Dabartiniu metu saugumo organai išvystė plačią veiklą, norėdami likviduoti LKB Kroniką ir religinės spaudos centrus: į Valstybės saugumo komitetą šaukinėjami įtariami asmenys, daromos kratos, dauginamas suimtųjų būrys, kruopščiai renkama medžiaga bylai Nr. 345.

 1974 kovo 20 saugumiečiai iškrėtė ukrainiečių kunigo Vlado Figolio butą Kaune. Krata užtruko šešias valandas. Saugumiečiai pervertė knygas, apgadino religinius paveikslus, paėmė visas santaupas.

***

1974 kovo 20 buvo padaryta krata pas kaunietę Bronę Kazėlaitę, gyvenančią Vaistinės g. Nr. 4. Kratos metu ji buvo išrengta vienos saugumo darbuotojos akivaizdoje. Saugumiečiai, iškrėtę jos kambarį ir sandėliuką, surado ir paėmė apie 400 neįrištų maldaknygių „Melskimės" ir keletą rašomąja mašinėle padaugintų knygų.

***

1974 kovo 20 keturi saugumo darbuotojai, vadovaujami kapitono Pilelio, iškrėtė kun. S. Tamkevičiaus butą ir garažą. Kratos metu saugumiečiai rado LKB Kronikos du numerius. Be to, paėmė 10 magnetofono juostų ir keletą rašinėlių, pvz., „Bažnyčia ir valstybė", „Reikia duoti pilną religinę laisvę" ir kt. Krata truko 6 valandas. Po kratos Simno partiečiai skleidė gandus, kad kun. S. Tamkevičius turįs radijo siųstuvą ir perduodąs žinias į užsienį, todėl saugumo darbuotojai ir darę kratą. Balandžio 17 kun. S. Tamkevičius buvo iškviestas į Vilniaus saugumo komitetą ir klausinėjamas, ką jis žinąs apie LKB Kroniką, apie slaptą Kunigų seminariją ir kt.

***

1974 balandžio 4 keturi saugumiečiai iš Vilniaus padarė kratą pas vilnietį K. Matulionį, besigydantį Druskininkų ligoninėje. Kratos metu buvo paimti asmeniniai pinigai ir kelios religinės knygos. Apklausos metu saugumiečiai tyčiojosi iš Matulionio religinių įsitikinimų. Po apklausos saugumiečiai Matulionį nugabeno į Vilnių ir jo bute padarė kratą. Kratos protokole pažymėjo, kad brangenybių ir religinių knygų nerasta. Sekančią dieną, tardymo metu paaiškėjo, kad saugumiečiai Respublikinės Bibliotekos dauginimo skyriuje paėmė maldaknygių - katekizmų (rusų kalba). Dauginimo skyriaus darbininkai Opulskis, Čiudakovas ir Čiplys per tardymą pareiškė, kad minėtas maldaknyges užsakęs Matulionis. Be to, ir anksčiau jis užsakydavęs religinių knygų po 200 - 300 egz. Matulionis prisipažino, kad maldaknyges jis tikrai užsakęs — dėl dovanų, o apie jokias religines knygas nieko nežinąs. Jam buvo pasiūlyta pasakyti, kas prašęs rusiškų maldaknygių - katekizmų, tada palengvėtų buasmė tiek jam, tiek spaustuvininkams, o užsakovui visiškai nieko nekliūtų. Po trijų dienų tardymo Matulioniui leido pratęsti gydymąsi Druskininkų ligoninėje.

***

1974 balandžio 8 Valstybės saugumo komiteto kapitonas Markevičius su kitu saugumiečiu padarė kratą pas kaunietę Oną Volskienę. Kratos metu paimta rašomoji mašinėlė. Tardymo metu O. Volskienė buvo kaltinama, kad perrašiusi LKB Kronikos šeštąjį numerį.

***

1974 balandžio 9 saugumiečiai išlaužė kaunietės gydytojos Salomėjos Mikšytės nuomojamą kambarėlį Kulautuvoje ir padarė kratą. Balandžio 10-11 vėl krėtė. Kratos metu paimta rašomoji mašinėlė, keletas religinių knygų ir kt.

