Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

AUŠRA NR. 4 [44]

Numeryje:

1. Nepriklausomybės netekimas -skaudi lietuvių tautos nelaimė.

2. Lietuvių Golgota.

3. Saugumas ir nusikaltėlių pasaulis.

4. Lietuvos KP CK Mokslo skyriaus vedėjui doc. J. Aničui

5. Ar tiesa?

6. Skundas TSRS KP Generaliniam sekretoriui drg. L. Brežnevui.

7. Žinios.


L i e t u v a 
1976. X.20.