos („Moralinė teologija", „Dogminė teologija", „Evangelija gyvenime", Įvadas į filosofiją", „Stigmatizuotoji Teresė Neumanaitė", „Katalikas esu", „Jaunuolio būdas", „Tikybos pirma-mokslis" ir kt.), vaškuotės, nenaudotos matricos lapas, užrašai, rašomas popierius ir kt.

 Tardymo metu V. Jaugelis paaiškino, kad vaškuotės, matricos lapas ir kt. daiktai, rasti kelionmaišyje, priklauso ne jam, o prašęs pasaugoti nepažįstamas vyriškis.

 Tuojau po kratos V. Jaugelis parašė Lietuvos TSR Respublikiniam Prokurorui protesto raštą dėl pagrobtų religinių knygų. Savo rašte Jaugelis nurodo, kad jei tarybų valdžia garantuoja sąžinės, žodžio, spaudos ir kt. laisvės, tai tie, kurie paėmė religines knygas yra nusikaltėliai, kuriuos prokuroras turįs sutramdyti.

***


 1973.XI.20 pas kaunietį Arimantą Reškevičių anksti rytą pasirodė keturi saugumiečiai ir 7 valandas ieškojo literatūros. Kratos metu paimta: rašomoji mašinėlė, daug rankraščių, pusantro maišo religinės literatūros, LKB Kronikos vienas numeris. Po kratos Arimantas pusantros dienos saugumo būstinėje buvo klausinėjamas, — iš kur gavęs kratos metu surastą literatūrą.

***


 1973.XI.19 po pietų pas N. Cicėnaitę ir T. Mačiukienę atvyko šeši saugumiečiai su dviem kviestiniais. Naktį du saugumiečiai praleido kambaryje, o ryte visi užbaigė kratą. Paimta: eilėraščių, užrašų, Maldynas; naujas Šv. Rašto leidinys, nemaža religinių knygų. Paskui prasidėjo tardymai.

***

 1973.XI.20, anksti rytą. penki saugumiečiai atvyko pas kaunietį Juozą Turauską ir tris valandas krėtė jo butą. Kratos metu paimta: trispalvė vėliava, laiškai, dainų sąsiuvinis, penki katekizmai, trys maldaknygės ir kelios religinės knygos: „Liturgika", „Jaunuolio kovos" ir kt. Po kratos J. Turauskas buvo tardomas.

* * *

1973.XI.20 saugumiečiai Monikos Gavėnaitės nerado namuose, todėl, užantspaudavę jos butą (Kaunas, Kapsų g-vė Nr. 43), laukė sugrįžtančios. Lapkričio 26 majoras Aleinikovas su kitais saugumiečiais iškrėtė Gavėnaitės butą. Kratos metu paimta nemaža religinės literatūros: „Šventųjų Mišių liturgija", „Mano malda", „Visa apimanti meilė", „Paprastas mąstymas", „Kristaus gyvenimas", „Jėzus Kristus", „Kristus — mano gyvenimas" „Atlaidų rinkinys" ir kt. Saugumiečiai taip pat paėmė laiškus, smulkius spaudinius, rašomąjį popierių ir kt. Krata užtruko pustrečios valandos. Po kratos Monika Gavėnaitė buvo kelis kartus tardoma. Tardytojas žadėjo dar daug kartų tardyti.

***

1973.XI.19 pavakare Valstybės saugumo komiteto vyr. tardytojas kapitonas Marcinkevičius su kitais saugumiečiais pradėjo ieškoti daiktų ir dokumentų, turinčių reikšmės byloje, pas Pliuirą Petrą, gyv. Kaune, Basanavičiaus alėja Nr. 50, bt. 208. Per kratą paimta: LKB Kronika Nr. 1 ir jos vertimas į rusų kalbą, religinės knygos: „Krikščioniškoji šeima gyvenime", „Meilės ugnis", „Švč. Mergelės Marijos gyvenimas", „Atlaidų rinkinys", brošiūrėlių, daugintų elektrografiniu būdu, užrašų knygučių, įvairių užrašų, popieriaus atkarpų su dauginimo aparato žymėmis ir kt. Išskyrus tekstą „Kaip laikytis tardymo metu", paimtoji literatūra — religinė.