***

1974 balandžio 9 namuose buvo suimtas kaunietis Virgilijus Jaugelis. VSK kapitonui Pileliui vadovaujant buvo padaryta antroji krata (žr. LKB Kronika Nr. 8). V. Jaugelis kaltinamas LTSR BK 68 straipsnio pažeidimu. Dabartiniu metu jis kalinamas Vilniuje saugumo kalėjime. BK 68 straipsnis: „Agitacija ar propaganda, kuria siekiama pakirsti ar susilpninti Tarybų valdžią arba padaryti atskirus itin pavojingus valstybinius nusikaltimus, skleidimas tarybinę valstybinę ir visuomeninę santvarką žeminančių šmeižtiškų prasimanymų tais pačiais tikslais, taip pat platinimas arba gaminimas ar laikymas tokio pat turinio literatūros tais pačiais tikslais — baudžiami laisvės atėmimu nuo šešių mėnesių iki septynerių metų su nutrėmimu nuo dvejų iki penkerių metų ar be nutrėmimo arba nutrėmimu nuo dvejų iki penkerių metų. (Tie patys veiksmai, padaryti asmens, turinčio teistumą už itin pavojingus valstybinius nusikaltimus, taip pat padaryti karo metu, — baudžiami laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų su nutrėmimu nuo dvejų iki penkerių metų ar be nutrėmimo.)"

***

 

 

1974 balandžio 24 būrys saugumiečių pradėjo krėsti kauniečio Juozo Gražio butą (Višinskio g. Nr. 44). Iškrėtus kambarius, sandėliuką ir rusį, saugumiečiai J. Gražį nusivedė į kapitaliniai remontuojamą namą Zanavykų gatvėje Nr. 33 ir čia padarė nuodugnią -kratą. Jos metu rasta dauginimo aparato ERA dalys, rašomojo popieriaus ir kelios knygos „O visgi Šv. Raštas teisus". J. Gražys buvo suimtas.


***

 

1974 balandžio 24 saugumiečiai iškrėtė namą, sandėliuką ir rūsį Kaune, Kalniečių g. Nr. 113. Kratos metu paimta daug religinių ir kitokių vertingų prieškarinių knygų. Saugumiečių teigimu viename šio namo kambaryje kažkada dirbta su ER.A. Buto šeimininkės Saugumo komitete Vilniuje buvo tardomos dvi dienas, o ten gyvenantis Vilius Semaška — tris dienas. Naktį apnakvydindavo viešbučiuose.

***

NUOTRUPOS IŠ TARDYMŲ

— Ką šią naktį sapnavai, močiute? — paklausė saugumiečiai, atvykę daryti kratos.

— Vaikeliai, sapnavau 5 piktus, alkanus šunis, kurie norėjo mane sudraskyti.

***

— Mes tavęs jau nepaleisime, — pareiškė tardytojas.

 — Aš tai žinau, todėl iš vakaro priėjau išpažinties. Mano sąžinė rami.

 — Ar nežinojai, kad šito darbo negalima dirbti? — rodydamas maldaknygę, paklausė tardytojas.

 — Taip ir caras sakė, bet jei ne Mažvydas, šiandien lietuviškai nesikalbėtume.

***

Tardytojas Vilimas per pietų pertrauką nuėjo į valgyklą papietauti ir kažkas pavogė jo paltą.

 — Tur būt katalikai tau keršija? — juokėsi saugumiečiai.

 — Katalikai nekeršija, tik nori patarti: „Gaudykite vagis, o ne maldaknyges, gal tada nereikės į namus grįžti be palto."

***

— Kaip tau ne gėda, — kalbėjo saugumietis, — esi baigęs universitetą ir negarbingai baigsi gyvenimą kalėjime.

— Esu pasiruošęs. Turiu įsidėjęs net sumuštinį... Kalantos garbei ir t.t.