Naujieji Metai yra ne tik pasaulietinė, bet ir bažnytinė šventė.  Prie stalo, koncertų salėse ar miestų aikštėse žmonės laukė Naujųjų Metų, gėrė šampaną, triukšmingai linksminosi, todėl pirmąją metų dieną daugelis ilsisi. Tik ištikimiausieji katalikai ateina padėkoti Dievui už praėjusius metus ir paprašyti palaimos naujiesiems. Naujųjų metų pirmoji diena yra skirti Švč. Mergelei Marijai, Dievo Gimdytojai. Tai tarsi nuoroda, kieno globai turime patikėti visus metus. Sveikinu atėjusius pagerbti Švč. Mergelę Mariją ir jos Kūdikį, pasaulio Gelbėtoją ir linkiu ateinančiais metais patirti Dievo gerumą ir Dievo Gimdytojos globą.

Naujųjų Metų proga žmonės, sveikindami vieni kitus, linki sveikatos, pinigų  ir sėkmės gyvenime. Reklama juos įtikino, kad nuo pinigų, sveikatos ir sėkmės  priklauso jų laimė. Tai netiesa. Yra daugybė sveikų, turtingų, sėkmingai  savo verslą sukančių žmonių, kurie nėra laimingi. Tačiau yra daug žmonių, stokojančių sveikatos, pinigų ir patiriančių įvairiausių išmėginimų, bet laikančių save laimingais žmonėmis.

Apsigavimas mąstyti, kad sveikata ar daiktai gali padaryti  žmogų laimės kūdikiu ir dar didesnis apsigavimas norėti visa tai įsigyti be didelių pastangų. Ant šio žmonių neišmanymo yra kuriamas loterijų ir lošimo namų verslas. Tenai savo pinigus, sveikatą ir laimę palieka visi, kurie nori greitai ir lengvai praturtėti ir tokiu būdu tapti laimingais žmonėmis.

Jėzus Kristus gimė Betliejaus tvartelyje dėl to, kad norėjo mus, žmones, padaryti laimingus. Jis norėjo, kad „mes įgytume Dievo įsūnystę“ ir galėtume kreiptis į Dievą sakydami: „Abba, Tėve!“,   kad nevergautume blogiui, bet būtume laisvi žmonės ir paveldėtume tai, kas nuo amžių mums Dievo yra pramatyta. 

Bažnyčia kviečia mus Naujuosius Metus praleisti, Marijos ir Jėzaus artumoje. Evangelija pasakoja apie piemenis, radusius ėdžiose paguldytą Kūdikį ir po to plačiai pasakojusius apie tai, ką buvo matę ir girdėję. Visai panašiai, kaip prieš keturis šimtus metų po Marijos apsireiškimo Šiluvoje iš lūpų į lūpas sklido garsas apie piemenų regėtą Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą.

Evangelija taip pat pasakoja, kaip gimusiam berniukui buvo duotas angelo nurodytas vardas Jėzus. Hebrajiškas vardas Iešua reiškia „Viešpats išgelbsti“. Tai priminimas kiekvienam įtikėjusiam į Jėzų Kristų, kad tik jis vienas gali išgelbėti žmogų. Išgelbėti – reiškia padaryti laimingu. Taigi, žmogaus laimei, visų pirma, reikia ne daiktų, ne sėkmės darbuose ir net ne sveikatos, bet gyvenimo drauge su Jėzumi.

Šį gyvenimą su Jėzumi mes vadiname tikėjimo kelione. Teologai šį gyvenimą su Jėzumi vadina malonės stoviu ir ragina jį labai branginti. Malonės stovis prarandamas, kai žmogus sąmoningai nusigręžia nuo Dievo ir nepaiso Jo valios. Tokiu atveju žmogus pradeda eiti nelaimės keliu. Tuomet praranda ramybė, kurios Jėzaus gimimo naktį dangaus angelai linkėjo Dievo mylimiems žmonėms.

Naujųjų Metų proga, norėdamas palinkėti jums daug laimės, nelinkėsiu nei pinigų, nei lengvos sėkmės, bet linkiu per visus metus gyventi draugystėje su Viešpačiu, kurio vardas Jėzus –  Gelbėtojas. Jeigu per nelaimę ta draugystė nutruktų, linkiu tuojau pat susitaikinti su Dievu. Linkiu šiais metais  mažiau skubėti ir daugiau laiko paskirti savo dvasiniams reikalams. Linkiu kiekvieną sekmadienį susitikti su Jėzumi Mišių aukoje. 

Pats gražiausias palinkėjimas Naujųjų Metų proga, kurį galime pasakyti vieni kitiems, yra Šventojo Rašto žodžiai: „Viešpats telaimina ir tesaugo tave. Tešviečia Viešpats tau savo veidu ir tebūna tau maloningas. Tepažvelgia Viešpats į tave maloniai ir tesuteikia ramybę“ (Sk 6, 24- 26).

Arkivysk. S. Tamkevičius