Laugaliai. Senelių-invalidų prieglaudoje neleidžiama pasikviesti kunigo, todėl daugelis miršta be sakramentų, nors ir prašo kunigo. Pavyzdžiui, 90 metų Agnietei Brazauskaitei ir 85 metų jos seseriai Ievai prieglaudos vadovybė nepatenkino prašymo — neleido pasinaudoti kunigo religiniais patarnavimais.

Kaltinėnai. Vidurinėje mokykloje tikintys moksleiviai yra prievartaujami — verčiami rašytis į ateistines organizacijas. Mokytoja Sinkevičienė IV klasės mokinei Birutei Buivydaitei liniuote stipriai rėžė per delną, kodėl ši nestojanti į pionierių organizaciją. Pati Birutė pasakojosi, kad po to sukalbėjusi tris „Sveika Marija", ir skausmas praėjęs.

Pajūris. Vidurinės mokyklos mokyt. Valavičienė garsi ateizmo fanatikė. Kartą, pajuokdama Švč. Sakramentą adoruojančias mergaites, sakė: „Ko jūs ten einate keliais apie klebonėlį?"

1973.IV.6 Šilalėje mokinių tėvų susirinkime mokyt. Valavičienė kalbėjo, kad tėvai „negadintų" savo vaikų— nevestų jų į bažnyčią. Moterys pradėjo šaukti, kad jos susirinkusios išgirsti apie vaikų elgesį ir mokslą, o nesąmonių neklausysiančios. Paskaitininke turėjo apleisti tėvų susirinkimą.

Mokyt. Kulikauskienė abiturientams į charakteristikas įrašo, kad dar neatsikratę religinių prietarų.

Lauksargis. Aštuonmetės mokyklos mokytoja Petkienė fanatiškai stengiasi savo pažiūras primesti moksleiviams. Kartą ji gyrėsi: „Padarysiu, kad sekmadieniais nė vienas moksleivis neis į bažnyčią!" Kartą i mėnesį visą mokyklą varo į kultūrnamį, kur Petkienė moksleivius „šviečia". Mokykloje kabo tikėjimą šmeižiančios karikatūros, pavyzdžiui, senutė tempia vaiką į bažnyčią, o šis spiriasi. Ar ne panašiai elgiasi mokyt. Petkienė, visą mokyklą prievarta tempdama į bedievybę? Jeigu vaikas nenori stoti į komjaunimą, Petkienė tuojau bėga pas tėvus ir įkalbinėja, kad netrukdytų.

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA


Šeštokai. 1973 m. vasarą Šeštokų bažnyčioje senutė O. Merkušytė pamokė katekizmo keletą vaikų. „Nusikaltimui" ištirti į bažnyčią atvyko komisija, susidedanti iš Šeštokų apylinkės pirmininko G. Maslaus-ko, mokyklos direktorės Šaulienės ir mokytojos June-lienės. Komisija, radusi bažnyčioje šešis vaikus, pasiteiravo, ar jie buvo mokomi poterių. Po trijų dienų O. Merkušytė buvo iškviesta į Lazdijų rajoną ir nubausta 50 rub. bauda. Administracinės bylos Nr. 30 nutarime rašoma: „Administracinė komisija prie Lazdijų rajono DŽDT vykdomojo komiteto (pirmininkas Baranauskas, sekretorė Kazakevičienė, nariai Ruškevičiūtė, Bolius, Šerkšnas, Šulinskas, Jurkevičius), išnagrinėjusi atvirame posėdyje administracinę bylą, nutarė, kad pil. Merkušytė Ona, gyvenanti Šeštokų miestelyje, pažeidė 1966 m. gegužės mėn. 12 d. Lietuvos TSR ATP įsaką."

Nutarime komisija neišdrįso parašyti, kokį, būtent nusikaltimą senutė padarė. Komisija, išleisdama senutę, perspėjo, kad niekas negali vaikų mokyti tikėjimo tiesų ir, jei dar bandysianti mokyti, tai gausianti
dvejus metus kalėjimo.

***

Veisiejai
Vilkaviškio Vyskupijos Kurijai 
Kun. Albino Deltuvos, Veisiejų 
parapijos klebono, 
P a r e i š k i m a s

J. E. vysk. Paviloniui Veisiejuose teikiant Sutvirtinimo sakramentą, š.m. liepos 28 - 29 d. įvyko keletas tikinčiųjų pasipiktinimą sukėlusių incidentų.

