• Maskvos spaudimas didėja

• Kardinolo problema

• Kun. Alfonso Svarinsko suėmimas

• Petras Paulaitis laisvėje

• Mirė prel. L. Pratkelis

• Kratos ir tardymai

• Jono Sadūno persekiojimas

• Žinios iš vyskupijų

• Sovietinėje mokykloje

• Bažnyčia sovietinėse respublikose

• Nauji leidiniai

1983 m. vasario 14 d.

LKB KRONIKA Nr. 56

Perskaitęs duok kitam!
Eina nuo 1972 m. kovo 19 d.

Numerį skiriame Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų 
komiteto nariui kun. Alfonsui Svarinskui, trečia kartą 
einančiam Gulago keliais už Tėvynę ir Bažnyčią.