 Kratos metu į Pliuiros butą užėjo Ona Česnulevičiūtė, kurios rankinuke rasta ir paimta maldaknygė „Valandėlė su Jėzumi".

 Krata truko apie 4 valandas. Po jos Petras Pliuirą buvo išvežtas į saugumą ir nepaleistas. Jis kaltinamas Baudžiamojo kodekso 68 straipsniu — skleidęs tarybinę santvarką žeminančius šmeižikiškus prasimanymus.

***

 1973.XI.20 saugumo darbuotojas vyr. leitenantas Gudas padarė kratą pas Vladą Lapienį, gyvenantį Vilniuje, Dauguviečio g-vė Nr. 5, bt. 11. Kratos metu paimta elektrografiniu būdu arba rašomąja mašinėle spausdintų religinių knygų keturi maišai, rašomoji mašinėlė, nemaža religinių paveikslėlių., LKB Kronikos 10 egz. ir kt. Kratos metu pas V. Lapienį užėjo kun. J. Zubrus, pas kurį irgi buvo padaryta krata (paimta: „Jaunuolio religija", kelios užrašų knygutės ir keli religinio turinio lapeliai). Krata truko keturias valandas. Po to V. Lapienis daug kartų buvo tardomas ir klausinėjamas, — iš kur gavęs tiek literatūros ir LKB Kronikos numerius. Daugelis tardytojų elgėsi labai grubiai, baugino kalėjimu, iškeldinimu iš Vilniaus ir pan.

***

1973.XI.20 padaryta krata pas vilnietį Zenon Urbon,gyvenantį Baltarusių gatvėje.Krata užsitęsė 10 valandų. Paimta: Maldyno „Marija, gelbėk mus!" tekstų matricos, naminiu būdu pasigaminta spausdinimo mašinėlė, keli pradėti spausdinti maldyno lapai ir nemaža religinių paveikslėlių.

Tardymo metu Z. Urbon sakėsi pats įsigijęs spausdinimo priemones ir gaminęs maldaknyges, norėdamas padėti tikintiesiems, stokojantiems maldaknygių.

***

1973.XI.20 anksti rytą saugumiečiai pradėjo kratą pas Salininkų (Vilniaus raj.) gyventoją Joną Stašaitį. Per 7 valandas buvo nuodugniai iškrėstas gyvenamas namas ir ūkiniai pastatai. Paimta: kelios religinės knygos, du maldynai, užrašų knygelės, religiniai paveikslėliai ir kt. Po kratos J. Stašaitis buvo tardomas Saugumo komitete (Vilnius, Lenino prospektas Nr. 40).

 Gruodžio 4 J. Stašaitis iš tardymo negrįžo. Po dviejų dienų jo žmona gavo iš Saugumo komiteto tokį pranešimą: „Lietuvos TSR Baudžiamojo proceso kodekso tvarka pranešame Jums, kad Jonas Stašaitis, Juozo s., 1973 gruodžio 4 suimtas Valstybės saugumo komiteto prie LTSR Ministrų Tarybos už nusikaltimų, numatytų LTSR Baudžiamojo kodekso 18 ir 162 str., padarymą ir laikomas suimtu pagal adresą: Vilnius a/d 17. / Saugumo komiteto vyr. tardytojas V. Pilelis."


 1973.XII.6 buvo iškrėstas kun. Prokofjevo butas Vilniuje. Kratos metu paimta: seni adresai, paveikslėliai ir kt. Tardymo metu buvo grasinama kalėjimu už tai, kad su viena delegacija važiavęs į Maskvą Bažnyčios reikalais. Kun. Prokofjevas paaiškino, kad kreiptis į savo šalies vyriausybę nėra nusikaltimas.

***

 1973.XI.20 paryčiu trys saugumiečiai pradėjo kratą pas panevėžietę Stefą Kriaučiūnaitę. Kambaryje ir ant aukšto rado labai daug religinių knygų. Septyni saugumiečiai kratė visą dieną.

Pas S. Kriaučiūnaitės gyventoją O. Norkutę saugumiečiai rado kelias maldaknyges, 18 religinių knygų, paveikslų ir kt. Norkutę kaltino spekuliacija.