Motyvuojant rugiapiūte, Sutvirtinimo teikimo dienos rajone buvo paskelbtos darbo dienomis. Kolūkiams ir tarybiniams ūkiams buvo įsakyta neduoti jokio transporto. Sekmadienį lijo. Rugiapiūte sustojo. Vis dėlto keliuose išstatyti postai į Veisiejus praleisdavo tik autobusus ir privatų transportą. Visos kitos mašinos ir vežimai su žmonėmis būdavo grąžinami atgal. Dėl to iš kaimyninių Baltarusijos parapijų Veisiejus pasiekė vos 11 norinčių Sutvirtinimo sakramentą priimti žmonių.

Tikintieji pastebėjo, kad iš daugelio piūties laikotarpio šeštadienių ir sekmadienių darbo dienomis buvo paskelbtos tik Sutvirtinimo teikimo dienos.

Liepos 28 d. apie 16 vai., prieš pat atvykstant vyskupui, buvau iškviestas į miesto Vykdomąjį komitetą. DŽDT pirmininkas Vaikšnoras su trimis kitais, atrodo, valstybės saugumo tarnautojais, pareikalavo, kad prie bažnyčios neleisčiau pardavinėti jokių devocionalijų. Motyvuodamas tuo, kad jokių religinių reikmenų parduotuvių kol kas nėra ir kad tikintieji tais reikmenimis lig šiol būdavo aprūpinti tik per bažnyčias, reikalavimą patenkinti kategoriškai atsisakiau ir įspėjau, kad įsikišus į šį reikalą valdžios organams, gali įvykti skaudžių nesusipratimų. Man buvo atsakyta, kad skundų niekas nebijo.

Netrukus po to, sutinkant vyskupą, draugovininkas Petras Rėkus bažnyčioje užpuolė moterį, jėga išplėšė iš jos devocionalijas ir, kilus triukšmui, su jomis pabėgo. Kai kas tvirtina, kad rožančiai buvo traukomi, kryželiai trypiami kojomis, bet savo akimis mačiusių liudininkų kol kas nesuradau.

Liepos 29 d., sekmadienį, anksti rytą milicininkai Leonovas ir Morkevičius atėmė iš moters devocionalijas ir ją pačią areštavo.

Kiek vėliau, prieš 10 vai., kai bažnyčioje vyskupas teikė Sutvirtinimo sakramentą, o prie altoriaus buvo dalinama Šv. Komunija, Vitas Karaliūnas su Vitu Savukynu bažnyčioje užpuolė kažkokį vyrą ir jėga tempė jį iš bažnyčios. Užpultasis pradėjo šauktis pagalbos. Gelbėti sušoko daugybė vyrų ir moterų. Nors prie užpuolikų prisidėjo dar trečias vyras, ištemptą į šventorių savo auką jie buvo priversti paleisti. Prie šventoriaus vartų jų laukė milicininkas Giedraitis, kuriam skundėsi, kad operacija nepavykusi.

Apie 10 vai. pamaldų metu uniformuoti milicininkai Savonis ir Giedraitis, žiauriai užlaužę rankas, nuo šventoriaus nusivedė aklą senelį, pas kurį pastebėjo keletą rožančių ir kryželių su grandinėlėmis. Tuo pat metu Vitas Karaliūnas su kažkokiu vyru, šventoriuje iš moters atėmę, dvi tašęs nusinešė.

Tuojau, vyskupą išlydėjus, milicininkai Savonis ir Giedraitis, pasikvietę talkon vieną technikumo dėstytoją, šventoriuje bandė atimti devocionalijas iš kažkokio vyro, tačiau įsierzinusi minia puolė milicininkus ir išmetė iš šventoriaus laukan. Milicininkai šaukėsi pagalbos, bet, kol pagalba atvyko, žmonės spėjo išsiskirstyti. _

Šitokie faktai niekam neneša naudos, nei nedaro garbės. Gal būt, Kurija atitinkamose įstaigose galės padaryti reikalingų žygių, kad jie kitur nepasikartotų.

Veisiejai, 1973.VIII.3.

Redakcinė pastaba
1973 m. liepos 28 d. 17 vai. Veisiejų parapija iškilmingai sutiko J. E. vysk. L. Pavilonį. Tai pirmoji vyskupo pastoracinė išvyka į Vilkaviškio vyskupiją, atsikėlus iš Telšių į Kauną.

Liepos 28 - 29 d. Veisiejuose Sutvirtinimo sakramentą priėmė maždaug 2600 tikinčiųjų. Pamaldose dalyvavo apie 10,000 žmonių. Šv. Komunijos išdalinta apie 3,500.

* * *