Šiauliai

 1973.X.30 Šiaulių V vidurinės mokyklos 7 klasės moksleivis Leonas Šileikis buvo iškviestas į mokytojų kambarį, kur buvo du saugumiečiai, ir jį nusivedė į vaikų kambarį. Čia jie iškratė portfelį, apžiūrėjo są siuvinius, klausinėjo, su kuo Leonas draugaująs. Paskui nusivedė į saugumo būstinę ir parodė lapelius, kuriuos Leonas paskleidė Šiaulių miesto centre. Lapeliuose buvo išrašyti šūkiai: „Šalin tarybų valdžią! Von ruskiai iš Lietuvos! Laisvę Lietuvai!" Tardytojai klausinėjo, kas mokė rašyti tokius šūkius, kaip kilo tokia mintis, ar namuose tėvai nekalbą prieš tarybų valdžią, ar einąs į bažnyčią, išpažinties, ar patarnaująs Mišioms, ar lankąs kunigus, ar tėvai klausą „Amerikos balso", ar neturį religinės spaudos, iš kokios — naujos ar senos — maldaknygės meldžiasi ir kt. Tardymas truko penkias valandas. Kitą dieną Leonas vėl buvo tardomas.

 Praslinkus kelioms savaitėms, Leoną „auklėjo" direktorė, klausinėdama dėl lapelių, o ypatingai dėl bažnyčios.

 — Ėjau ir eisiu į bažnyčią, — pareiškė Leonas. 

 Tada direktorė paskelbė nuosprendį: sumažinti L. Šileikiui elgesį.

 1973.XI.1 į saugumo būstinę buvo iškviesta Šiaulių V vidurinės mokyklos XI klasės moksleivė Virga Šileikytė. Saugumietis klausinėjo, ar Virga einanti į bažnyčią, kas dalyvauja adoracijoje, kaip suderinti religiją su mokslu, kodėl nestojanti į komjaunimą, kokias ateistines knygas skaičiusi, ar nebuvusi ant Kryžių kalno, ar nepažįstanti Ivanovo ar Mištauto, kokius kunigus pažįstanti ir kt.

 Mergaitė saugumiečiui paaiškino, kad procesininkių nepažįstanti, komjaunuoliuose nematanti gero pavyzdžio, ypač nepatikusi pionierių organizacijos veikla, Ragausko knyga „Ite missa est" ir „Anuo metu" pasipiktinusi dėl jose esančių nesąmonių.

 Saugumietis aiškino, kad kunigai blogai elgiasi, šaudę žmones.

 — Aš tikiu į Dievą, o ne į kunigus, — pareiškė Virga.

 Paleisdamas į klasę, saugumietis dar žadėjo pasikviesti pokalbiui.

 1973.X.31 Leono Šileikio motina, Joana Šileikienė, buvo iškviesta į saugumą ir klausinėjama apie sūnaus nusikaltimą, air namuose nekalbamos antitarybinės kalbos, ar vaikai religingai auklėjami, ar susitinką su kunigais, kas iš jų namo daugiau lankosi bažnyčioje, ar neturi giminių užsienyje ir kt. Tardymas truko dvi valandas.

 1973.XI.1 į saugumą buvo iškviestas Juozas Šileikis, Leono tėvas. Tardytojas klausinėjo, ar aklųjų kombinato staliai negalėję padaryti kryžiaus, kuris buvęs nuneštas į Kryžių kalną, ar einąs į bažnyčią, ar dalyvaująs procesijoje, kas vadovauja procesijai.

 Šileikis paaiškino, kad į bažnyčią einąs sekmadieniais ir kada laiko turįs — šiokiadieniais, procesijai niekad nevadovaująs, nuėjęs į bažnyčią meldžiasi, o ne pavardžių klausinėja. Šileikio buvo teirautasi apie Mečislovą Jurevičių, Stasį Čilinską. Jis buvo baramas už „Amerikos balso" klausymą, už Leono nusikaltimą, už vaikų mokymą religijos, neleidimą stoti į pionierius ir komjaunimą. Tardytojas teiravosi, ar Šileikis neturįs naujos religinės literatūros.

 1973.XI.28 Juozas Šileikis su sūnumi Leonu buvo iškviestas į Šiaulių miesto nepilnamečių įdarbinimo komisijos posėdį, kuriame dalyvavo apie 25 asmenys iš įvairių įstaigų. Komisijos nariai klausinėjo apie Leono mėtytus lapelius ir apie ėjimą į bažnyčią. Kai kurie komisijos nariai kalbėjo, kad tokiam tėvui reikia atimti tėvystės teises, nes žalojąs vaiką. Komisija nutarė Leoną pašalinti iš mokyklos, bet vėliau pasitenkino, nubausdama tėvą 30 rublių bauda.

 Šileikis komisijai išsitarė: „Jei į bažnyčią eiti negalima, tai užrašykite ant bažnyčios durų, kad įėjimas griežtai draudžiamas." Kažkuris komisijos narys atsakė, kad tokiu atveju tikintieji ieškosią pogrindžio...

***

Spalio 11 Šiaulių saugumo viršininkas Urbonavičius skaitė moksleiviams paskaitą „Šiuolaikinė ideologinė kova ir jaunimas". Saugumietis pasakojo apie neramumus Šiauliuose: buvę išlipdyti antitarybiniai lapeliai viešose vietose ir net mokyklose. Gegužės 19 Jurevičius, Ivanovas ir Mištautas nešę kryžių į Meškuičių piliakalnį. Tai buvę padaryta Kalantos susideginimo metinių proga. Saugumo viršininkas pareiškė, kad dėl Jurevičiaus visai nenuostabu, nes esąs banditas, o jaunuoliai kelią nerimą. Kunigai, saugumiečio nuomone, darą daug žalos. Baigdamas paskaitą, Urbonavičius ragino visus atsikratyti „religinių prietarų".


Surviliškis

 1973 gegužės mėnesį Surviliškio vidurinėje mokykloje į mokytojų kambarį buvo iškviesta X klasės mokinė Janina Ivanauskaitė. Ją kamantinėjo mokyklos direktorius Stasys Bogušaitis, klasės vadovė Nijolė Sil-kaitienė ir kažkoks atstovas iš rajono. Mokinė buvo gėdinama, kad jai, kaip būsimai abiturientei, nedera lankyti bažnyčios. Jei toliau lankysianti bažnyčią, būsianti pašalinta iš mokyklos.

 Kitą dieną auklėtoja Janinai priminė, kad jei jau taip norinti eiti į bažnyčią, reikia važiuoti, kur niekas nepažįsta.

 Paskutinę mokslo metų dieną Ivanauskaitė vėl buvo „auklėjama". —Kodėl nestoji į komjaunimą? Ar ateina kunigas į namus? Nuo kada pradėjai davatkaud? Ar dažnai eini į bažnyčią? Ką veiki bažnyčioje? Ką veikei Velykų rytą? Ar kunigas kvietė barstyti gėles?