 Iš Liudos Razminaitės saugumiečiai paėmė 17 religinių knygų. Krata baigėsi 21 vai. 30 min.
Tą pačią dieną saugumiečiai iškrėtė senamiesčio bažnyčios valytojos Nastutės butą. Krata truko tris valandas. Jos metu paimta rožančių ir net iš „Žvaigždės" iškriptų religinių paveikslų.

***


 1973.XI.20 trys Panevėžio saugumiečiai iškrėtė Ramygaloje bažnytinių rūbų skalbėjos Julijos Mickeliūnaitės butą. Kratos metu paimta: kelios mašinėle spausdintos religinės knygos, užrašų knygelė, kelios smulkios brošiūros ir kt.

***

 1973.XI.20 saugumo vyr. leitenantas Bankauskas krėtė Zitos Razminienės butą Šiauliuose (Komunarų g-vė Nr. 35, bt. 65). Kratos tikslas — paimti daiktus ir dokumentus, surištus su baudžiamąja byla Nr. 345 dėl „melagingų prasimanymų, žeminančių tarybinę valstybę, skleidimo". Krata užtruko 8 valandas. Jos metu paimta: rašomoji mašinėlė, knygos („Jaunoms širdims", „Deimančiukai", „Moters gyvenimo ruduo", „Kęstutis", „Katalikų tikybos kursas", „Mažasis tobulybės kelias", „Jaunuolio religija", „Geroji kančia", „Dora" ir kt.), žurnalų („Židinys", „Pranciškonų pasaulis" „Saleziečių žinios", „Misijos", „Sargyba", „Draugija", „Žvaigždutė") paskiri numeriai, laiškai, atvirukai, užrašų knygelės, nuotraukos, religiniai paveikslėliai ir kt.

 Po kratos Z. Razminienė buvo daug kartų tardoma.

***

 1973.XI.20, anksti rytą, saugumiečiai pradėjo krėsti Semeliškių gyventoją Juozą Kopūstą. Krata truko keturias valandas. Ieškota slaptos spaustuvės. Kratos metu paimta: dvi maldaknygės, knygelė „Tikiu" ir kitos religinės knygos.
J. Kopūstas buvo tardomas, — iš kur gavęs religinę literatūrą.

***

 1973.XI.20 Vievyje, buvo iškrėstas Antano Jasėno butas. Rasta knygų įrišimo priemonės ir nemaža nebaigtų įrišti maldaknygių „Aukštyn širdis".

***

 1973.XI.20, ankstyvą rytmetį, saugumiečiai pradėjo krėsti Kapsuko (buv. Marijampolės) gyventojus Dambrauską ir Kačergį, gyvenančius Kranto gatvėje. Ieškota religinės literatūros ir „šaunamojo" ginklo. Saugumiečiai perkasė bulves, pervertė malkas, norėjo net grindis plėšti, bet, Dambrauskui protestuojant, susilaikė. Bylai reikalingos medžiagos nerasta.

***

 1973.XI.20 du saugumiečiai iškrėtė Klementinos Misiūnaitės namą Kaune. Krata užtruko 7 valandas. Paimta rašomoji mašinėlė ir visa religinė literatūra.

***

 Šešias valandas saugumiečiai krėtė Onos Tamulynaitės butą Kaune. Nieko nerasta.

***

 Pas kaunietį Juozą Urboną rasta daug religinės literatūros. Po kratos buvo ilgai tardomas.

***

 Šiauliuose pas Stasį Sipkų saugumiečiai paėmė visą biblioteką.

***

 Pas pasvalietį Antaną Ratkevičių krata užtruko 10 valandų. Paimta visa religinė literatūra.

***

Viršužiglio kaime pas Reginą Strašinskienę paimta rašomoji mašinėlė ir daug popieriaus.

***

 LKB Kronikai toli gražu nevisas kratas pavyko užregistruoti. Papildomas žinias Kronika pateiks sekančiame numeryje.

 Apie Povilo Petronio suėmimą ir tardymą žinių nėra.

Valstybės saugumo organų padarytos kratos rodo, kiek daug tarybinė valdžia daro pastangų, kad užgniaužtų religinę mintį ir tiesą apie dabartinę Lietuvos Katalikų Bažnyčios padėtį.