TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. sausio 26 d. 
Nr.8

TSRS Generaliniam Sekretoriui
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkui
L.Brežnevui
Moldavijos TSR KP Pirmajam Sekretoriui

PAREIŠKIMAS


Iš tolimos Moldavijos mus pasiekė širdį veriantis pagalbos šauksmas - 69 Slabodos-Raškovo kaimo gyventojai savo pareiškime-prašyme pasakoja apie sunkiai įtikimus dalykus: vienintelio katalikų kunigo Vladislovo Zavalniuko ir tikinčiųjų, ypač vaikų ir jaunimo, diskriminaciją. Moldavijos administracija kunigui draudžia lankyti ligonius, gyvenančius už Kišiniovo ribų. Vietos ateistai sprendžia pagal gautas tikinčiųjų telegramas, ar gali kunigas vykti pas ligonį ar ne. Todėl daugelis tikinčiųjų miršta be Sakramentų, nors uolus kunigas yra pasiryžęs kiekvienam patarnauti.


Manoma, kad Moldavijos TSR Konstitucijoje, kaip ir kitų tarybinių respublikų, yra straipsnis, garantuojantis sąžinės laisvę. Be to, Moldavijos tikintiesiems bent elementarias teises privalo užtikrinti taip pat tarptautiniai TSRS susitarimai, kaip antai: Visuotinė žmogaus teisių deklaracija: „Kiekvienas žmogus turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę: ši teisė laisvai leidžia keisti savo religiją kaip pavieniui, taip ir su kitais, viešai ar atskirai, laisvai mokytis religijos mokslų, pravedinėti pamaldas ir atlikinėti religines apeigas" (18 str.).

Helsinkio Baigiamajame Akte pasakyta: „Dalyvaujančios valstybės gerbs žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant minties, sąžinės ir įsitikinimų laisvę"...

Ta prasme dalyvaujančios valstybės gerbs asmenybės laisvę išpažinti vien asmeniškai arba bendrai su kitais religiją arba tikybą, veikiant pagal savo sąžinę...(7 skyrius)!

Visa Tarybų Sąjungos tikinčiųjų nelaimė, kad valdžios atstovai, su kuriais tenka susidurti, pirmiausia atstovauja ateistų interesams, o tik paskui valstybės. Taip tikintysis, kovodamas už savo elementariausias teises, susiduria ne su valdžios atstovais, bet su tais, kurie jį skriaudžia, -ateistais.

Tarybų valdžios atstovai turėtų atsiminti, kad visi piliečiai, ir tikintieji, prieš TSRS įstatymus yra lygūs. Tikinčiųjų diskriminacija sumenkina tarybų valdžios autoritetą vietos žmonių akyse ir prieš pasaulio viešąją opiniją. Ateistinė propaganda turi remtis, kaip mokė Leninas, mokslu ir filosofiniais pagrindais, o ne represijomis ir diskriminacija.

Todėl labai prašome Tamstą, Generalini Sekretoriau, į šį reikalą įsikišti asmeniškai ir priversti Moldavijos TSR valdžios organus nutraukti tikinčiųjų diskriminaciją, leisti kunigui ar kunigams laisvai aptarnauti Moldavijos respublikos tikinčiųjų dvasinius reikalus.

P r i e d a s: Slabodos-Raškovo kaimo katalikų pareiškimo kopija (originalą su parašais pasilikome mes).

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius,
Vincas Vėlavičius,
Juozas Zdebskis 


Adresas: Lietuvos TSR
234560 Šlavantai, Lazdijų raj. 
Kun. Juozas Zdebskis